Provinciaal Inpassingsplan en Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)

(31 mei 2019)

Voor het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) zijn er 2 plannen die een belangrijke rol spelen: het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP). Wat zijn deze plannen eigenlijk, wat is op dit moment de stand van zaken van het PIP en het LIP en hoe wordt er rekening gehouden met de mening van omwonenden? Dit artikel gaat in op deze vragen.

A.C. de Graafweg

Korte uitleg over beide plannen

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is een bestemmingsplan van de provincie. Hiermee wordt de bestemming van een bepaald gebied juridisch vastgelegd. In dit geval gaat het om het gebied van de A.C. de Graafweg (N241). Vanuit de wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de provincie hiermee bestaande bestemmingen kan aanpassen. Meer informatie is terug te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De kern van het PIP Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is om de weg, de bermen en het fietspad te verbreden. De veiligheid staat voorop, dit terwijl de doorstroming gegarandeerd blijft.

Het PIP gaat in op onder andere de huidige en toekomstige situatie, milieu- en omgevingsaspecten, de uitvoerbaarheid en de verdere procedure. Verder komen de bestemmingsregels aan bod, waarmee het mogelijk wordt om de gronden aan te kopen die nodig zijn voor de verbreding. In het PIP worden belangrijke afspraken vastgelegd en heeft goedkeuring nodig van Provinciale Staten.

Het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP) Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is een uitwerking van het PIP. In het LIP staan richtlijnen en afspraken over hoe met de natuur en het landschap wordt omgegaan. Daarnaast gaat het LIP dieper in op aspecten van het project die invloed hebben op de woon- en leefomgeving. Het LIP doet dit aan de hand van drie deelgebieden van de A.C. de Graafweg (N241): “Langs de Westerlangereis”, “Polder Lage Hoek en Opmeer”, en “Langs de Achterwijzend”.

Het LIP is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, en is te downloaden via de projectwebsite onder ‘Documenten’.

Stand van Zaken

Het PIP Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is op 4 maart 2019 definitief vastgesteld door Provinciale Staten en lag sinds 14 maart 2019 ter inzage. De officiële beroepstermijn van het PIP duurde in totaal 6 weken en is inmiddels afgerond. De Raad van State bekijkt op dit moment (mei 2019) de ingediende beroepen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Opmeer een beroep ingediend voor het gedeelte van de weg bij Hoogwoud en Opmeer, omdat de gemeente het niet eens is met het plan. De gemeente wil namelijk meer bomen behouden dan bij een verbrede weg, vanuit verkeersveiligheid, mogelijk is. Het is nog niet bekend wanneer de openbare behandeling van de beroepen gehouden wordt, maar onze verwachting is dat dit eind 2019 zal zijn.

Het LIP Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is op 14 mei 2019 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Na deze vaststelling gaat het projectteam verder met de uitwerking van de plannen en de selectie van een aannemer. Naar verwachting starten de eerste uitvoerende werkzaamheden voor het project begin 2020.

Inspraak vanuit de omgeving

Het PIP en het LIP zijn mede tot stand gekomen met behulp van een uitgebreid traject om de meningen van omwonenden en belanghebbenden over het project in kaart te brengen. Ook om deze zoveel mogelijk in de plannen te verwerken. Voor het LIP zijn er drie inloopavonden geweest en er is een klankbordgroep gevormd. Op basis van het eindconcept van het LIP is er een informerende inloopavond gehouden op 27 februari 2019. Op basis van de input en reacties die de provincie daar heeft gekregen, zijn het PIP en het LIP op meerdere onderdelen aangepast en verbeterd. Hieronder volgen een aantal in het oog springende aanpassingen.

In de oorspronkelijke versie van het PIP zou er slechts aan één kant van de weg een fietspad komen ter hoogte van de Skarpetbrug, dit is door de inspraak aangepast naar een fietspad aan beide kanten van de weg.

Het LIP is op diverse onderdelen aangepast op basis van de inspraak, namelijk:

  • Bij Opmeer is een lage heg tussen het fietspad en de weg toegevoegd aan het plan, vanwege het gevoel van veiligheid en het creëren van extra groen;
  • Ook is besloten om ten oosten van Opmeer de bomenrij die gekapt moet worden voor de herinrichting, weer terug te planten. Onder andere vanwege het naastliggende weidevogelgebied heeft de provincie hier een ‘niet-terugplantbeleid’ (uitsterfbeleid) voor bomenrijen langs de N241. Echter, de betrokken bewoners wilden graag de bomenrij terugzien. Daarnaast dient deze bomenrij ook als belangrijke vliegroute voor dwergvleermuizen;
  • Verder is de mogelijkheid in het plan opgenomen om te bekijken of er grondlichamen aangebracht kunnen worden naast het nieuw aan te leggen wegdeel en naast de nieuwe rotonde, zodat de weg en rotonde meer ‘wegvallen’ in het landschap. Dit wordt nog nader technisch onderzocht, want het is nog onzeker of dit ook uitgevoerd kan worden.
  • Tot slot zijn er ook zaken weggehaald uit het plan. Zo is in de inloopavond in Wognum aan omwonenden voorgesteld om rietvelden en ‘plas dras’ gebieden aan te leggen. Maar daar waren direct omwonenden niet gelukkig mee; dus dit is niet in het plan terechtgekomen.

Meer informatie

Raadpleeg de projectpagina N241 Herinrichting A.C. de Graafweg voor de meest actuele stand van zaken. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 020 06 00 (gratis).

Uitgelicht