Deeltracé Laren-Hilversum

De bouw van het Hilversumse deel van de HOV-verbinding gaat bijna van start. Het gaat om de aanleg van een vrije busbaan tussen de A27 en het NS-station in Hilversum, de bouw van een natuurbrug bij Anna's Hoeve en een spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer op de drukke Oosterengweg.

Begin 2019 is het contract voor de bouw van busbaan, spoorwegonderdoorgang, fly-over en natuurbrug gegund aan BAM Infra. Het contract voor de bouw van de tijdelijke overweg ter hoogte van de Mussenstraat én de nieuwe overweg voor de busbaan ter plaatse van het Wandelpad, werd al eerder gegund aan BAM Rail. Eind 2019 betrekt de aannemer het pand aan de Oosterengweg 38-40, midden in het projectgebied. De projectorganisatie HOV in ’t Gooi verhuist mee.

Bomenkap en compensatie

Om ruimte te maken voor busbaan en natuurbrug moeten er bomen gekapt worden. De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Ook binnenstedelijk verdwijnen er bomen: een strook ten noorden van het spoor bij de Anthony Fokkerweg en ten zuiden van het spoor bij het Tergooi ziekenhuis. De moeraseiken langs het Wandelpad worden niet gekapt maar verplaatst. De aannemer gaat in principe medio september van start. Er loopt nog 1 bezwaarprocedure waarbij een voorlopige voorziening is aangevraagd. De rechter doet uiterlijk half september uitspraak. Het kappen en bouwrijp maken van de gronden duurt ca. 4 maanden.

De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. Er komen nieuwe bomen op de grondwallen die straks langs bus- en spoorbaan worden aangelegd om overlast voor dieren en recreanten tegen te gaan. Binnen de bebouwde kom komen er nieuwe bomen langs de busbaan (82 stuks) en op de plek waar nu nog de Weg over Anna’s Hoeve ligt. Voor de te kappen bomen bij de Anthony Fokkerweg en het Tergooi ziekenhuis is momenteel binnen Hilversum geen geschikte herplantlocatie beschikbaar. Daarom stort de provincie een bedrag van ruim € 122.000 in het gemeentelijk herplantfonds: het kapitaal voor nieuwe bomen blijft op die manier voor de gemeente behouden. Van een aantal volwassen beuken wordt het kaphout ter beschikking gesteld aan Hilversumse praktijkscholen en/of meubelmakers. Ook wordt een flink aantal inheemse boomsoorten na de kap actief aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie.

Overzichtskaart bomenkap
Klik voor een vergroting (pdf, 1,6 MB)

Afsluiting Oosterengweg

De onderdoorgang op de Oosterengweg kan alleen veilig gebouwd worden als de spoorkruising op de Oosterengweg volledig wordt afgesloten voor verkeer. Om die reden wordt ter hoogte van de Mussenstraat voorafgaand aan de afsluiting een tijdelijke overweg gebouwd voor fietsers en nood- en hulpdiensten. In het weekend van 7 en 8 september 2019 wordt de tijdelijke overweg 'voorgebouwd'. Er wordt dat weekend dag en nacht gewerkt. Ingebruikname is gekoppeld aan de afsluiting van de Oosterengweg. Door de afsluiting wordt het drukker op het wegennet van Hilversum. We adviseren automobilisten in die periode zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring en binnen Hilversum de fiets te nemen. 

Omleidingsroute Oosterengweg

Voorbereidend werk is klaar

De voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterengweg zijn medio 2019 afgerond. Het werk was complex vanwege de krappe werkruimte en de enorme hoeveelheid (zware) kabels die ontward moest worden. Voor buurtbewoners was het werk het meest ingrijpend: diverse voortuinen moesten op de schop. Het creëren van een veilige werk- en leefomgeving voor eigen medewerkers, buurtbewoners en voorbijrazend verkeer was uitgangspunt bij aanpak en werkwijze van de betrokken aannemers. De nadrukkelijke aandacht hiervoor heeft er toe bijgedragen dat er in anderhalf jaar tijd nauwelijks klachten zijn geweest vanuit de buurt.

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 definitief vastgesteld. Daar gingen vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures aan vooraf. Ook de benodigde vergunningen zijn verleend. Bewoners en belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.

Planning Laren-Hilversum

Start Gereed Voorlopige mijlpalen HOV in 't Gooi - Hilversumse deel
7 september 2019 9 september 2019 Voorbereiden bouw tijdelijke overweg bij Mussenstraat
17 april 2020 20 april 2020 Afbouw en ingebruikname tijdelijke overweg Mussenstraat
30 maart 2020 Augustus 2021 Afsluiting Oosterengweg voor snelverkeer in verband met bouw onderdoorgang
30 maart 2020 Mei 2022 Afsluiting Oosterengweg voor langzaam verkeer in verband met bouw onderdoorgang
April 2020 Juni 2022 Bouw natuurbrug Anna’s Hoeve
- Oktober 2022 Ingebruikname HOV-baan