Begin juli advies- en ingenieursbureau betrokken bij project Duinpolderweg

(29 april 2019)

Eind vorig jaar is het voorkeursalternatief van de Duinpolderweg vastgesteld. Dit alternatief gaat het projectteam in de planuitwerkingsfase uitwerken van schetsontwerp tot voorlopig ontwerp. De voorbereidingen voor deze planuitwerkingsfase zijn in volle gang.

Zo is de selectieprocedure voor een advies- en ingenieursbureau gestart dat gaat helpen bij de planuitwerking. Als alles volgens planning verloopt, is begin juli bekend welk bureau dat gaat doen.

Wat doet het advies- en ingenieursbureau

Het bureau werkt het huidige schetsontwerp (het voorkeursalternatief) uit tot een voorlopig ontwerp en stelt een provinciaal inpassingsplan op. Daarnaast voert het bureau de project-m.e.r. uit. Belangrijke eis bij de selectie is de vraag hoe het bureau omgaat met innovaties en het duurzaam aanleggen van de tracés en het zorgen voor verduurzaming van het beheer en onderhoud. Denk daarbij aan CO2-neutraal aanleggen en onderhouden van de wegen en aan het opwekken en opslaan van energie. Het bureau ondersteunt eveneens bij het participatietraject.

Participatie na de zomer 

Om tot een goed en gedragen voorlopig ontwerp te komen vinden wij het belangrijk om dit samen met de omgeving en partners uit te werken. Wij willen belanghebbenden graag betrekken bij het verder uitwerken van het schetsontwerp van de tracés om tot een optimale ligging daarvan te komen. Na de keuze voor het advies- en ingenieursbureau en na de zomervakantie volgt meer informatie over de planning en vormgeving van de participatie.
 

Uitgelicht