Maatregelenmarkt

Van 8 tot en met 22 oktober 2020 konden belangstellenden onze digitale maatregelenmarkt bezoeken. Hier presenteerden we 3 typen maatregelen: kansrijke, optionele en niet-haalbare maatregelen.

De gepresenteerde maatregelen moeten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203 bij Krommenie en zijn gebaseerd op eerder aangedragen ideeën van de bewoners. Een nadere toelichting op het selectieproces van deze ideeën kunt u hier vinden.

Kansrijke maatregelen

Optionele maatregelen

Niet-haalbare maatregelen

Kansrijke maatregelen

Op de digitale maatregelenmarkt kon aangegeven worden welke maatregelen men een goed idee vond en welke niet.

Snelheid 50 km/u bij kruispunten Busch en Dam

Het aanpassen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 50 km/u bij de kruispunten Busch en Dam, met 50 km/u-plateaus.

Voordelen: Veiliger oversteken voor voetgangers en fietsers.

Nadelen: Plateaus zijn voor vrachtwagens minder comfortabel.

Afbeelding van de huidige situatie en situatie met plateau en 50 km/u bij Busch en Dam
Huidige situatie en situatie met plateau en 50 km/u bij Busch en Dam. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 366kB).

terug naar boven

Doorstroming beïnvloeden op de N203

Met slimme verkeerslichten zorgen voor een soepelere doorstroming op de N203, maar wel met
behoud van de bereikbaarheid van de woonkernen Krommenie en Assendelft. De wachtrijen voor
verkeerslichten worden buiten Krommenie gehouden (ten westen van Busch en Dam). De reistijd
tussen A8 en A9 blijft gelijk.

Voordelen:

 • Soepeler en gelijkmatiger doorstroming op de N203 en vanuit de woonkernen van Krommenie en Assendelft. 
 • Minder geluidhinder en kleine verbetering van de luchtkwaliteit.
 • Minder ‘wijkvreemd’ verkeer door Assendelft en Krommenie.

Aandachtspunt: Automobilisten zoeken mogelijk andere regionale routes om wachtrijen te vermijden.

Kaart van meer doorstroming in Krommenie en minder doorstroming buiten Krommenie
Meer doorstroming in Krommenie en minder doorstroming buiten Krommenie. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 1Mb).

terug naar boven

50 km/u-plateaus op de N203

De aanleg van een aantal plateaus (geschikt voor 50km/u) op de N203 tussen de Saendelverlaan en het Vlietsend, zodat er niet te hard gereden kan worden.

Voordelen:

 • Minder te hard rijdend verkeer en minder snel optrekkende voertuigen. 
 • Minder geluidshinder en kleine verbetering van de luchtkwaliteit.

Nadelen: Plateaus zijn voor vrachtwagens minder comfortabel.

Aandachtspunt: De plateaus moeten niet leiden tot extra trillingshinder.

Afbeelding van huidige situatie en situatie met plateau op de N203 in Krommenie
Huidige situatie en situatie met plateau op de N203 in Krommenie. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 180kB).

terug naar boven

Geluidwerende vangrails

Geluidwerende vangrails tussen de N203 en de parallelweg, tussen Vlietsend en Trias VMBO. Er zijn 3 opties:

 • 0,75 meter hoog met schuine metalen platen onder de vangrails.
 • 1,10 meter hoog met begroeiing aan 2 zijden.
 • 1,60 meter hoog met begroeiing aan 2 zijden.

Voordelen: 

 • Minder geluidsoverlast voor woningen aan de Parallelweg. 
 • Bij een groen scherm een groener uitzicht, mooier wegbeeld.
 • Een hoger scherm heeft iets meer geluidwerend effect dan een lager scherm.

Nadelen: Niet toepasbaar bij de kruispunten, waardoor de overlast daar blijft.

Afbeelding van de huidige situatie en drie situaties met verschillende geluidwerende vangrails
Huidige situatie en drie situaties met verschillende geluidwerende vangrails. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 714kB).

terug naar boven

Aanpak stationsgebied

Herinrichting van het gebied van het voormalige (bus)station. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in een volgende fase.

Voordelen: 

 • Verbetering van de sociale veiligheid. 
 • Verbetering van de uitstraling van het gebied. 
 • Meer een uitstraling van bebouwde kom. Hierdoor gaat het verkeer mogelijk minder te hard rijden.

Nadelen: Afhankelijk van de invulling van het gebied, kan er meer overstekend verkeer op het kruispunt N203/Iepenstraat ontstaan. Dit komt de doorstroming op N203 niet ten goede.

Afbeelding van (bus)station vanaf boven gezien. Het her in te richten gebied is omcirkeld.
(Bus)station vanaf boven gezien. Het her in te richten gebied is omcirkeld. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 361kB).

terug naar boven

Meer bomen en groen

Bijvoorbeeld door het plaatsen van bomenrijen langs de N203, groen in de middenberm op de N203 of het afschermen van de N203 met een heg. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in een volgende fase.

Voordelen:

 • Betere uitstraling van de weg en beter uitzicht voor bewoners. 
 • Meer een uitstraling van bebouwde kom. Hierdoor gaat het verkeer mogelijk minder te hard rijden.
 • Kleine verbetering van de luchtkwaliteit is mogelijk.

Aandachtspunt: Meer bomen en groen moeten niet leiden tot onveilige situaties.

Sfeerbeelden van groen ingerichte wegen
Sfeerbeelden van groen ingerichte wegen. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 552kB).

terug naar boven

Optionele maatregelen

Onze deskundigen gaven aan dat het effect van deze maatregelen beperkt is, maar we wilden wel graag weten of de omgeving er behoefte aan heeft. Dit kon men op de digitale maatregelenmarkt aangeven.

Meer snelheidscontroles N203

Op de N203 staan flitspalen bij de kruising met het Vlietsend. Bij het online onderzoek van het afgelopen voorjaar is door bewoners gevraagd om extra snelheidscontroles op de N203 rondom Krommenie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles. De provincie Noord-Holland kan onderzoeken of het mogelijk is meer snelheidscontroles uit te laten voeren of het Openbaar Ministerie verzoeken meer flitspalen op de N203 te plaatsen.

Voordelen: 

 • Minder geluidshinder door tegengaan te hard rijden en te snel optrekken.
 • Doordat te hard rijden wordt tegengaan, kan de verkeersveiligheid verbeteren.

Aandachtspunt: De provincie is afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Die bepaalt of deze controles en plaatsing van flitspalen mogelijk zijn.

Kaart met de huidige situatie en situatie met meer controle locaties 
Huidige situatie en situatie met meer controle locaties. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 274kB).

terug naar boven

Voetgangersbrug N203 Stationsgebied

Tussen Krommenie en het stationsgebied kan misschien een voetgangersbrug (met ’fietsgoot’) over de N203 worden gemaakt. Dit kan ter hoogte van de Iepenstraat of de Popelstraat. Het oversteken op straatniveau zal ook mogelijk moeten blijven.

Voordelen:

 • Veiliger oversteken voor voetgangers en fietsers, door extra oversteekmogelijkheid.
 • Niet meer wachten voor het stoplicht.

Nadelen: 

 • Oversteken via een brug kost meer moeite dan oversteken op straatniveau (door helling of trap).
 • Oversteken op straatniveau blijft mogelijk, waardoor het niet voor alle voetgangers en fietsers veiliger is.

Sfeerbeelden van wegen met voetgangersbruggen
Sfeerbeelden van wegen met voetgangersbruggen. Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 446kB).

terug naar boven

Fiets- en voetgangersbrug Vlietsend

Rond het Vlietsend kan misschien een fiets- en voetgangersbrug over de N203 en het spoor gemaakt worden. Op deze locatie is door veel bewoners om een tunnel gevraagd. Deze is niet op korte termijn en binnen het budget van dit onderzoek te realiseren. Een brug kan misschien wel.

Voordelen: 

 • Veiliger oversteken voor fietsers en voetgangers.
 • Niet meer wachten voor het stoplicht en/of spoorbomen.

Nadelen: 

 • Oversteken via een brug kost meer moeite dan oversteken op straatniveau (door helling of trap).
 • Oversteken op straatniveau blijft mogelijk, waardoor het niet voor alle voetgangers en fietsers veiliger is.

Aandachtspunt: Zoeken naar voldoende ruimte voor hellingbaan.

Sfeerbeelden van een weg met fiets- en voetgangersbrug
Sfeerbeelden van een weg met fiets- en voetgangersbrug, Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 357kB).

terug naar boven

Niet-haalbare maatregelen

Onze deskundigen hebben deze maatregelen geanalyseerd en achtten ze uiteindelijk niet haalbaar. U vindt per maatregel een uitleg waarom deze is afgevallen. Lees in dit document meer over maatregelen die afvielen en de redenen daarvoor.

Borden A9 aanpassen

Op de vaste bewegwijzering op de A9 bij Uitgeest staat de N203 als route naar Amsterdam. De provincie kan een verzoek doen aan Rijkswaterstaat om dit aan te passen.

Deze maatregel heeft naar verwachting weinig effect: de kortste / snelste route is in de meeste gevallen via de N203 en mensen zullen die dus blijven volgen.

terug naar boven

Verbod vrachtverkeer

De maatregel bestaat uit een verbod op alle vrachtverkeer op de N203 tussen Busch en Dam en A9, inclusief een vrachtverbod op de Communicatieweg West. Zo wordt doorgaand vrachtverkeer geweerd, maar kan vrachtverkeer nog wel bestemmingen in Krommenie en Assendelft bereiken (via het oostelijke deel van de N203).

Deze maatregel is niet haalbaar omdat de maatregel leidt tot (erg) veel extra vrachtverkeer op andere regionale routes in Noord-Holland. Het gaat daarmee ten koste van de regionale bereikbaarheid. Daarnaast is de inschatting van experts dat het weren van vrachtverkeer op een doorgaande provinciale weg juridisch niet houdbaar is.

terug naar boven

Geluidsscherm Sporting

Een geluidsscherm langs de sportvelden (tussen de Marslaan en het Busch).

Deze maatregel draagt niet bij aan de doelstellingen van dit onderzoek omdat het effect op de geluidsoverlast in de wijk Zuiderham beperkt blijkt.

terug naar boven

Snelheidsverlaging N203 Trias - Busch en Dam

Het aanpassen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 50 km/u tussen het kruispunt Busch en Dam en de Saendelverlaan.

Dit gedeelte van de N203 ligt niet binnen de bebouwde kom en daardoor is 50km/u wettelijk niet mogelijk. De weg en wegomgeving zijn ook niet zodanig aan te passen dat de weg binnen de bebouwde kom komt te liggen. Hierdoor is deze maatregel niet haalbaar.

terug naar boven

Hogere geluidsrail

Plaatsen van een geluidsvangrail tussen de N203 en de parallelweg, met daarbovenop een transparant scherm voor meer geluidsreductie.

Er is niet genoeg ruimte voor ‘traditionele’ geluidsschermen. Daarom zijn alleen geluidsschermen die aan de vangrail worden gemonteerd mogelijk. Op deze geluidsrail wordt vervolgens een transparant opzetscherm geplaatst. Deze maatregel is niet haalbaar omdat er nog geen opzetschermen zijn ontwikkeld die aan de veiligheidseisen voldoen.

terug naar boven

Rotonde N203

De aanleg van een rotonde op de N203.

Deze maatregel is niet haalbaar omdat de N203 hiervoor deels verlegd zou moeten worden. Deze maatregel is ingrijpend en past daarmee niet binnen de korte termijn en het beschikbare budget voor de maatregelen.

terug naar boven

Fietstunnel Vlietsend

Een fiets- en voetgangerstunnel onder de N203 en het spoor, ter hoogte van het kruispunt N203/Vlietsend/Korte Industrieweg.

Deze maatregel is niet haalbaar omdat het niet binnen het beschikbare budget past. De maatregel is bovendien niet op korte termijn te realiseren en is niet / moeilijk in te passen.

terug naar boven

Versmallen N203

De N203 inrichten als weg met 2x1 rijstrook, waarbij ook de Communicatieweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer tijdens de spits.

Deze maatregel is niet haalbaar omdat deze veel verkeersoverlast op andere routes veroorzaakt en ten koste gaat van de regionale bereikbaarheid. De maatregel zou de dagelijkse hoeveelheid verkeer op de N203 in Krommenie beperkt verminderen.

terug naar boven

Verkeersveiligheid en -circulatie Krommenie

Bewoners hebben binnen Krommenie, ook verder weg van de N203, locaties aangeven waar maatregelen wenselijk zijn op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerscirculatie. Het gaat om verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals verdere uitbreiding van 30 km-zones, verkeersdrempels of aanpassingen aan de Rosariumlaan en Padlaan. Maar ook om verschillende verkeerscirculatiemaatregelen, zoals het aanpassen van de inrichting van wegen om het verkeer de gewenste routes te laten volgen.

Deze maatregelen hebben nauwelijks invloed op de leefbaarheid rond de N203 en dragen niet bij aan de doelstellingen van dit onderzoek. Alle ingediende ideeën worden overgedragen aan de gemeente Zaanstad voor verder onderzoek.

terug naar boven

Verkeersveiligheid en -circulatie Assendelft

Bewoners hebben binnen Assendelft Noord, ook verder weg van de N203, locaties aangegeven waar maatregelen wenselijk zijn op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerscirculatie. Het gaat om verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals verdere uitbreiding van 30 km-zones, verkeersdrempels, aanpak van de rotondes bij de Saendelverlaan en Noorderveenweg-Dorpsstraat of aanpassingen op de Ambachtslaan. Maar ook om verschillende verkeerscirculatiemaatregelen, zoals de aanleg van wegen (bijvoorbeeld een verbinding van de Noorderweg naar de Communicatieweg) of het aanpassen van de inrichting van wegen om het verkeer de gewenste routes te laten volgen.

Deze maatregelen hebben nauwelijks invloed op de leefbaarheid rond de N203 en dragen niet bij aan de doelstellingen van dit onderzoek. Alle ingediende ideeën worden overgedragen aan de gemeente Zaanstad voor verder onderzoek.

terug naar boven

Spreiding schooltijden

Het spreiden van de begintijden van scholen rondom de N203, om zo ook de ochtendspits te spreiden.

Deze maatregel heeft nauwelijks invloed op de leefbaarheid rond de N203. De ingediende ideeën worden overgedragen aan de gemeente Zaanstad voor verder onderzoek.

terug naar boven

Aanleg deel verbinding A8-A9

De aanleg van een nieuwe weg naar de A8, ook wel het oostelijke deel van de Verbinding A8-A9 genoemd.

Deze maatregel is niet haalbaar omdat deze niet op korte termijn en niet binnen het beschikbare budget is te realiseren. Door de maatregel ontstaat verkeersoverlast op andere wegen in Assendelft, met negatieve effecten op de leefbaarheid.

terug naar boven

 

Uitgelicht