Broek in Waterland

In Broek in Waterland zijn verschillende knelpunten op te lossen.

Mogelijkheden (onder)doorgang Broek in Waterland (N247)

In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatief voor een bovengrondse doorgang door het dorp. In 2016 heeft de provincie Noord-Holland besloten het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken. Als beide varianten op hetzelfde technische niveau zijn uitgewerkt, kunnen ze met elkaar worden vergeleken. De provincie en dorpsraad doen dit samen in een co-creatieproces. Ook de regio wordt hier intensief bij betrokken. 

Bij het uitwerken van de verschillende varianten, worden onder meer de volgende zaken onderzocht:

 • De consequenties op lokaal niveau (Broek in Waterland) in vergelijking met de consequenties voor de gehele regio Waterland. Denk dan aan of en hoeveel reistijdwinst er is tussen de A10 en Edam.
 • Is de bodem geschikt voor de variant?
 • Hoe schoon blijft de lucht?
 • Hoeveel geluid ontstaat er? 
 • De kosten voor iedere variant. 

Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen de bebouwde kom van Broek en Waterland. 

Onafhankelijk onderzoek en organisatie

Om de samenwerking tussen de dorpsraad en de provincie zo neutraal mogelijk te organiseren, is gekozen een onafhankelijk bureau in te schakelen. Dit bureau doet onderzoek, zoals naar bodem, geluid en lucht, en organiseert het participatieproces. Hiervoor is APPM/Tauw geselecteerd. De opdracht is om de ondergrondse variant inclusief 2 subvarianten uit te werken tot schetsontwerpen en de bijbehorende onderzoeken te verrichten. Op basis hiervan moet het bureau een objectieve vergelijking maken van de voor- en nadelen van de verschillende ondergrondse varianten.

Uiteindelijk wordt een definitieve keuze gemaakt uit 4 varianten:

 • onderdoorgang 50 km per uur (voorheen Dorpsraadvariant)
 • onderdoorgang 80 km per uur
 • meerstrookse onderdoorgang 80 km per uur
 • bovengrondse variant

Ondergrondse varianten

De onderdoorgang komt naast de huidige N247. Vanuit het zuidwesten komt een 'kanteldijk’. Vervolgens rijdt het doorgaande verkeer onder een aquaduct onder de Broekervaart.

De huidige kruising N247-Eilandweg wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising die voor optimale doorstroming van het verkeer zorgt.

Op de locatie van de huidige brug komt een nieuwe ophaalbrug, met tweebaansweg voor lokaal verkeer en OV en een fietspad. Deze weg sluit aan op de N247 bij de kruising Eilandweg. Richting het noordoosten loopt deze tweebaansweg over het Dorpsplein, waar de bussen halteren, en waar de lokale weg aansluit op de Dorpsstraat en Nieuwland. Vervolgens steken bussen en lokaal vervoer het Dorpsplein over en voegen in op de hoofdrijbaan richting het noordoosten. Lokaal verkeer en OV vanuit Monnickendam rijden via een rijstrook vlak voor de onderdoorgang Broek in Waterland.

Door de onderdoorgang worden beide zijden van het dorp weer met elkaar verbonden. Dit gebeurt onder meer met de inrichting van een dorpsplein, ruimte voor groen, ontmoetingsplekken en horeca, met terras aan het water.

Subvarianten

Het originele idee van de ondergrondse variant komt van de Dorpsraad Broek in Waterland. Dit idee gaat uit van een onderdoorgang met 1 rijstrook per rijrichting en 50 km/uur.
Om dit onderzoek zo efficiënt mogelijk in te zetten laat provincie Noord-Holland direct 2 varianten onderzoeken: een variant met 1 rijstrook en 80 km/uur en een meerstrookse variant met 80 km/uur.

Impressie mogelijke onderdoorgang Broek in Waterland (N247)
Impressie mogelijke onderdoorgang Broek in Waterland (N247)

Ingezoomde impressie van mogelijke onderdoorgang Broek in Waterland (N247)
Impressie mogelijke onderdoorgang Broek in Waterland (N247)

De bovengrondse variant

In de bovengrondse variant verandert het kruispunt Eilandweg flink. Er komt een bypass langs het kruispunt voor verkeer uit Broek in Waterland richting de A10 Zo kan het verkeer passeren zonder te stoppen. Voor het afslaand autoverkeer, vanuit het noorden, naar Broek-Zuid komt een aparte rechtsafstrook. De busstrook wordt tussen Het Schouw en de Eilandweg verlegd naar de oostzijde van de N247. In de andere richting, naar Het Schouw, blijft een busstrook van circa 300 meter. Zo wordt voorkomen dat bussen voor de verkeerslichten tussen het overige verkeer moeten wachten.

De huidige hefbrug (1938) is visueel te smal om 2 vrachtwagens of bussen elkaar te laten passeren. Weggebruikers wachten vaak op elkaar, terwijl passeren eigenlijk wel mogelijk is. De hefbrug wordt daarom vervangen of verbreed. In de huidige situatie is maar 1 verbinding voor het langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) onder de N247 door. Daarom wordt in deze variant een tweede verbinding aangebracht onder de nieuwe hefbrug door. De huidige tunnel in het centrum wordt vervangen door een nieuwe veel bredere variant. Op deze manier is er zowel ruimte voor een voetpad als een fietspad. Door minder steile hellingen wordt de tunnel comfortabeler in gebruik.

Tijdens bijeenkomsten is door bewoners aangegeven dat het tijdens de spits vaak lastig  is om vanaf de Broekermeerdijk en Dorpstraat de N247 op te rijden. Door kleine verkeerspleintjes wordt dit vereenvoudigd. Hierbij moet ook het verkeer dat linksaf wil slaan eerst naar rechts rijden. Deze pleintjes verlagen ook de snelheid voor het doorgaand verkeer. Er ontstaat bovendien een meer dorps karakter, waardoor de fysieke doorsnijding visueel wordt verminderd. Daarnaast wordt de capaciteit van overdekte fietsenstallingen aanzienlijk uitgebreid om een rommelige situatie met losstaande en liggende (wees-) fietsen te voorkomen.


impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Broekermeerdijk
Impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Broekermeerdijk

impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Eilandweg
Impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Eilandweg

impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Parallelweg
Impressie bovengrondse doorgang door Broek in Waterland (N247) Parallelweg

Ateliers & inloopavonden

Dorpsraad en de provincie werken in een co-creatie samen aan de mogelijkheden voor een (onder)doorgang door Broek in Waterland. Ook de regio wordt nauw betrokken bij het ontwerp- en vergelijkingsproces. In juni en oktober 2017 vinden nog meerdere bijeenkomsten plaats om mee te denken over de mogelijke (onder)doorgang door Broek in Waterland. 

Verdere besluitvorming

De Dorpsraad Broek in Waterland moet in ieder geval akkoord gaan met de technische uitwerking van de ondergrondse variant (50 km per uur). De vergelijking van de verschillende varianten gebeurt op basis van de volgende verdeling:

 • doorstroming: 40%
 • verkeersveiligheid: 40%
 • leefbaarheid: 20%

Mogelijk komt er op basis van de ateliers een andere voorkeur voor een verdeling. Die wordt dan ook, naast de bovenstaande verdeling, meegenomen bij de verdere besluitvorming. Op basis van de uitkomsten van de studie formuleert de ambtelijke projectgroep een advies voor de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. De stuurgroep adviseert op haar beurt weer aan Gedeputeerde Staten welk van de 4 varianten de voorkeur heeft. Uiteindelijk besluiten zowel Provinciale Staten, de Regioraad als de gemeenteraden over het totale maatregelenpakket. In de stuurgroep hebben bestuurders van de provincie, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland zitting.
 

Uitgelicht