Terugblik: Duinpolderweg in de Provinciale Statencommissies

In het voorjaar van 2016 was het project Duinpolderweg op verschillende momenten onderwerp van gesprek in de Provinciale Statencommissies van Zuid- en Noord-Holland.

Onder grote publieke belangstelling werd afzonderlijk én in een unieke gezamenlijke vergadering gesproken over de probleemanalyse en kaders voor het vervolg van het project.

Aanleiding voor de vergaderingen was het opleveren van de probleemanalyse van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Ook werd gesproken over de bestuurlijke verkenning naar het draagvlak voor het project Duinpolderweg (het rapport van de heer Lokker).

Technische toelichtingen

Voorafgaand aan de Statencommissies in april kregen de Statenleden van beide provincies op 24 maart een technische toelichting. Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV, dat de probleemanalyse heeft uitgevoerd, lichtte samen met de projectorganisatie de technisch-inhoudelijke aspecten hiervan toe. Dezelfde technische toelichting is ook gegeven aan geïnteresseerde pers, verschillende gemeenteraden, Staten- en gemeenteraadsleden van het CDA uit de regio en de Adviesgroep. 

Statencommissies

Op 6 april deed de commissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland de aftrap. In totaal 19 mensen, voor- en tegenstanders van een Duinpolderweg, spraken in namens bewonersverenigingen, bedrijfsleven, belangenorganisaties en lokale politiek. Hetzelfde aantal insprekers was, in iets andere samenstelling, aanwezig op 11 april bij de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland. In beide vergaderingen vond een levendige discussie plaats tussen Statenleden over de aard en omvang van de verkeerskundige problematiek in de grensstreek, de mate van noodzaak voor een oplossing en de denkrichting voor deze oplossing.

Op 20 april volgde een gezamenlijke vervolgvergadering. De drie thema’s waarop Statenleden werd gevraagd een standpunt in te nemen: de probleemanalyse, kaders voor de inrichting van de vervolgstap (onderzoek Milieu Effect Rapportage) en de rol van een onafhankelijke Adviesgroep uit het maatschappelijk middenveld daarin. 

Vervolg

De commissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland heeft op 11 mei in haar vergadering de besluitenlijst van de gezamenlijke commissievergadering vastgesteld. In Noord-Holland staat dit punt voor 6 juni geagendeerd. Daarmee wordt de eerste fase van de tussenstap afgerond. Deze tussenstap is begin 2015 op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland en met bijval van Noord-Holland ingelast om de verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid te concretiseren en doelen aan te scherpen.

Uitgelicht