Ruimtegebruik verblijfsrecreatie

Toeristen geven jaarlijks 8,5 miljard euro uit in Noord-Holland. Toerisme is daarmee een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. Gemeenten en ondernemers willen accommodaties die aansluiten bij de veranderende wens van de moderne toerist. Ook aan de kant van het aanbod verandert er veel, denk aan Airbnb. De provincie helpt de Noord-Hollandse gemeenten om goed afgewogen en regionaal afgestemde keuzes te maken. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen.

Airbnb

Airbnb deelt zelf geen gegevens. Toch hebben gemeenten behoefte aan inzicht in het aanbod via Airbnb. Onderzoeksbureau BeFormation heeft dat aanbod, in opdracht van de provincie Noord-Holland, toch in beeld weten te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van ‘webscraping’. Met deze techniek wordt publiek beschikbare informatie van internet verzameld en slim gecombineerd. Het complete onderzoek staat als download op deze pagina.

Infographic onderzoek Airbnb in Noord-Holland
Bekijk infographic onderzoek Airbnb in Noord-Holland
(pdf, 1,05 Mb)

Duurzaam ruimtegebruik verblijfsrecreatie

De provincie streeft naar duurzaam ruimtegebruik en duurzame verblijfsrecreatie. Ze ziet het als taak om kennis over duurzame verblijfsrecreatie te verzamelen en te delen.

Om de regels voor uitbreiding van verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) te verhelderen, heeft de provincie de ‘Handreiking verblijfsrecreatie Noord-Holland’ opgesteld.

De handreiking geeft inzicht in de wijze waarop nut en noodzaak wordt beoordeeld bij de planontwikkeling van verblijfsrecreatie buiten BBG, vanuit de bestaande kaders die bepaald zijn in de huidige provinciale ruimtelijke verordening (PRV). De handreiking helpt om meer uniformiteit te verkrijgen bij de wijze waarop plannen worden beoordeeld.

De handreiking staat als download op deze pagina.