Bodemsanering

De bodem in Noord-Holland is op sommige plaatsen zo vuil dat sanering nodig is. In veel gevallen saneren veroorzakers of eigenaren van de verontreiniging de bodem. Als dit niet mogelijk is, kan de provincie de saneren. De provincie geeft voorrang aan sanering van locaties met risico’s voor mens en milieu (zogenoemde spoedlocaties) en grootschalige grondwaterverontreinigingen.

Hoe de provincie haar saneringsbudget inzet, vindt u in het Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 (pdf - 2,32 mb).

Met de voorziene inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023 worden de jaren 2021 en 2022 als tussenjaren beschouwd. Gedeputeerde Staten hebben besloten het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 door te zetten en hierbij extra prioriteit te geven aan de aanpak van PFAS, diffuse loodverontreiniging, spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Beschikking bodemsanering aanvragen

Wilt u weten of een verontreinigde bodem gesaneerd moet worden of wilt u een bodem saneren? Vraag dan een beschikking aan bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio:

Voor een locatie in de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor saneringsbeschikkingen in de gemeenten Alkmaar, Haarlem of Zaanstad kunt u terecht bij de gemeente. De omgevings- en uitvoeringsdiensten handhaven ook op het gebied van bodembescherming.

Subsidies voor bodemsanering

Gemeenten, waterschappen, maar ook andere partijen die een verontreinigde bodem willen saneren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie: 

De subsidieregeling sanering landbodems en voormalige stortplaatsen is gewijzigd, de regeling is onder andere verlengd tot 31 december 2022. 

PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. PFAS zitten ook in Noord-Holland in de grond. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat PFOS en PFOA bijna overal in lage gehalten voorkomen. Andere PFAS, zoals GenX, komen in de provincie niet of nauwelijks voor. Kijk hier voor meer informatie over PFAS.

Sanering spoedlocaties

In Noord-Holland liggen 98 spoedlocaties. Dit zijn locaties die ernstig vervuild zijn en waarbij de bodemverontreiniging een risico kan vormen voor mens of milieu. Deze locaties zijn de afgelopen jaren allemaal aangepakt. Dit betekent dat op alle locaties de risico’s voor mens en milieu zijn beheerst. Op de kaart hieronder staat wat de huidige stand van zaken is. De spoedlocaties staan ook in een lijst met als peildatum 1 oktober 2021 (pdf - 201 kb). Deze wordt ieder jaar bijgewerkt. De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad stellen een eigen lijst op.

Kaart spoedlocaties bodemverontreiniging
Bekijk de kaart spoedlocaties bodemverontreiniging

Meer informatie

Meer informatie over bodemsanering en spoedlocaties vindt u op: bodemconvenant.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 (gratis) of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.