Rijke rietlanden

Schoner water en een rijkere flora en fauna, dat is het doel van de werkzaamheden in West-Beverkoog en tussen Oudorp en Avenhorn. De provincie Noord Holland vergroot het leefgebied van rietvogels door natuurvriendelijke oevers uit te breiden. Door de waterkwaliteit te verbeteren neemt de biodiversiteit op den duur toe.

Rijke rietlanden

West-Beverkoog

De rietlanden van de West-Beverkoog strekken zich uit over 2,5 kilometer tussen het kanaal Omval-Kolhorn en bedrijventerrein Beverkoog. Op sommige plekken zijn ze wel 100-150 meter breed, waardoor een bijzonder ‘breed boezemrietland’ is ontstaan van 16 hectare. Hier leven grote aantallen bijzondere rietvogels. Door de versterkte natuurwaarden vergroot de kans dat de beschermde noordse woelmuis na de werkzaamheden hier zijn plek kan gaan vinden.

Oudorp-Avenhorn

De oevers en oeverlanden langs de Ringvaart van Heerhugowaard en de Ursemmervaart vormen het tweede plangebied. Het gaat om 12 kilometer oevers - van Oudorp tot aan Avenhorn - met ertussenin de dorpen Oterleek, Rustenburg en Ursem. Ook hier liggen uitgestrekte boezemrietlanden van plaatselijk meer dan 150 meter breed, met enorme natuurwaarden. Verschillende soorten orchissen komen op meerdere plekken voor, net als de moeraslathyrus, veenreukgras en gewone dotterbloem. 

Werkzaamheden

Sinds eind oktober 2019 wordt op de 2 locaties gewerkt. De aannemer zorgt ervoor dat gebruikers van de dijkweg zijn geïnformeerd als er werkzaamheden plaatsvinden. Soms is de dijkweg in gebruik om kraggen te vervoeren naar de locaties waar nieuw rietland komt. Bij laden en lossen is de weg dan soms tijdelijk gestremd.
De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 afgerond.

Europese regelgeving

De provincie Noord Holland is samen met het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Er is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en van sloten, plassen en vaarten vanaf 2015 moet verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.
 

 

Uitgelicht