Deeltracé Laren-Hilversum

De plannen voor het Hilversumse deel van de HOV-verbinding zijn het verst gevorderd. Naast de aanleg van een vrije busbaan, worden nabij de A27 op- en afritten en een fly-over gebouwd en komt er op de drukke Oosterengweg een spoorwegonderdoorgang voor autoverkeer. Ingrijpend omdat de spoorkruising op de Oosterengweg ca. 2,5 jaar afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen in die periode gebruik maken van een tijdelijke overweg. Automobilisten adviseren we zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring (en binnen Hilversum de fiets te nemen).  

Het provinciaal inpassingsplan is intussen onherroepelijk en in de aanloop naar het contracteren van een aannemer worden er buiten al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Start bouw in Hilversum staat gepland voor eind 2019. Als ook de beide andere tracédelen klaar zijn kan de bus gaan rijden: volgens planning is dat medio 2022. 

Voorbereidend werk: kabels, leidingen en riool

Op en rond de Oosterengweg wordt al het ondergrondse kabel- en leidingenwerk verlegd van straat richting trottoir. De firma Van Gelder verlegt de kabels en leidingen en de firma Hendrikse & Zn. zorgt voor een nieuw riool. De aannemers werken in fases en schuiven telkens een stukje op. De woningen blijven bereikbaar met loopschotten. Bewoners worden goed op de hoogte gehouden van het werk dat vaak vlak voor hun deur (en soms zelfs in hun voortuin) plaatsvindt. Het werk is in mei 2019 klaar.

Gunning

Begin 2019 is het contract voor de bouw van busbaan, spoorwegonderdoorgang, fly-over en natuurbrug gegund aan BAM Infra B.V. Door bezwaren van andere aanbieders vond de uiteindelijke gunning ruim een half jaar later plaats dan verwacht. Dit betekent dat de door BAM aangeboden bouwfasering en -planning moet worden aangepast. Eind mei 2019 wordt duidelijk wanneer de daadwerkelijke bouw van start gaat en welk effect dit heeft op het moment dat de HOV-bus ook echt gaat rijden.

Het contract voor de bouw van de tijdelijke overweg op de Oude Amersfoortseweg én de nieuwe overweg voor de busbaan ter plaatse van het Wandelpad, is eveneens aan BAM Infra gegund. Arcadis zal de aannemer begeleiden bij het bouwproces. Dit werk start met het verleggen van kabels en leidingen langs het Wandelpad. Naar verwachting gaat in mei 209 de schop in de grond. Bewoners en belanghebbenden ontvangen tijdig informatie over het werk en de maatregelen om overlast te beperken.  

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 – na vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures – onherroepelijk verklaard. Belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.
 
Nu de PIP-procedure is afgerond, zijn er nog diverse vergunningen en verkeersbesluiten nodig om daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan. Ook tegen vergunningen en verkeersbesluiten kan bezwaar worden gemaakt bij de gemeente of provincie. Klik op vergunningen voor een overzicht van de ingediende en verleende vergunningen.

Start Gereed Onderwerp
Planning deeltracé Laren Hilversum
december 2017 mei 2019 verleggen kabels, leidingen en riool op en rond de Oosterengweg
maart 2019 juni 2019 tijdelijke en permanente maatregelen t.b.v. parkeren omgeving Riebeeckvijver
juli 2019 september 2019 bouw tijdelijke overweg Oude Amersfoortseweg-Mussenstraat
juli 2019 september 2019 aanpassen rotonde Lapersveld
november 2019 november 2021 bouw spoorwegonderdoorgang: overweg Oosterengweg buiten gebruik
juli 2019 september 2020 bouw fly-over bij A27
september 2019 december 2021 bouw natuurbrug Anna’s Hoeve
- mei 2022 ingebruikname HOV-baan