Structuurvisie en PRV

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 schetst de visie van de provincie op de ruimtelijke ordening in de provincie op lange termijn. De provincie heeft drie hoofdbelangen beschreven: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Structuurvisie

De Structuurvisie 2040 dateert van 2010. In 2015 is de Structuurvisie voor het laatst bijgewerkt. De provincie werkt nu aan de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De huidige provinciale plannen (Structuurvisie, het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, het Milieubeleidsplan, de Watervisie en de Agenda Groen) komen te vervallen en gaan op in één integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving.

Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie

In het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 staan de belangrijkste ruimtelijke projecten en programma's, zoals:

  • ontwikkeling monumentenmonitor
  • uitvoering visie Noordzeekanaalgebied
  • modernisering glastuinbouwgebieden
  • aanleg Duinpolderweg
  • meerlaagse waterveiligheid
  • actualisatie detailhandelsbeleid

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vindt u de regels waaraan ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen.

Naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig aangepast. Op 12 december 2016 hebben Provinciale Staten een wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. De nieuwe PRV trad in werking op 1 maart 2017. Gedeputeerde Staten hebben op 28 februari 2017 de uitvoeringsregeling met betrekking tot regionale afspraken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Noord-Holland vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling is op 1 maart 2017 in werking getreden. Bij de uitvoeringsregeling hoort de Handreiking uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen en het Basisdocument regionale afspraken woningbouw (pdf, 552 kB).

Structuurvisie en PRV

Webviewer Structuurvisie en PRV

Andere provinciale verordeningen

Naast de Provinciale Ruimtelijke Verordening bestaan er ook andere provinciale verordeningen die relevant zijn voor ruimtelijke plannen. Zo bevat de Provinciale Milieuverordening (PMV) bijvoorbeeld bepalingen over aardkundige monumenten, en de Wegenverordening  over aansluitingen op provinciale wegen. Deze verordeningen zullen in 2019 samen met de Waterverordening (vooral gericht op waterschappen) opgaan in de omgevingsverordening. Lees meer op: Omgevingswet