Deeltracé Laren-Hilversum

De bouw van het Hilversumse deel van de HOV-verbinding is eind maart 2020 van start gegaan. Naast de aanleg van een vrije busbaan tussen de A27 en het NS-station, komt er een natuurbrug bij Anna's Hoeve en een spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer op de drukke Oosterengweg.

De bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg heeft de komende periode de meeste impact. Om deze veilig te kunnen bouwen is de Oosterengweg volledig afgesloten voor verkeer. Tot oktober 2021 jaar zullen elke dag zo’n 15.000 automobilisten een andere route kiezen. Dit is ingrijpend, omdat er binnen de ring van Hilversum nauwelijks alternatieven zijn om het spoor te kruisen. De tijdelijke overweg ter hoogte van de Mussenstraat is enkel bestemd voor nood- en hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Regulier autoverkeer is er niet welkom: elke overtreding wordt beboet. 

De Oosterengweg wordt vanaf 20 maart 2020 afgesloten voor autoverkeer. Het advies is om via de ring te rijden. Een ander advies is om te fietsen. Voor fietsers, voetgangers en nooddiensten is een tijdelijke spoorwegovergang gebouwd ter hoogte van de Mussenstraat.

Pak de ring óf pak de fiets

We adviseren automobilisten om zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenring en de A1/A27 om Hilversum in en uit te komen. Binnen Hilversum is de fiets het beste alternatief. Alleen voetgangers, fietsers en de nood- en hulpdiensten kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van de tijdelijke overweg ter hoogte van de Mussenstraat.  

Minder hinder

Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, voeren we bij de uitvoering de volgende maatregelen door: 

Traverse voor grote kranen

Het bouwterrein op de Oosterengweg is erg smal. Daarom maken we een soort bouwbrug: we plaatsen de grote kranen bovenop een traverse. Zo dicht bij de woonhuizen is dat ook de meest veilige oplossing. 

Tekening van de traverse voor grote kranen aan de Oosterengweg.

Opstelsluis voor vrachtverkeer

Aan de kant van de Kamerlingh Onnesweg komt een opstelplaats voor vrachtwagens. Een verkeersregelaar begeleidt het in- en uitrijdend vrachtverkeer. Zo kunnen we de veiligheid van kruisend fietsverkeer garanderen.

Tekening van de opstelplaats voor vrachtwagens aan de Liebergerweg.

Zandafvoer

Het natte zand uit de bouwkuip vervoeren we met persleidingen naar Anna’s Hoeve en gebruiken het daar voor de bouw van de natuurbrug. Dit scheelt in totaal zo'n 1.000 vrachtwagens door de straten van Hilversum.

Tijdelijke fiets- en voetbrug

Ter hoogte van de Riebeeckgalerij plaatst BAM een tijdelijke fiet- en voetbrug om de Oude Amersfoortseweg over te steken. Zo blijven de winkels goed bereikbaar. Op dit moment werken we nog met een flexibele afzetting. In het najaar van 2020 wordt de rubberen mat vervangen door een 'vaste' container. 

Een tekening van de tijdelijke fietsbrug ter hoogte van de Riebeeckgalerij

Bouwkuip

Om trillingen te voorkomen en geluidsoverlast te beperken voor de woningen die direct rond de bouwput staan, werken we met een methodiek waarbij de wanden direct in de grond worden aangebracht. Dit zijn zogenaamde CSM-wanden (CSM staat voor cutter soil mix). Het is een trillingsvrij systeem waarbij obstakels in de ondergrond geen probleem vormen. De methode wordt vaak toegepast bij bouwprojecten waarbij de afstand tot omliggende panden zeer klein is. 

Tekening van de CMS-wanden die trillingen en geluidsoverlast rond de bouwput moet voorkomen.

Parkeren 

Naast de extra parkeerplaatsen rond de Riebeeckvijver zijn er 30 (tijdelijke) parkeerplekken in de groenstrook op het Peter Planciusplein aangelegd. Aan de zuidzijde van de Oosterengweg heeft BAM 27 extra plekken aangelegd ter vervanging van de parkeerplaatsen die plaats moeten maken voor het bouwterrein. Zo kunnen we in de tijdelijke situatie net zoveel parkeerplaatsen aanbieden als in de definitieve situatie.

Compensatie voor gekapte bomen

Om ruimte te maken voor busbaan en natuurbrug zijn eind 2019 aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg veel bomen gekapt. De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf en anders binnen de gemeente of provincie. De nieuwe bomen komen op de grondwallen die straks langs bus- en spoorbaan worden aangelegd om overlast voor dieren en recreanten tegen te gaan.

Binnen de bebouwde kom komen er nieuwe bomen langs de busbaan (82 stuks) en op de plek waar nu nog de Weg over Anna’s Hoeve ligt. Voor de te kappen bomen bij de Anthony Fokkerweg en het Tergooi-ziekenhuis is momenteel binnen Hilversum geen geschikte herplantlocatie beschikbaar. Daarom stort de provincie een bedrag van ruim € 122.000 in het gemeentelijk herplantfonds: het kapitaal voor nieuwe bomen blijft op die manier voor de gemeente behouden. Van een aantal volwassen beuken wordt het kaphout ter beschikking gesteld aan Hilversumse praktijkscholen en/of meubelmakers. Ook worden circa 1000 inheemse boomsoorten na de kap actief aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie.

Proces: provinciaal inpassingplan en vergunningen

Voor de aanleg van HOV in ’t Gooi tussen Laren en Hilversum heeft de provincie Noord-Holland een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Een PIP is een ‘provinciaal bestemmingsplan' en legt de bestemming van een gebied en het gebruik ervan juridisch bindend vast. Bij een PIP gaat het om een gebied dat (diverse) gemeentelijke grenzen overstijgt. Het PIP voor Laren-Hilversum is in oktober 2017 definitief vastgesteld. Daar gingen vele jaren van studie, onderzoek en diverse planologische en juridische procedures aan vooraf. Ook de benodigde vergunningen zijn verleend. Bewoners en belanghebbenden hebben op diverse momenten in het proces de kans gekregen hun mening te uiten over het inpassen van de HOV-verbinding.

Planning Laren-Hilversum
Start Gereed Voorlopige mijlpalen HOV in 't Gooi - Hilversumse deel
30 maart 2020 Oktober 2021 Afsluiting Oosterengweg voor snelverkeer in verband met bouw onderdoorgang
30 maart 2020 Mei 2022 Afsluiting Oosterengweg voor langzaam verkeer in verband met bouw onderdoorgang
April 2020 Juni 2022 Bouw natuurbrug Anna’s Hoeve
- Oktober 2022 Ingebruikname HOV-baan