Rijke rietlanden

Schoner water en een rijkere flora en fauna, dat is het doel van de werkzaamheden in West-Beverkoog en tussen Oudorp en Avenhorn. De provincie Noord-Holland vergrootte het leefgebied van rietvogels door kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dankzij de betere waterkwaliteit neemt de biodiversiteit op den duur toe.

Rijke rietlanden

West-Beverkoog

De rietlanden van de West-Beverkoog strekken zich uit over 2,5 kilometer tussen het kanaal Omval-Kolhorn en bedrijventerrein Beverkoog. Op sommige plekken zijn ze wel 100-150 meter breed, waardoor een bijzonder ‘breed boezemrietland’ is ontstaan van 16 hectare. Hier leven grote aantallen bijzondere rietvogels. Door de versterkte natuurwaarden vergroot de kans dat de beschermde noordse woelmuis na de werkzaamheden hier zijn plek kan gaan vinden.

Oudorp-Avenhorn

De oevers en oeverlanden langs de Ringvaart van Heerhugowaard en de Ursemmervaart vormen het tweede plangebied. Het gaat om 12 kilometer oevers - van Oudorp tot aan Avenhorn - met ertussenin de dorpen Oterleek, Rustenburg en Ursem. Ook hier liggen uitgestrekte boezemrietlanden van plaatselijk meer dan 150 meter breed, met enorme natuurwaarden. Verschillende soorten orchissen komen op meerdere plekken voor, net als de moeraslathyrus, veenreukgras en gewone dotterbloem. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 afgerond. Bekijk de video van het eindresultaat. 

Europese regelgeving

De provincie Noord-Holland is samen met het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Er is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en van sloten, plassen en vaarten vanaf 2015 moet verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.
 

 

Uitgelicht