Structuurvisie en PRV

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 schetst de visie van de provincie op de ruimtelijke ordening in de provincie op lange termijn. De provincie heeft drie hoofdbelangen beschreven: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Structuurvisie

De Structuurvisie 2040 dateert van 2010. In 2015 is de Structuurvisie voor het laatst bijgewerkt. De provincie werkt nu aan de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De huidige provinciale plannen (Structuurvisie, het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, het Milieubeleidsplan, de Watervisie en de Agenda Groen) komen te vervallen en gaan op in één integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving.

Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie

In het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 staan de belangrijkste ruimtelijke projecten en programma's, zoals:

  • ontwikkeling monumentenmonitor
  • uitvoering visie Noordzeekanaalgebied
  • modernisering glastuinbouwgebieden
  • aanleg Duinpolderweg
  • meerlaagse waterveiligheid
  • actualisatie detailhandelsbeleid

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de PRV vindt u de regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig aangepast. De laatste wijziging van de PRV is op 23 april 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. In deze wijziging zijn onder andere de artikelen met betrekking tot agrarische bouwpercelen, glastuinbouw en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie aangepast. De gewijzigde PRV is op 2 mei 2018 in werking getreden.

Structuurvisie en PRV

Webviewer Structuurvisie en PRV

De begrenzing van het weidevogelleefgebied en bufferzone is aangepast. Het betreft technische aanpassingen van de begrenzing, namelijk aanpassing van gebieden die ten onrechte als weidevogelleefgebied op kaart 4 en als bufferzone op kaart 5b van de PRV aangewezen zijn, zoals parkeerplaatsen en schuren.

De begrenzing van glastuinbouwconcentratiegebieden is aangepast. Dit betekent dat kaart 7 van de PRV is gewijzigd.

Andere provinciale verordeningen

Naast de Provinciale Ruimtelijke Verordening bestaan er ook andere provinciale verordeningen die relevant zijn voor ruimtelijke plannen. Zo bevat de Provinciale Milieuverordening (PMV) bijvoorbeeld bepalingen over aardkundige monumenten, de Wegenverordening (pdf, 74 kB) over aansluitingen op provinciale wegen en de Waterverordening de provinciale taken op het gebied van water. Wanneer de Omgevingswet medio 2021 in werking treedt gaan al deze verordeningen op in een overkoepelende Omgevingsverordening. Lees meer op: Omgevingswet.