Deeltracé Laren-Hilversum

De bouw van het Hilversumse deel van de HOV-verbinding is eind maart 2020 van start gegaan. Naast de aanleg van een vrije busbaan tussen de A27 en het NS-station, komt er een natuurbrug bij Anna's Hoeve en een spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer op de drukke Oosterengweg.

De bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg heeft de meeste impact. Om deze veilig te kunnen bouwen is de Oosterengweg sinds maart 2020 volledig afgesloten voor verkeer. Dit is ingrijpend omdat er binnen de ring van Hilversum nauwelijks alternatieven zijn om het spoor te kruisen. Vanwege de coronamaatregelen blijven de verwachte verkeersproblemen vooralsnog uit. 

De Oosterengweg wordt vanaf 20 maart 2020 afgesloten voor autoverkeer. Het advies is om via de ring te rijden. Een ander advies is om te fietsen. Voor fietsers, voetgangers en nooddiensten is een tijdelijke spoorwegovergang gebouwd ter hoogte van de Mussenstraat.

Pak de ring óf pak de fiets

We adviseren automobilisten om tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring en de A1/A27 om Hilversum in en uit te komen. Binnen Hilversum is de fiets het beste alternatief. De tijdelijke overweg ter hoogte van de Mussenstraat is enkel bestemd voor nood- en hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Regulier autoverkeer is er niet welkom: elke overtreding wordt beboet. 

Minder hinder

Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, hebben we bij de uitvoering de volgende maatregelen getroffen: 

Traverse voor grote kranen

Het bouwterrein op de Oosterengweg is erg smal. Daarom plaatsen we de grote kranen op een traverse. Zo dicht bij woonhuizen is dat ook de meest veilige oplossing.

 Tekening van de traverse voor grote kranen aan de Oosterengweg.

Opstelsluis voor vrachtverkeer

Aan de kant van de Kamerlingh Onnesweg is een opstelplaats voor vrachtwagens ingericht. Een verkeersregelaar begeleidt het in- en uitrijdend vrachtverkeer. Zo kunnen we de veiligheid van kruisend fietsverkeer garanderen.

Tekening van de opstelplaats voor vrachtwagens aan de Liebergerweg.

Zandafvoer

Het natte zand uit de bouwkuip vervoeren we met persleidingen naar Anna’s Hoeve waar we het gebruiken voor de bouw van de natuurbrug. Dit scheelt in totaal zo'n 1.000 vrachtwagens door de straten van Hilversum.

Tijdelijke fiets- en voetbrug

Ter hoogte van de Riebeeckgalerij plaatst BAM een tijdelijke fiets- en voetbrug om de bouwkuip bij de Oosterengweg over te steken. Zo blijven de winkels goed bereikbaar. Op dit moment werken we nog met een flexibele afzetting. Het is de bedoeling deze in de loop van 2021 te vervangen door een 'vaste' container. 

Een tekening van de tijdelijke fietsbrug ter hoogte van de Riebeeckgalerij

Bouwkuip

De wanden van de tunnel zijn met de trillingsarme CSM-methode (staat voor cutter soil mix) in de grond aangebracht. De methode wordt vaak gebruikt bij bouwprojecten in druk stedelijk gebied waarbij de afstand tot omliggende panden erg klein is. 

Tekening van de CMS-wanden die trillingen en geluidsoverlast rond de bouwput moet voorkomen.

Parkeren 

Naast de extra parkeerplaatsen rond de Riebeeckvijver zijn er 30 (tijdelijke) parkeerplekken in de groenstrook op het Peter Planciusplein aangelegd. Aan de zuidzijde van de Oosterengweg heeft BAM 27 extra plekken aangelegd ter vervanging van de parkeerplaatsen die plaats moeten maken voor het bouwterrein. Zo zijn er in de tijdelijke situatie net zoveel parkeerplaatsen beschikbaar als in de definitieve situatie.

Compensatie voor gekapte bomen

Om ruimte te maken voor busbaan en natuurbrug zijn eind 2019 aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg veel bomen gekapt. De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. Zo komen er nieuwe bomen op de grondwallen die straks langs bus- en spoorbaan worden aangelegd om overlast voor dieren en recreanten tegen te gaan.

Binnen de bebouwde kom planten we nieuwe bomen langs de busbaan en op de plek waar nu nog de Weg over Anna’s Hoeve ligt. Voor de te kappen bomen bij de Anthony Fokkerweg en het Tergooi-ziekenhuis is binnen Hilversum momenteel geen geschikte herplantlocatie beschikbaar. Daarom heeft de provincie een bedrag van ruim € 122.000 in het gemeentelijk herplantfonds gestort: het kapitaal voor nieuwe bomen blijft op die manier voor de gemeente behouden. Van 1.000 inheemse boomsoorten hebben we het hout kort na de kap aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie. In de minidocu ‘Alle hout is timmerhout’ wordt verslag gedaan van transport, aankomst en verwerking van het hout door vrijwilligers. 

Videostill 'Alle hout is timmerhout'
Bekijk de video 'Alle hout is timmerhout'

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 definitief vastgesteld. Daar gingen vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures aan vooraf. Ook de benodigde vergunningen zijn verleend. Bewoners en belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.