Broek in Waterland

In Broek in Waterland zijn verschillende knelpunten op te lossen.

Mogelijkheden (onder)doorgang Broek in Waterland (N247)

In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatief voor een bovengrondse doorgang door het dorp. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland besloten het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken.  De provincie en dorpsraad hebben samen verschillende varianten uitgewerkt in een co-creatieproces. Ook de regio is hier intensief bij betrokken. Nu alle varianten op hetzelfde technische niveau zijn uitgewerkt, kunnen ze met elkaar worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen de bebouwde kom van Broek en Waterland. 

5 mogelijke oplossingen

De 5 mogelijke oplossingen voor de N247 ter hoogte van Broek in Waterland zijn niet alleen beoordeeld op het verbeteren van de doorstroming voor gemotoriseerd en openbaar vervoer, maar ook op verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder, de kosten en de baten. Wanneer bijvoorbeeld de doorstroming verbetert voor vrachtverkeer en openbaar vervoer dan levert dat tijdwinst op, die om te rekenen is in geld. Dat kan dan af worden gezet tegen de kosten van de investering voor een andere verkeersoplossing.

Resultaten MKBA

In de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) worden de 5 schetsontwerpen met elkaar vergeleken. Iedere variant voor een oplossing heeft zijn eigen voor- en/of nadelen. Zo wordt de bovengrondse variant gezien als de meest verkeersveilige oplossing voor het langzaam verkeer vanwege de scheiding tussen snel en langzaam verkeer. Ook vraagt deze oplossing de laagste investering. De oplossingen voor een onderdoorgang scoren hoog op veiligheid voor gemotoriseerd verkeer, omdat het bestemmingsverkeer voor Broek in Waterland en het doorgaande verkeer worden gescheiden. De ondergrondse varianten vragen wel om grotere investeringen. De reistijdwinst van de onderdoorgangvarianten kan echter oplopen tot 11 minuten. Door toename van het verkeer is de verwachting dat er na 2030 weer files ontstaan bij de bovengrondse oplossing. Bij een onderdoorgang is de kans daarop kleiner. 

5 schetsontwerpen

Er is 1 variant met bovengrondse aanpassingen aan de weg, waarbij ovale rotondes (ovotondes), aanpassing van de verkeerslichten bij de Eilandweg en een bredere brug in Broek in Waterland de doorstroming en verkeersveiligheid moeten verbeteren. Er zijn 4 ondergrondse oplossingen voor de N247: een smalle onderdoorgang van 2 x 1 rijbaan zonder vluchtwegen met een maximum snelheid van 50 km/uur en een oplossing voor de waterkering met een ‘coupure’ in de dijk.

Een andere oplossing is om een onderdoorgang te maken met 2 x 1 rijbaan én vluchtwegen met een maximum snelheid van 80 km/uur , met een oplossing voor de waterkering met een coupure in de dijk. Deze laatste is ook uitgewerkt met een rijsnelheid van 50km/uur in de onderdoorgang maar verschilt qua breedte niet van de 80km/uur-versie. En de vijfde variant is een onderdoorgang met 2 x 2 rijbanen én vluchtwegen met een maximum snelheid van 80 km/uur, voor de waterkering kan dan een kanteldijk aan worden gelegd.

Besluitvorming

In het najaar van 2018 heeft Gedeputeerde Staten (GS) een voorstel ingediend bij Provinciale Staten om voorlopig nog geen besluit te nemen over een boven- of ondergrondse oplossing voor de doorgang van de N247 in Broek in Waterland.  Het voorstel van GS wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd, waar het eerst in de commissie Mobiliteit & Financiën is besproken op maandag 26 november. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam verwachten nog minimaal 3 maanden nodig te hebben om de gewenste toekomstige functie van de N247 in het gehele regionale netwerk te beoordelen. Belangrijk onderdeel daarvan wordt de afstemming met onder andere het project KANS (Knooppunt-A10-N247-S116). Hier wordt gekeken wat het effect kan zijn van een oplossing voor de passage in Broek in Waterland op de rest van het wegennetwerk.

Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland, door knelpunten aan de N235 en N247 aan te pakken. De doorgang in Broek in Waterland is zo’n knelpunt in de N247.