Vervolgstappen

(20 december 2017)

Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief. Na de kerstvakantie ligt dit, samen met de milieueffectrapportage (MER), ter inzage. Dit betekent dat u hier op kunt reageren door het indienen van een inspraakreactie (zienswijze).

Tegelijkertijd wordt het besluit voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (Zuid-Holland) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (Noord-Holland) om advies gevraagd.

Inloopbijeenkomst

Belanghebbenden kunnen extra informatie krijgen tijdens een inloopbijeenkomst op 23 januari 2018.

Definitief besluit

De inspraakreacties, het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de onderzoeksresultaten zijn de basis voor een definitieve keuze over het voorkeursalternatief. Dit besluit wordt naar verwachting medio 2018 genomen.

Ontwerpproces

Vervolgens wordt het ontwerp van het voorkeursalternatief verfijnd. Zo wordt, onder andere in overleg met bijvoorbeeld grondeigenaren, de exacte ligging bepaald. Ook wordt het ingepast in ruimtelijke plannen (Interprovinciaal Inpassingsplan – IPIP). Tegelijkertijd wordt een gedetailleerde milieueffectrapportage opgesteld (Besluit MER). Naar verwachting is dit (ontwerp)proces in 2020 afgerond.

Op de website vindt u meer uitleg over de planning en besluitvorming, de inspraak en de inloopbijeenkomst.

Tijdlijn Duinpolderweg

Uitgelicht