Programma

Tijdens de kustweken zijn er verschillende online bijeenkomsten, zoals werksessies, ateliers, lezingen en andere bijeenkomsten. Bekijk hieronder welke bijeenkomsten u wilt bijwonen en meld u aan via het aanmeldformulier.

Maandag 1 maart

Opening kustweken

10.00 - 10.30 uur
De samenwerkende partners in en rondom de Noord-Hollandse IJsselmeerkust openen de kustweken. U bent van harte welkom de opening mee te maken.

Vragenuurtje gebiedsprocessen

11.00 - 12.00 uur
Heeft u een vraag over de kustweken of over de processen die lopen in het IJsselmeerkustgebied?  Medewerkers van de samenwerkende partners zitten voor u klaar met informatie en om uw vragen te beantwoorden.

Dinsdag 2 maart 

Project Wieringerhoek (Rijkswaterstaat)

10.00 - 11.00 uur
Laat u informeren door Rijkswaterstaat over het ecologisch project Wieringerhoek. Na korte presentatie(s) over het doel van het project en een overzicht van de effecten op doelbereik, natuur, wonen en werken, recreatie, is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Projectenkaart kustvisie

11.00 - 12.00 uur
In het kader van de kustvisie IJsselmeerkust kunt u tijdens een digitaal inloopuur de projectenkaart bekijken en aanvullen met uw project(idee).

Klimaatbuffer IJsselmeer (PWN)

15.30 - 17.00 uur
PWN staat voor uitdagingen. Op dit moment zien we al de effecten van klimaatverandering, zoals lange droge en hete perioden. Daarnaast neemt de bevolking in Noord-Holland toe. Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van Noord-Holland altijd kunnen blijven beschikken over voldoende betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, bereidt PWN zich voor op de toekomst. Wilt u weten hoe de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig gesteld kan worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de Klimaatbuffer IJsselmeer. Wij zijn benieuwd naar uw reactie hierover! 

Vragenuurtje gebiedsprocessen

17.00 - 18.00 uur
Heeft u een vraag over de kustweken of over de processen die lopen in het IJsselmeerkustgebied? Medewerkers van de samenwerkende partners zitten voor u klaar voor informatie en om uw vragen te beantwoorden.

Identiteitsonderzoek IJsselmeerkust

19.30 - 20.45 uur
De opdracht aan IMA (Identity Matching Academy) was om bouwstenen voor een kustvisie voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust te leveren vanuit haar expertise op het gebied van Place Branding. De eerste opgave was het benoemen van de identiteit van het gebied. Waarbij de vraag vanzelfsprekend is of er überhaupt wel sprake van één gemeenschappelijke identiteit is langs deze kust. Tweede opdracht was te benoemen welke kwaliteiten van het gebied als uitgangswaarden voor de kustvisie zouden moeten gebruikt. 

In deze presentatie gaat Paulus Emden Huitema (IMA) in op de identiteit en de betekenis ervan bij de ontwikkeling van het gebied. IMA beschrijft haar aanpak en wat de opbrengsten van het onderzoek voor het gebied zouden kunnen betekenen.

Donderdag 4 maart

Brainstorm recreatie & toerisme (met de sector)

10.00 - 12.00 uur
Tijdens deze bijeenkomst praten we met de recreatiesector over de toekomst van het kustgebied van het Noord-Hollandse IJsselmeer. Het gaat over ambities, kwaliteiten, vraag en aanbod en de kracht van het kustgebied voor recreanten en toeristen. Welke ontwikkelingen en kansen zijn te benoemen en hoe kunnen (welke) projecten (gaan) bijdragen aan de vitaliteit van het recreatief-toeristisch product. 

In gesprek met ... (Dorpsraad, inwoners)

15.00 - 16.30 uur
De samenwerkende partners houden gesprekken met inwoners van het IJsselmeerkustgebied. De verschillende dorpsraden en inwonersvertegenwoordiging worden uitgenodigd. 

Webinar Studio Meer IJsselmeer / Vogelbescherming

19.30 – 20.45 uur
In het IJsselmeergebied vinden grote natuurherstelprojecten plaats, zoals de Wieringerhoek en de Vismigratierivier. Tegelijkertijd spelen er veel maatschappelijke opgaven. Hoe gaat dit samen? En, hoe kunnen we het IJsselmeergebied als grootste zoetwatermeer van West-Europa én cruciale plek op de Oost-Atlantische vogeltrekroute samen tot volle wasdom brengen? In drie webinars (15/2, 4/3 en 17/3) organiseert Vogelbescherming Nederland samen met Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk het gesprek met IJsselmeer experts.

Webinar 2 Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen?
Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert. De sprekers wisselen we af met korte vlogs van Camilla Dreef (onderzoeker en ambassadeur Vogelbescherming Nederland) en Marco Kraal (visexpert Sportvisserij Nederland) die een aantal kenmerkende vogels en vissen uitlichten. 

Dinsdag 9 maart

Vragenuurtje gebiedsprocessen

13.00 - 14.00 uur 
Heeft u een vraag over de kustweken of over de processen die lopen in het IJsselmeerkustgebied? Medewerkers van de samenwerkende partners zitten voor u klaar voor informatie en om uw vragen te beantwoorden.

Van Afsluitdijk tot Houtribdijk (RWS)

15:00 - 16:15 uur
Dijken domineren het IJsselmeergebied. Zowel de Afsluitdijk als de Houtribdijk beïnvloeden vele functies en  projecten in dit gebied. Het IJsselmeer is door de Afsluitdijk onze zoetwatervoorraad geworden en daarmee het grootste zoetwaterbekken van Europa. 
Wat dragen deze dijken indirect bij aan de ecologische opgave voor Wieringerhoek? Hoe houden we Nederland (water)veilig maar óók ecologisch gezond? Wat doet spuien en pompen met de ecologische waarde? Hoe bewaken we de zoetwaterfunctie. Hoe passen recreatie & toerisme hierin? 
In enkele korte presentaties wordt u door het project Afsluitdijk en RWS MN meegenomen in de versterkingsopgave, de ecologische (on)mogelijkheden rond de Afsluit- en Houtribdijk en monitoring van ecologische maatregelen rond de Houtribdijk. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners en belangstellenden rond het IJsselmeer. 

Klimaatbuffer IJsselmeer (PWN)

19.00 - 20.30 uur
PWN staat voor uitdagingen. Op dit moment zien we al de effecten van klimaatverandering, zoals lange droge en hete perioden. Daarnaast neemt de bevolking in Noord-Holland toe. Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van Noord-Holland altijd kunnen blijven beschikken over voldoende betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, bereidt PWN zich voor op de toekomst. Wilt u weten hoe de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig gesteld kan worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de Klimaatbuffer IJsselmeer. Wij zijn benieuwd naar uw reactie hierover! 

Donderdag 11 maart

In gesprek met ... (Dorpsraad, inwoners)

10.00 - 11.30 uur
De samenwerkende partners houden gesprekken met inwoners van het IJsselmeerkustgebied. De verschillende dorpsraden en inwonersvertegenwoordiging worden uitgenodigd.

Ontwerpatelier Wieringerhoek

13.00 - 17.00 uur
Dit ontwerpatelier van project Wieringerhoek is een vervolg op drie eerdere ontwerpateliers (2019) en een werksessie van december 2020. Naar aanleiding van de milieueffectrapportage wordt in het ontwerpatelier samen met gebiedspartijen gewerkt aan een toekomstbeeld voor het hele gebied. Dat toekomstbeeld bestaat uit kansrijke elementen voor ecologie en zoutbeheersing en ook koppelkansen, zoals energieopwekking en recreatie en toerisme, worden besproken. Het atelier nodigt deelnemers uit die eerder meegedaan hebben in de diverse ontwerpateliers, de werksessie en/of de klankbordgroep.

Informatieavond natuur – zonne-energie

19.30 - 21.30 uur
De gemeenteraden in de regio Noord-Holland Noord hebben via hun wensen en bedenkingen op de concept Regionale Energiestrategie (RES) steun uitgesproken voor het plan om de ecologische doelstellingen van het project Wieringerhoek te combineren met zonne-energie. In het plan Duurzaam Leefbaar wordt natuurontwikkeling met zonne-atollen gecombineerd dat, onderzocht door Deltares kansrijk lijkt voor natuur en energieopwekking in het IJsselmeer. Natuurorganisaties zijn niet voor het primair plaatsen van zon- en windenergie in natuurgebieden als het IJsselmeer en zien kansen voor een combinatie van zonne-energie en andere functies (als waterberging) achter de Wieringermeerdijk. Wat houden deze plannen precies in? Wat betekenen ze voor de natuur? U kunt meepraten en reageren op deze plannen. Het eerste uur verzorgen de natuurorganisaties een Webinar over natuur en duurzame energie. In het tweede uur komt het plan Duurzaam Leefbaar aan bod. U kunt zich voor een sessie of beide sessies aanmelden. De bijeenkomst is voor raadsleden, statenleden, inwoners en belangstellende in de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen.

Maandag 15 maart

Koopmanspolder: proeftuin voor innovatief waterbeheer

13.00 - 14.00 uur
Hoe kan een natuurlijker peilbeheer de natuur van het IJsselmeer versterken? Bij de Koopmanspolder in het Noord-Hollandse Andijk is een oplossing gevonden. Via een visvriendelijke buisvijzel is de Koopmanspolder in verbinding gebracht met het IJsselmeer. Na de inrichting in 2012 heeft de vegetatie in de polder ongeveer een jaar de tijd gekregen zich te ontwikkelen en vanaf 2014 is hier onderzocht wat het effect is van verschillende waterpeilen – tot bijna 2 meter verschil – op de waterkwantiteit en waterkwaliteit, de waterveiligheid en de flora en fauna.
Roel Doef (Rijkswaterstaat) neemt u mede namens andere partijen, mee het gebied in. Hij vertelt over de resultaten voor het functioneren van het ecosysteem, de effecten op water- oevervegetatie, vissen en vogels, en wat er op diverse vlakken nog meer te leren valt in deze innovatieve proeftuin voor waterbeheer van de toekomst. De waarde van dit soort nieuwe waterlandschappen biedt perspectieven voor allerlei functies en combinaties daarvan.

Identiteitsonderzoek IJsselmeerkust

15.00 - 16.15 uur
De opdracht aan IMA (Identity Matching Academy) was om bouwstenen voor een kustvisie voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust te leveren vanuit haar expertise op het gebied van Place Branding. De eerste opgave was het benoemen van de identiteit van het gebied. Waarbij de vraag vanzelfsprekend is of er überhaupt wel sprake van één gemeenschappelijke identiteit is langs deze kust. Tweede opdracht was te benoemen welke kwaliteiten van het gebied als uitgangswaarden voor de kustvisie zouden moeten gebruikt.

In deze presentatie gaat Paulus Emden Huitema (IMA) in op de identiteit en de betekenis ervan bij de ontwikkeling van het gebied. IMA beschrijft haar aanpak en wat de opbrengsten van het onderzoek voor het gebied zouden kunnen betekenen.

Bijeenkomst Erfgoeddeal (Mooi Noord-Holland/Het Oversticht m.m.v. RCE)

19:30 - 20:45 uur
Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied en de bijbehorende Campagne. Het doel is om bij het werken aan nieuwe gebiedsontwikkelingen de bewustwording te vergroten van de omgevingskwaliteiten van de IJsselmeerkustlandschappen. We werken immers aan een landschap van wereldklasse. Op die manier kunnen we samen bijdragen aan integrale ontwikkelingen met aandacht voor landschap, natuurwaarden en cultuurhistorie, die kwalitatief meer opleveren dan een optelsom van lokale en sectorale plannen. 
Graag gaan we met u in gesprek over de vraag: Hoe zorgen we dat ambities en ontwikkelingen bijdragen aan een toename van de kustkwaliteit?

Dinsdag 16 maart

In gesprek met ... (Dorpsraad, inwoners)

09.30 - 11.00 uur
De samenwerkende partners houden gesprekken met inwoners van het IJsselmeerkustgebied. De verschillende dorpsraden en inwonersvertegenwoordiging worden uitgenodigd.

Vragenuurtje gebiedsprocessen

11.00 - 12.00 uur
Informeer u zelf over de processen die lopen in het IJsselmeerkustgebied. Medewerkers van de samenwerkende partners zitten voor u klaar voor informatie en om uw vragen te beantwoorden.

Project Wieringerhoek

13.00 - 14.00 uur 
Laat u informeren door Rijkswaterstaat over het ecologisch project Wieringerhoek. Na korte presentatie(s) over het doel van het project en een overzicht van de effecten op doelbereik, natuur, wonen en werken, recreatie, is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Klimaatbuffer IJsselmeer (PWN)

19.00 - 20.30 uur
PWN staat voor uitdagingen. Op dit moment zien we al de effecten van klimaatverandering, zoals lange droge en hete perioden. Daarnaast neemt de bevolking in Noord-Holland toe. Om ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van Noord-Holland altijd kunnen blijven beschikken over voldoende betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, bereidt PWN zich voor op de toekomst. Wilt u weten hoe de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig gesteld kan worden? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de Klimaatbuffer IJsselmeer. Wij zijn benieuwd naar uw reactie hierover!

Donderdag 18 maart

Ontwerpatelier kustvisie

11.00 - 15.00 uur
In dit ontwerpatelier, onder leiding van adviesbureau Wing met medewerking van IMA, wordt u op de hoogte gebracht over de contouren van de kustvisie IJsselmeerkust. Deze contouren zijn opgesteld aan de hand van het twee eerdere ateliers: met stakeholders (oktober) en met de betrokken overheden (december). Na een korte presentatie gaan we graag met u aan het werk om de contouren van de kustvisie verder aan te scherpen. We horen graag wat u vindt van de geschetste contouren en of u aanvullingen hebt op de uitgangspunten of genoemde projecten. Hoe ziet de IJsselmeerkust er in 2050 volgens u uit? En hoe willen we het gebied recreatief en toeristisch verder ontwikkelen? Graag gaan wij met alle belanghebbenden van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust in gesprek om gezamenlijk de contouren van de kustvisie, inclusief de projecten die kunnen bijdragen aan de kustvisie, te concretiseren.

Afsluiting kustweken

15:30 - 16:00 uur
 

Uitgelicht

Download