Weidevogels

Noord-Holland is rijk aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. Noord-Holland is voor weidevogels een belangrijk gebied om te broeden, nationaal en internationaal. Van het totaal aantal grutto’s in Europa broedt zelfs 15% in Noord-Holland. Van veel soorten weidevogels neemt het aantal af. De provincie draagt bij aan het behoud van weidevogels. Onder meer door subsidies te verlenen aan natuurorganisaties en agrariërs voor het beheer van weidevogelgebieden. Zij zorgen ervoor dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels.

De provincie wil de afname van het aantal weidevogels tegen gaan. De provincie stelt geld beschikbaar voor de gebieden die de beste kansen bieden voor weidevogels. De gebieden zijn in 2015 vastgesteld aan de hand van onderzoeken, zoals van Alterra en Landschap Noord-Holland. Meer informatie is te vinden in het Natuurbeheerplan 2016.

Agrariërs werken bij weidevogelbeheer samen in collectieven. Agrarische collectieven en natuurbeheerders kunnen subsidie voor weidevogelbeheer aanvragen. In het Natuurbeheerplan 2017 staan de mogelijkheden daarvoor.

Een vliegende grutto
Van de grutto's (zie foto) broedt in Noord-Holland maar liefst 15% van de Europese populatie.

Samen gebieden geschikt maken voor weidevogels

Weidevogels zoeken in natuur- en agrarische gebieden goede plekken om te broeden. Ze houden van lang kruidenrijk gras. Daarin kunnen de kuikens voldoende voedsel vinden en goed schuilen. Daarom is het belangrijk dat agrariërs laat in het seizoen maaien. Dan is tijdens het broedseizoen het kruidenrijke gras geschikt voor kuikens om te kunnen schuilen en voldoende voedsel te kunnen vinden.

De provincie vraagt van de verschillende beheerders van de gebieden dat zij samenwerken. Het leefgebied van een weidevogel beperkt zich immers niet tot dat van een enkele agrariër of grondeigenaar. Voor het behoud van weidevogels is het belangrijk dat er een robuust aantal in een gebied leeft. Dit houdt in dat er meerdere soorten weidevogels in grote aantallen in een gebied leven. Daar zijn onder meer voor nodig:

  • grote en open gebieden
  • weinig verstoring van de vogels
  • optimaal graslandgebruik en waterpeil
  • deelname van voldoende agrariërs aan weidevogelbeheer in agrarische gebieden
  • actief beheer van natuur door natuurbeheerders

Onderzoek en ondersteuning vrijwilligers

De provincie financiert onderzoek naar weidevogels. Ook ondersteunt de provincie vrijwillligers die helpen bij weidevogelbeheer, onder andere bij hun cursussen en trainingen. 

Meer informatie

Neem voor informatie over het Natuurbeheerplan en beleid weidevogels contact op met Wendy Ates via 023 514 37 84 of janssensw@noord-holland.nl.

 

 

Uitgelicht

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Natuurbeheerplan en weidevogelbeleid contact op met Wendy Ates via 023 514  37 84 of janssensw@noord-holland.nl.