Bodemsanering

De bodem in Noord-Holland is op veel plaatsen zo vuil dat sanering nodig is. In veel gevallen saneren veroorzakers of eigenaren van de verontreiniging de bodem. Als dit niet mogelijk is, kan de provincie de saneren. De provincie geeft voorrang aan sanering van locaties met risico’s voor mens en milieu (zogenoemde spoedlocaties) en grootschalige grondwaterverontreinigingen.

Hoe de provincie haar saneringsbudget inzet, vindt u in het Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.

Beschikking bodemsanering aanvragen

Wilt u weten of een verontreinigde bodem gesaneerd moet worden of wilt u een bodem saneren? Vraag dan een beschikking aan bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio:

Voor een locatie in de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor saneringsbeschikkingen in de gemeenten Alkmaar, Haarlem of Zaanstad kunt u terecht bij de gemeente. De omgevings- en uitvoeringsdiensten handhaven ook op het gebied van bodembescherming.

Werkwijzer bodemsanering

Een overzicht van het landelijke en provinciale bodembeleid vindt u de werkwijzer bodemsanering. Daar vindt u ook hoe u bijvoorbeeld bij grondaankoop rekening moet houden met bodemverontreiniging.

Subsidies voor bodemsanering

Gemeenten, waterschappen, maar ook andere partijen die een verontreinigde bodem willen saneren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie: 

PFOS (perfluor-octaansulfonaat) en PFOA (perfluor-octaanzuur)

PFOS en PFOA zijn stoffen die steeds vaker in de bodem worden aangetroffen en waarvoor vooralsnog Rijksbeleid ontbreekt. De provincie Noord-Holland heeft daarom zelf een beleidsregel bodemsanering voor deze stoffen vastgesteld. Gemeenten kunnen een beleidsregel voor hergebruik van verontreinigde grond opstellen. Haarlemmermeer en Aalsmeer hebben dit inmiddels gedaan. De provincie heeft samen met de gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een lijst met vragen en antwoorden opgesteld ter ondersteuning van de uitvoering van de beleidsregels.

Sanering spoedlocaties

In Noord-Holland liggen 92 spoedlocaties. Dit zijn locaties die ernstig vervuild zijn en waarbij de bodemverontreiniging een risico kan vormen voor mens of milieu. Daarvan zijn er 14 locaties met een risico voor de menselijke gezondheid, waarvan de actuele risico’s inmiddels zijn beheerst. De overige spoedlocaties moeten  zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2020 zijn aangepakt. De spoedlocaties staan in een lijst met als peildatum 1 oktober 2018 (pdf - 341 kb). Deze wordt ieder jaar bijgewerkt. Een locatie wordt pas van de lijst gehaald als er volledige zekerheid is dat de locatie is gesaneerd of de risico’s zijn weggenomen. De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad stellen een eigen lijst op.

Grondwaterbeheer het Gooi

In het Gooi zijn diverse bodem- en grondwaterverontreinigingen door industriële activiteiten in het verleden. De verontreinigingen zijn tot grote diepte doorgedrongen, omdat de ondergrond in het gebied goed doorlatend is. De gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen is sinds 2012 opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb). Voor het Gooi is daarom een op maat gemaakte aanpak van de diepe grondwaterverontreinigingen vastgelegd in het Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi 2011 (actualisatie in 2014). Grondwaterbeheer het Gooi  beschermt en verbetert het grondwater.

Meer informatie

Meer informatie over bodemsanering en spoedlocaties vindt u op: bodemconvenant.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 of email: servicepunt@noord-holland.nl.