Inspraak ontwerp Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Ontwerp inpassingsplan

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Provinciaal inpassingplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug op 25 augustus 2020 vrijgegeven voor de terinzagelegging. Het ontwerp-PIP wordt vanaf 4 september 6 weken ter inzage gelegd, tot en met 16 oktober. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Na de behandeling en beantwoording van de zienswijzen stellen Provinciale Staten (PS) een definitief inpassingsplan vast.

Wat is een PIP?

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. In ontwerp-PIP Cruquiusbrug staan bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug, is geen onderdeel van het PIP. Een inpassingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels over en toelichting op de definitieve situatie.

Inzage ontwerp-PIP Cruquiusbrug

Het ontwerp-PIP ligt vanaf  4 september tot en met 16 oktober 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. Vanwege de coronamaatregelen organiseert de provincie geen gewone inloopavond. De provincie organiseert bovendien wekelijks een telefonisch spreekuur. Ook heeft de provincie 4 video's gemaakt met een toelichting over doorstroming en bereikbaarheid, duurzaam en circulair bouwen, ontwerp en planning en impact en omgeving.

Het ontwerp-PIP en de bijbehorende stukken is vanaf 4 september digitaal in te zien op:

Het ontwerp-PIP en de bijbehorende stukken is vanaf 4 september ook op papier te raadplegen:

  • Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-5144440 of via info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Cruquiusbrug.
  • Gemeentehuis Heemstede, vanwege COVID- maatregelen uitsluitend op afspraak.
  • Gemeentehuis Haarlemmermeer, vanwege COVID- maatregelen uitsluitend op afspraak.

Telefonisch spreekuur

Met vragen kunt u vanaf 4 september tot en met 16 oktober iedere donderdag van 17:00 tot 19:00 uur bellen met de omgevingsmanager:  de heer De Bruyn, tel: 023 – 514 34 00. Vragen, reacties en suggesties zijn ook 24/7 welkom via cruquiusbrug@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Ontwerp Besluit PIP

Iedereen kan gedurende de termijn van de tervisielegging, zienswijzen indienen over het ontwerp-PIP Cruquiusbrug. U kunt deze zienswijzen indienen bij: provincie Noord-Holland, t.a.v. de heer A. de Bruyn, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van zienswijze ontwerp-PIP Cruquiusbrug (zaaknummer 1363529). Of per mail via cruquiusbrug@noord-holland.nl. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer en e-mailadres.

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?

Nadat u een reactie heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op alle zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen.

Definitief inpassingsplan

Naar verwachting stellen Provinciale Staten het definitief inpassingsplan Cruquiusbrug begin 2021 vast. Als u het niet eens bent met het definitieve inpassingsplan, heeft u de mogelijkheid beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken na publicatie van het besluit tot vaststelling. Een voorwaarde voor het instellen van beroep is dat u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-PIP en dat u belanghebbende bent. Naar verwachting wordt eind 2021 gestart met de eerste werkzaamheden aan de brug.