Anna's Hoeve

Bij de behandeling van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve is door de gemeenteraad van Hilversum gevraagd om een nader onderzoek over het al dan niet afsluiten van het gebied rondom het ecoduct voor recreanten. Deze second opinion is uitgevoerd door Bureau Waardenburg uit Culemborg en is begin deze maand afgerond.

De conclusie van dit 2e onderzoek onderschrijft die van het 1e onderzoek door Alterra: het gebied afsluiten voor recreanten is nodig voor het functioneren van het ecoduct. 

Eind september 2014 is de definitieve concept-inrichtingsvisie aan het Bestuurlijk Overleg Anna’s Hoeve ter behandeling voorgelegd. In de maanden daarna is deze inrichtingsvisie ter besluitvorming aangeboden aan de betrokken raden/besturen (Hilversum, Laren, GNR en Provincie).

Consultatiebijeenkomst 11 september 2014

Op 11 september vond de extra consultatieavond plaats over de inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve in Hilversum. 
Tot en met 17 september 2014 kon u aangeven of uw voorkeur uitging naar het behouden van de Weg over Anna's Hoeve op de huidige plaats of naar het verplaatsen van de weg langs het spoor. In totaal hebben 21 mensen gereageerd: 11 personen kozen voor het laten liggen en 10 personen voor het verleggen van de weg. Deze reacties zijn bij de definitieve inrichtingsvisie gevoegd. 


Consultatiebijeenkomst 11 juni 2014

Tijdens de tweede consultatiebijeenkomst van 11 juni is de concept inrichtingsvisie gepresenteerd.

Geïnteresseerden konden tot en met vrijdag 27 juni 2014 reageren op de concept inrichtingsvisie. Alle reacties worden beantwoord in een reactienota en indien mogelijk verwerkt in de definitieve inrichtingsvisie Anna’s Hoeve. De reactienota wordt als bijlage bij de definitieve inrichtingsvisie gevoegd in het besluitvormingsproces.

Consultatiebijeenkomst 13 mei 2014

Op 11 juni 2014 vond de tweede consultatiebijeenkomst plaats over de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve.