Inspraakprocedure resultaten planstudie

De resultaten van de planstudie zijn vrijgegeven voor inspraak. Gedeputeerde Staten hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Van 17 juli t/m 1 oktober 2017 kunt u een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, indienen.

Ga direct naar het webformulier om een zienswijze in te dienen.

De planstudie Verbinding A8-A9 bestaat uit een milieueffectrapportage, een kostenraming en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze PlanMER omvat 1 hoofdrapport, 17 achtergrondrapporten, 3 ontwerpboeken en 3 bijlagen. Daarnaast is een toelichting op het besluit beschikbaar. Al deze stukken liggen van 17 juli t/m 1 oktober 2017 ter inzage en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Ga naar de overzichtspagina met alle rapporten van de PlanMER Verbinding A8-A9.

Voorkeursalternatief

GS hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. Voor meer informatie lees het persbericht Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak.

Inspraakformulier

Zienswijzen kunnen via dit webformulier ingediend worden. Zienswijzen moeten voorzien worden van naam, adres en woonplaats. Het wordt op prijs gesteld als de zienswijze wordt toegelicht met argumenten.

Meer informatie over het indienen van zienswijzen staat in de Inspraakwijzer. De inspraakprocedure wordt o.a. bekend gemaakt met deze advertentie in de regionale dag- en weekbladen.

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt rond de jaarwisseling genomen door GS. Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Uitgelicht

Links