Bodemsanering

De bodem in Noord-Holland is op sommige plaatsen zo vuil dat sanering nodig is. In veel gevallen saneren veroorzakers of eigenaren van de verontreiniging de bodem. Als dit niet mogelijk is, kan de provincie de saneren. De provincie geeft voorrang aan sanering van locaties met risico’s voor mens en milieu (zogenoemde spoedlocaties) en grootschalige grondwaterverontreinigingen.

In lijn met de Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030 blijft de provincie de komende jaren extra prioriteit geven aan de aanpak van PFAS, diffuse loodverontreiniging, spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hiervoor zet de provincie Specifieke Uitkeringen bodem van het Rijk in.

Beschikking bodemsanering aanvragen

Wilt u weten of een verontreinigde bodem gesaneerd moet worden of wilt u een bodem saneren? Vraag dan een beschikking aan bij de omgevingsdienst of uitvoeringsdienst in uw regio:

Voor een locatie in de gemeente Amsterdam kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor saneringsbeschikkingen in de gemeenten Alkmaar, Haarlem of Zaanstad kunt u terecht bij de gemeente. De omgevings- en uitvoeringsdiensten handhaven ook op het gebied van bodembescherming.

Subsidies voor bodemsanering

Gemeenten, waterschappen, maar ook andere partijen die een verontreinigde bodem willen saneren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie: 

De subsidieregeling sanering landbodems en voormalige stortplaatsen is gestopt per 1 januari 2023.

Subsidie diffuus lood

In circa  25 van de 40 gemeenten in Noord-Holland bevinden zich erkende aandachtsgebieden voor diffuus lood. In deze aandachtsgebieden is mogelijk sprake van verhoogde concentraties lood in de bodem over grotere oppervlakken. In 2018 heeft Arcadis een analyse gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens en zijn de aandachtsgebieden op de kaart gezet.

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanpak van diffuus lood voor de geïdentificeerde aandachtsgebieden. Dit kan ook als de gemeente, middels een na 2018 vastgestelde bodemkwaliteitskaart, kan aantonen dat er sprake is van gebieden met een diffuus loodgehalte boven 390 mg/kg droge stof.

  • Uitvoeringsregeling subsidie diffuus lood in de bodem Noord-Holland 2023 

PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. PFAS zitten ook in Noord-Holland in de grond. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat PFOS en PFOA bijna overal in lage gehalten voorkomen. Andere PFAS, zoals GenX, komen in de provincie niet of nauwelijks voor. Kijk hier voor meer informatie over PFAS.

Sanering spoedlocaties

In Noord-Holland liggen 94 spoedlocaties. Dit zijn locaties die ernstig vervuild zijn en waarbij de bodemverontreiniging een risico kan vormen voor mens of milieu. Deze locaties zijn de afgelopen jaren allemaal aangepakt. Dit betekent dat op alle locaties de risico’s voor mens en milieu zijn beheerst. Op de kaart hieronder staat wat de huidige stand van zaken is. De spoedlocaties staan ook in een lijst met als peildatum 1 oktober 2022 (pdf - 201 kb). Deze wordt ieder jaar bijgewerkt. De gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad stellen een eigen lijst op.
 

Kaart spoedlocaties bodemverontreiniging
Bekijk de kaart spoedlocaties bodemverontreiniging

Meer informatie

Meer informatie over bodemsanering en spoedlocaties vindt u op: bodemconvenant.nl.

Voor twee saneringslocaties is een aparte projectpagina ingericht, Duin en Bosch te Castricum en Cindu te Uithoorn.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 (gratis) of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.