Hoe zijn de 3 alternatieven van de Adviesgroep tot stand gekomen?

De Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/ Duinpolderweg (Adviesgroep) heeft 3 nieuwe alternatieven voor de Duinpolderweg aangedragen: Parel 2.0, Nieuwe N206 en Maatregelenpakket NOG Beter 2.0. Samen met advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV zijn de alternatieven uitgewerkt tot schetsontwerpen.

De Adviesgroep is opgericht in het voorjaar van 2016 op verzoek van de provincies Zuid- en Noord-Holland om belangrijke stakeholders (in deze fase) structureel te betrekken bij de planvorming over de Duinpolderweg. De Adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en organisaties van bewoners

De Adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectorganisatie en heeft ruimte om zelf met voorstellen te komen. Dit heeft geleid tot de volgende drie extra alternatieven voor het MER-onderzoek.

Parel 2.0 – voorgesteld door Dorpsraden Beinsdorp en Zwaanshoek

Onderdeel van Parel 2.0 is een verbinding van de N208 naar de N206, in aansluiting op de N207. Ook zet dit alternatief sterk in op het verbeteren van de bestaande infrastructuur. Door de inzet van hoogwaardig en goedkoop openbaar vervoer in combinatie met het nemen van lokale maatregelen moeten de verkeersstromen verbeteren. Voorbeelden zijn het eerder uitvoeren van renovaties aan bruggen om storingen te voorkomen, afspraken maken met de Keukenhof voor de inzet van bussen vanaf een buiten het gebied liggend parkeerterrein en het verdubbelen van de N207 tussen de N205 en N208. Indiener van het alternatief Parel 2.0 is Greet Plaatzer van de dorpsraad Beinsdorp.

Plaatzer: “In Beinsdorp en Zwaanshoek hebben we veel last van doorgaand verkeer. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit behoorlijk afneemt als er maatregelen worden genomen om de bestaande infrastructuur te verbeteren. Ons alternatief bestaat daarnaast uit ideeën voor een ‘Duinpolderweg’. Ook hebben we meegenomen dat we met de voorgestelde maatregelen niet onze problemen verplaatsen naar omliggende dorpen.”

Vrachtwagen op N207
Het verdubbelen van de N207 tussen de N205 en de N208 is een van de maatregelen uit het alternatief Parel 2.0.

Nieuwe N206 – voorgesteld door Bedrijfsleven Bollenstreek

Dit alternatief loopt vanaf de N206 bij De Zilk, via het tracé Pastoorslaan naar de N208 en vervolgens via de Weerlaan naar de N205 (Drie Merenweg). Vanaf de N205 komt er een aansluiting naar de Nieuwe Bennebroekerweg, die zorgt voor een goede doorstroming naar de A4. Tussen de N206 en N205 krijgt de weg 1 rijstrook per richting. Alleen in de Haarlemmermeer komen er 2 rijstroken per richting. De maximumsnelheid op de bestaande wegen binnen de bebouwde kom blijft 50 kilometer per uur. Voordelen van dit alternatief zijn dat de schade aan de agrarische economie en de bollenvelden wordt beperkt, de verkeersoverlast in kernen wordt verminderd en veel gebruik wordt gemaakt van bestaande tracés, waardoor het landschap minder wordt aangetast.

Het alternatief Nieuwe N206 is ingediend door Bedrijven Bollenstreek. Alfons Morssink is voorzitter van dit overlegplatform, waaraan 5 ondernemersverenigingen deelnemen. “Als Bedrijven Bollenstreek willen we graag dat er een oost-west verbinding komt tussen de Bollenstreek en de A4”, vertelt Morssink. “Met de huidige filedruk in het gebied is een snelle oplossing gewenst. Ons alternatief biedt een oplossing voor veel partijen van de Adviesgroep en daarmee verkorten we hopelijk de totale procedure.”

De ringvaart
Een van de maatregelen van het alternatief Nieuwe N206 is een verbinding tussen de N208 bij Lisse Zuid en de afrit Abbenes bij de A44. De weg kruist met een brug de ringvaart en loopt door het weiland richting Lisse Zuid. 

NOG Beter 2.0 – voorgesteld door Platform NOG

In dit maatregelenpakket wordt ervoor gekozen om geen nieuwe regionale verbindingsweg tussen de N206 en N208 aan te leggen. De maatregelen richten zich op het zo goed mogelijk oplossen van de lokale knelpunten, waarbij de effecten voor het landschap beperkt zijn. Door randwegen aan te leggen gaat doorgaand verkeer langs in plaats van door dorpen en worden dorpskernen ontlast. Daarnaast wordt de bestaande Weerlaan doorgetrokken over de ringvaart richting de N205.

Weerlaan
Belangrijke maatregel uit pakket NOG Beter 2.0 is het doortrekken van de Weerlaan in Hillegom via een brug over de ringvaart naar de N205.

Alternatieven uitgewerkt met adviesbureau

De Adviesgroep heeft, met behulp van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, de alternatieven geconcretiseerd en uitgewerkt in schetsontwerpen. Dit gebeurde in de ‘iRoom’ van het advies- en ingenieursbureau in Amersfoort. In deze ruimte staan 3 grote gekoppelde digitale schermen. Hierop konden de deelnemers de ontwerpen bekijken en deze koppelen aan informatie over de omgeving. Voorstellen om de ontwerpen uit te werken werden ter plekke op de tekeningen geschreven.

Op basis daarvan hebben de ontwerpers van Royal HaskoningDHV de schetsontwerpen geschikt gemaakt om mee te nemen in het MER-onderzoek. Ze zijn hierdoor vergelijkbaar met hoe de andere alternatieven zijn uitgewerkt

Morssink: “De sessie was uitermate interessant. Op de schermen zie je direct wat de mogelijkheden in een bepaalde situatie zijn. Voor mij als relatieve leek was dit best specifiek en gedetailleerd, maar onze denkrichting kon ik daarbij wel aangeven. De invulling laat ik graag aan experts over.”

Plaatzer: “Je voelt je door de uitnodiging voor zo’n sessie bijzonder serieus genomen. Er is een breed draagvlak gecreëerd waar voor- en tegenstanders met respect voor elkaar en de natuur een oplossing zoeken voor de bereikbaarheid van de regio.”

Vraagstukken

In de sessie werden verschillende vraagstukken behandeld, zoals:

  • Wordt er gekozen voor ongelijkvloerse kruisingen of niet? En zo ja, welk deel gaat er boven- of onderlangs?
  • Welke snelheden moeten ingesteld worden op (nieuwe) tracés?
  • Waar moeten aansluitingen komen op bestaande wegen en hoe geven we deze vorm?
  • Waar moet het nieuwe tracé precies komen te liggen?
  • Op welke wijze worden spoorlijnen en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder gekruist?

In februari 2017 hebben de provincies Zuid- en Noord-Holland en de betrokken gemeenten advies gegeven over de schetsontwerpen. Medio maart heeft de Adviesgroep ze – na overleg met de achterban – definitief gemaakt.

Uitgelicht