Omgevingsvisie en PRV

Omgevingsvisie NH2050

Op 19 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. Hierin staat de visie op de fysieke leefomgeving beschreven.

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vindt u de regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig aangepast. De laatste wijziging van de PRV is op 27 mei 2019 door Provinciale Staten vastgesteld. In deze wijziging is een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen opgenomen in de PRV. De gewijzigde PRV is op 7 juni 2019 in werking getreden.

Structuurvisie en PRV
Open de interactieve Omgevingsvisie NH2050 en PRV

De begrenzing van het weidevogelleefgebied en bufferzone is aangepast. Het betreft technische aanpassingen van de begrenzing, namelijk aanpassing van gebieden die ten onrechte als weidevogelleefgebied op kaart 4 en als bufferzone op kaart 5b van de PRV aangewezen zijn, zoals parkeerplaatsen en schuren.

De begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebieden is aangepast. Dit betekent dat kaart 7 van de PRV is gewijzigd.

Andere provinciale verordeningen

Naast de Provinciale Ruimtelijke Verordening bestaan er ook andere provinciale verordeningen die relevant zijn voor ruimtelijke plannen. Zo bevat de Provinciale Milieuverordening (PMV) bijvoorbeeld bepalingen over aardkundige monumenten, de Wegenverordening (pdf, 74 kB) over aansluitingen op provinciale wegen en de Waterverordening de provinciale taken op het gebied van water. Op dit moment is de provincie bezig met het opstellen van de eerste integrale Omgevingsverordening. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving. Lees meer op: Omgevingsverordening.