Over de Omgevingswet

Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. Daarvoor is overzichtelijke wet- en regelgeving nodig die aansluit bij de praktijk: de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat zorgen voor een wezenlijk andere benadering van de leefomgeving. De uitoefening van deze taak is gericht op een duurzame economische structuur, met daarbij borging van de kwaliteit en veiligheid.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Kernpunten van de Omgevingswet zijn integraliteit, bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit. De wet neemt vertrouwen en participatie van alle belanghebbenden bij de planvorming als uitgangspunt.

Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De huidige provinciale plannen (Structuurvisie, Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, Milieubeleidsplan, Watervisie en Agenda Groen) komen te vervallen en gaan op in een integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. Hiermee kan de provincie een antwoord bieden op de groeiende samenhang tussen de opgaven in de leefomgeving, nu en in de toekomst.

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft een portaal opgezet voor geïnteresseerden: www.omgevingswetportaal.nl.

Uitgelicht