Deeltracé Laren-Hilversum

De plannen voor het Hilversumse deel van de HOV-verbinding zijn het verst gevorderd. Naast de aanleg van een vrije busbaan, worden nabij de A27 op- en afritten en een fly-over gebouwd en komt er op de drukke Oosterengweg een spoorwegonderdoorgang voor autoverkeer. Ingrijpend omdat de spoorkruising op de Oosterengweg ca. 2,5 jaar afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen in die periode gebruik maken van een tijdelijke overweg. Automobilisten adviseren we zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring (en binnen HIlversum de fiets te nemen).  

Het provinciaal inpassingsplan is intussen onherroepelijk en in de aanloop naar het contracteren van een aannemer worden er buiten al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Start bouw in Hilversum staat gepland voor eind 2019. Als ook de beide andere tracédelen klaar zijn kan de bus gaan rijden: volgens planning is dat medio 2022. 

Voorbereidend werk: kabels, leidingen en riool

Op en rond de Oosterengweg wordt al het ondergrondse kabel- en leidingenwerk verlegd van straat richting trottoir. De firma Van Gelder verlegt de kabels en leidingen en de firma Hendrikse & Zn. zorgt voor een nieuw riool. De aannemers werken in fases en schuiven telkens een stukje op. De woningen blijven bereikbaar met loopschotten. Bewoners worden goed op de hoogte gehouden van het werk dat vaak vlak voor hun deur (en soms zelfs in hun voortuin) plaatsvindt. Voor de kerstperiode van 2018 is het grootste deel gereed. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het laatste wegvak uitgevoerd: de even zijde van de Oosterengweg, ter hoogte van de Riebeeck Galerij.

Gunning

De definitieve gunning voor de bouw van busbaan, spoorwegonderdoorgang, fly-over en natuurbrug stond gepland voor augustus 2018 maar is helaas vertraagd. Op het gunningsbesluit van 20 juli 2018 was bezwaar gemaakt, waarna het besluit is aangepast. Het aangepaste gunningsbesluit was vervolgens voor één van de aanbieders aanleiding de stap naar de rechter te maken. Die verwacht medio januari 2019 met een uitspraak te komen. Pas daarna is duidelijk of er definitief gegund kan worden.De provincie Noord-Holland en ProRail buigen zich nu over mogelijkheden om de mijlpalen in de huidige planning intact te houden, zodat de HOV-bus toch in het voorjaar van 2022 kan gaan rijden.

Voor de bouw van de tijdelijke overweg op de Oude Amersfoortseweg én de nieuwe overweg voor de busbaan ter plaatse van het Wandelpad, is in augustus 2018 BAM Infra Rail gecontracteerd. Arcadis zal de aannemer begeleiden bij het bouwproces.

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 – na vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures – onherroepelijk verklaard. Belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.
 
Nu de PIP-procedure is afgerond, zijn er nog diverse vergunningen en verkeersbesluiten nodig om daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan. Ook tegen vergunningen en verkeersbesluiten kan bezwaar worden gemaakt bij de gemeente of provincie. Klik op vergunningen voor een overzicht van de ingediende en verleende vergunningen.

 

Start Gereed Onderwerp
Planning deeltracé Laren Hilversum
december 2017 januari 2019 verleggen kabels, leidingen en riool op en rond de Oosterengweg
juli 2017 januari 2019 aanbestedingsprocedure hoofdcontract: bouw busbaan, spoorwegonderdoorgang Oosterengweg, fly-over nabij A27 en natuurbrug Anna’s Hoeve
maart 2019 juni 2019 tijdelijke en permanente maatregelen t.b.v. parkeren omgeving Riebeeckvijver
juli 2019 september 2019 bouw tijdelijke overweg Oude Amersfoortseweg-Mussenstraat
juli 2019 september 2019 aanpassen rotonde Lapersveld
november 2019 november 2021 bouw spoorwegonderdoorgang: overweg Oosterengweg buiten gebruik
juli 2019 september 2020 bouw fly-over bij A27
september 2019 december 2021 bouw natuurbrug Anna’s Hoeve
- mei 2022 ingebruikname HOV-baan