Waterverordeningen en reglementen waterschappen

De waterverordeningen voor de waterschappen stellen regels voor de waterschappen. Hierin staan onder andere normen voor de regionale waterkeringen en normen voor de waterkwantiteit. Bij deze waterverordeningen voor de waterschappen horen kaarten waarop de regionale keringen zijn weergegeven en de gebieden waarvoor peilbesluiten moeten worden vastgesteld door het waterschap. Als een provinciaal besluit nadat het is vastgesteld is gewijzigd, staat hier het originele besluit en het wijzigingsbesluit.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Rijnland

Waterschapswet en reglementen waterschappen

Volgens de Waterschapswet moet de provincie Noord-Holland reglementen vaststellen voor de drie waterschappen in de provincie:

Reglementen:

Meer informatie

Voor meer informatie over de Waterwet kunt u de website van de Helpdesk Water raadplegen of de website van InfoMil