Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over een goede balans tussen het benutten en beschermen van de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, een integrale benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Met het Digitaal Stelsels Omgevingswet (DSO) wordt duidelijker welk beleid, regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) waar gelden in Nederland.

Er is 1 loket waar initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving terecht kunnen: het Omgevingsloket. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s), verder aan de implementatie van de wet en het Omgevingsloket. 

Omgevingswet

Omgevingsverordening Noord-Holland

In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OVNH2022), die geldt sinds de inwerkingstreding van de Omgevingswet zijn alle provinciale regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. Hierdoor is het makkelijker om te zien welke regels waar gelden. 

Omgevingsdiensten

Voor sommige activiteiten geldt een vergunningplicht: de plicht om eerst een vergunning aan te vragen bij het bevoegd gezag. Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren. Niet voor elke activiteit is een omgevingsvergunning nodig. Er gelden algemene regels, denk bijvoorbeeld aan het verrichten van een activiteit in een stiltegebied. Voor aanvragen van activiteiten langs provinciale wegen en vaarwegen, blijft de provincie Noord-Holland bevoegd gezag. Voor alle andere activiteiten waarvoor de provincie het bevoegde gezag is, zijn net als nu de 4 Omgevingsdiensten in Noord-Holland verantwoordelijk: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek en de Omgevingsdienst IJmond. 

Het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In het Omgevingsloket kan iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken. In het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers onder andere checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is de techniek die de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Aan het loket en het DSO wordt ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog gewerkt. Kijk hier voor meer informatie.

Participatie binnen de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet wordt van initiatiefnemers van plannen verwacht dat er ook aandacht is voor participatie. Wat dat precies inhoudt hangt af van het initiatief. De kern ervan is wel dat initiatiefnemers met belanghebbenden, zoals omwonenden of anderen die iets van het initiatief kunnen merken, in gesprek gaan. De provincie Noord-Holland vindt participatie ook belangrijk, daarom werkt zij vanuit enkele uitgangspunten om zo te zorgen voor een evenwichtig proces en kwalitatief goed participatietraject.

Meer weten?

Samen met haar partners (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) werkt de provincie verder aan de implementatie van de wet en het Omgevingsloket. Meer informatie over de Omgevingswet is de vinden op de landelijke informatiepagina Aan de slag met de Omgevingswet. Vragen aan de provincie? Stuur een mail naar omgevingswet@noord-holland.nl of neem contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland