Inspraak Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 12 april 2021 het Provinciaal Inpassingsplan en de Nota van beantwoording voor de Cruquiusbrug (N201) vastgesteld.

Wat is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)?

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. In ontwerp-PIP Cruquiusbrug staan bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug, is geen onderdeel van het PIP. Een inpassingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels over en toelichting op de definitieve situatie

Ontwerp inpassingsplan

Het ontwerp-PIP is op 25 augustus 2020 door Gedeputeerde Staten vrijgegeven voor inspraak en heeft vanaf 4 september 2020 voor zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is er wekelijks een telefonisch spreekuur georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP

In de periode van maandag 3 mei 2021 tot maandag 14 juni 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan eenieder beroep instellen.
Een beroepschrift kan ingediend worden onder vermelding van Pip Cruquiusbrug
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:
a) Naam en adres;
b) Dagtekening;
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Inzage PIP Cruquiusbrug

Het ontwerp-PIP en de bijbehorende stukken is vanaf  maandag 3 mei digitaal in te zien op:

Het PIP en de bijbehorende stukken is vanaf maandag 3 mei ook op papier te raadplegen:

  • Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-5144440 of via info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Cruquiusbrug.
  • Gemeentehuis Heemstede, vanwege COVID- maatregelen uitsluitend op afspraak.
  • Gemeentehuis Haarlemmermeer, vanwege COVID- maatregelen uitsluitend op afspraak.

Crisis-en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis-en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  De procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De Chw is te raadplegen op https://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2020-02-28. Ook gaat paragraaf 1.4 van de Toelichting van het PIP: de Crisis- en herstelwet.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure?

Voor vragen over de PIP-procedure kunt u contact opnemen met de heer de Bruyn. Tel: 023-5143400.