Watervisie en Regionaal Waterprogramma

Watervisie 2021

Het regionale waterbeleid tot 2040 en de prioriteiten van de provincie op het gebied van waterveiligheid en schoon en voldoende (drink)water in de periode 2016-2021 vindt u in de Watervisie 2021.

In de Watervisie 2021 staan de ecologische doelen voor niet-natuurlijk oppervlaktewater. Deze doelen zijn afgestemd met de waterbeheerders. Ook staan in de Watervisie 2021 maatregelen om de kwaliteit van het grondwater in de bodem van Noord-Holland te verbeteren. 

Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 

Met dit programma wordt invulling gegeven aan het waterbeleid in Omgevingsvisie NH 2050 voor zover het uitvoering van Europese richtlijnen over water betreft. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. 

Terinzagelegging

Het ontwerp Regionaal Waterprogramma (pdf, 2 Mb) lag ter inzage tot eind juni 2021. In die periode konden zienswijzen worden ingediend.

Het Nationaal Waterprogramma ligt nog steeds ter inzage; namelijk gedurende een half jaar van 22 maart tot en met 21 september 2021. Alle provincies en waterschappen leggen hun programma’s binnen die periode gedurende 6 weken ter inzage. Vanwege de samenhang van alle verschillende waterprogramma’s is het ontwerp Regionaal Waterprogramma tot en met 21 september 2021 op deze pagina in te zien. 

Begin 2022 wordt het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 vervolgens vastgesteld door Provinciale Staten. Het Rijk rapporteert daarna in samenhang over alle programma’s aan de Europese Unie.