Wegennet

De provincie is verantwoordelijk voor het provinciale wegennet van Noord-Holland; ze onderhoudt bestaande infrastructuur en legt nieuwe verbindingen aan.

Investeringen en onderhoud aan Noord-Hollandse wegen

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 'kunstwerken' zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten worden genoemd in de infrawereld. Al deze infrastructuur wordt door de provincie zo duurzaam mogelijk onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. Omdat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen, zal de drukte op onze (vaar)wegen verder toenemen. We zetten daarom steviger in op bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) (pdf, 14MB) staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2022 tot 2029. Het IMPI wordt twee maal per jaar geactualiseerd.

Wegwerkzaamheden

Klik op onderstaande kaart om te zien waar de provincie al aan het werk is, of waar de komende tijd gewerkt wordt. Of bekijk het overzicht van alle projecten Verkeer en Vervoer.

Projecten Verkeer en Vervoer

Bekijk de grote versie van deze kaart

Regionale onderhoudscontracten

De provincie beheert en onderhoudt naast vaarwegen en wegen ook bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Aannemers werken via zogenoemde gebiedscontracten langere tijd in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden, bermen maaien, gladheidsbestrijding of herstellen van storingen aan verkeerslichten. De volgende aannemers werken in Noord-Holland in opdracht van de provincie:

Projecten op rijkswegen

De provincie werkt ook mee aan projecten op rijkswegen in Noord-Holland, zoals: 

Verkeersinformatie

Ga voor actuele verkeersinformatie in Noord-Holland naar nhbereikbaar.nl.

Wegenverordening

De provincie Noord-Holland zorgt er als wegbeheerder voor dat wegen die zij in beheer en eigendom heeft, veilig zijn. De regels hiervoor staan in de Wegenverordening Noord-Holland 2015. De Wegenverordening vervalt op 17 november 2020 met het ingaan van de opvolger; de Omgevingsverordening NH2020. Hierin zijn 21 verordening opgegaan in 1 nieuwe verordening.

Het is mogelijk een vergunning aan te vragen op basis van de Wegenverordening voor: 

  • het wijzigen uitrit of zijweg (als er iets verandert aan een uitrit op de provinciale weg of als de gebruik van de uitrit verandert, bijvoorbeeld als de bebouwing een andere bestemming krijgt en meer bezoekers aantrekt)
  • werkzaamheden op, aan of onder provinciale wegen (kabels en leidingen)
  • evenementen waar verkeersmaatregelen nodig zijn
  • plaatsen roerende en onroerende zaken dichtbij een provinciale weg

Als blijkt dat het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gedrang is, kunnen Gedeputeerde Staten vergunning verlenen.