Bodemsanering

De bodem in Noord-Holland is op veel plaatsen zo vuil dat sanering nodig is. In veel gevallen saneren veroorzakers of eigenaren van de verontreiniging de bodem. Als dit niet mogelijk is, kan de provincie de saneren. De provincie geeft voorrang aan sanering van locaties met risico’s voor mens en milieu (zogenoemde spoedlocaties) en grootschalige grondwaterverontreinigingen.

Hoe de provincie haar saneringsbudget inzet, vindt u in het Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.

Beschikking bodemsanering aanvragen

Wilt u weten of een verontreinigde bodem gesaneerd moet worden of wilt u een bodem saneren? Vraag dan een beschikking aan bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio:

Voor een locatie in de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor saneringsbeschikkingen in de gemeenten Alkmaar, Haarlem of Zaanstad kunt u terecht bij de gemeente. De omgevings- en uitvoeringsdiensten handhaven ook op het gebied van bodembescherming.

Werkwijzer bodemsanering

Een overzicht van het landelijke en provinciale bodembeleid vindt u de werkwijzer bodemsanering. Daar vindt u ook hoe u bijvoorbeeld bij grondaankoop rekening moet houden met bodemverontreiniging.

Subsidies voor bodemsanering

Gemeenten, waterschappen, maar ook andere partijen die een verontreinigde bodem willen saneren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie: 

PFAS

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Veel voorkomende PFAS’en zijn PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoro octanoid acid). Van een aantal PFAS’en is bekend dat ze een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Inmiddels zijn de meeste toepassingen verboden. Door jarenlange verspreiding via de lucht en water zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen. PFAS zit daardoor onder andere in de bodem, bagger en het oppervlaktewater.

De provincie is verantwoordelijk voor bodemsanering. Volgens de Wet bodembescherming kan de provincie een eigen Beleidsregel PFAS vaststellen voor Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft daarom de Beleidsregel PFAS vastgesteld. De uitvoering hiervan is neergelegd bij de Omgevingsdiensten in Noord-Holland (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord).

Sanering spoedlocaties

In Noord-Holland liggen 92 spoedlocaties. Dit zijn locaties die ernstig vervuild zijn en waarbij de bodemverontreiniging een risico kan vormen voor mens of milieu. Daarvan zijn er 14 locaties met een risico voor de menselijke gezondheid, waarvan de actuele risico’s inmiddels zijn beheerst. De overige spoedlocaties moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2020 zijn aangepakt. De spoedlocaties staan in een lijst met als peildatum 1 oktober 2019 (pdf - 213 kb). Deze wordt ieder jaar bijgewerkt. De lijst is nu ook weergegeven in een kaart (klik op onderstaand plaatje om naar de kaart te gaan). De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad stellen een eigen lijst op.

Kaart spoedlocaties bodemverontreiniging
Bekijk de kaart spoedlocaties bodemverontreiniging

Grondwaterbeheer het Gooi

In het Gooi zijn diverse bodem- en grondwaterverontreinigingen door industriële activiteiten in het verleden. De verontreinigingen zijn tot grote diepte doorgedrongen, omdat de ondergrond in het gebied goed doorlatend is. De gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen is sinds 2012 opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb). Voor het Gooi is daarom een op maat gemaakte aanpak van de diepe grondwaterverontreinigingen vastgelegd in het Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi 2011 (actualisatie in 2014). Grondwaterbeheer het Gooi  beschermt en verbetert het grondwater.

Meer informatie

Meer informatie over bodemsanering en spoedlocaties vindt u op: bodemconvenant.nl. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 of email: servicepunt@noord-holland.nl.