Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten

Wat is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)?

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. In ontwerp-PIP Cruquiusbrug staan bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug, is geen onderdeel van het PIP. Een inpassingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels over en toelichting op de definitieve situatie.

PIP-procedure

Het ontwerp-PIP heeft vanaf 4 september 2020 voor 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp-PIP op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

Beroep en procedure

Het aangepaste PIP Cruquiusbrug is op 12 april 2021 door Provinciale Staten vastgesteld en heeft vanaf 3 mei 2021 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is een beroep ingediend.

Er is een beroep ingediend op het ontwerp van de westelijke hellingbaan bij de voetgangerstunnel onder N201 (in de gemeente Heemstede). Naar aanleiding van de behandeling van een verzoek om een spoedmaatregel (voorlopige voorziening), is toegezegd dat de betrokken hellingbaan niet zal worden aangelegd tot op het beroep is beslist. De Raad van State verwacht het beroep tegen het PIP Cruquiusbrug medio volgend jaar te behandelen. De overige werkzaamheden voor de uitvoering van het PIP Cruquiusbrug kunnen volgens planning worden uitgevoerd. Het beroep heeft geen gevolgen voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de voorbereidende onderzoek werkzaamheden door de aannemer.

Vragen over de procedure?

Voor vragen over de PIP-procedure kunt u contact opnemen met de heer de Bruyn. Tel: 023-5143400.