Belastingen en heffingen

Belasting/opcenten

Bijna alle bezitters van een motorvoertuig betalen zogenoemde opcenten, een provinciale belasting. Het Rijk int deze belasting tegelijk met de motorrijtuigenbelasting. De opbrengst van de opcenten is vrij besteedbaar. De provincies stellen zelf het tarief van hun opcenten vast. Noord-Holland heeft het laagste tarief van alle provincies.
Verordening op de heffing van Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 

Rechten/leges

Leges zijn rechten die worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten, zoals het afgeven van vergunningen. In de Provinciale Legesverordening en bijbehorende Legestarieventabel staat om welke producten en diensten het gaat en wat de kosten zijn.

Heffingen

Grondwateronttrekkingsheffing

De provincie brengt aan onttrekkers van grondwater grondwateronttrekkingsheffing in rekening. Hoe meer kubieke meters onttrokken grondwater, hoe hoger de heffing.
Verordening Grondwateronttrekkingsheffing Noord-Holland 2024

Nazorgheffing stortplaatsen

De nazorgheffing stortplaatsen wordt opgelegd aan exploitanten van stortplaatsen voor grove afvalstoffen.
Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland