Noord-Holland in Europa

Noord-Holland is een bloeiende provincie en zoekt daarom ook de samenwerking op in Europa. Europese besluiten, subsidies en ontwikkelingen hebben namelijk gevolgen voor Noord-Holland.

Europese vlag

De provincie Noord-Holland werkt in Europa samen met andere provincies, regio’s en internationale partners. De provincie houdt in de gaten welke kansen Europa biedt en brengt daar de Noord-Hollandse belangen onder de aandacht.

Europa en de provincie

Europese regels en kaders beïnvloeden niet alleen het nationale beleid, maar ook het werk en de activiteiten van de provincie. De provincie is daarom nauw betrokken bij Europese vraagstukken, zoals plattelandsontwikkeling, de energietransitie of de overgang naar een circulaire economie.  

De provincie zet zich in voor de gemeenschappelijke provinciale en Europese doelen. Bijvoorbeeld door het bijhouden van belangrijke Europese wet- en regelgeving en het signaleren van kansen en belemmeringen. De Europese activiteiten van de provincie zijn vastgelegd in de Europastrategie Noord-Holland 2022-2030. Deze strategie is bedoeld als leidraad, zodat de provincie goed op de hoogte blijft van Europese ontwikkelingen en op tijd invloed kan uitoefenen op nieuwe wetgeving en financieringen.
  
In het college van Gedeputeerde Staten, de dagelijkse leiding van de provincie, houdt commissaris van de Koning Arthur van Dijk zich bezig met Europa. Daarnaast zijn de andere gedeputeerden actief betrokken bij Europese zaken die belangrijk zijn voor hun onderwerpen. Samen zorgen zij ervoor dat Europese kaders correct worden toegepast in de provincie en dat Europese kansen goed worden benut.

Europastrategie 2022-2030

In 2021 stelde de provincie de Europastrategie voor 2022-2030 (pdf, 1 MB) vast. Hierin staat welke Europese ontwikkelingen belangrijk zijn voor Noord-Holland. De strategie is een leidraad voor het dagelijkse werk van de provincie met betrekking tot Europa: het in de gaten houden van kansen en belemmeringen in Europese wetgeving, het monitoren van Europese financiering, en het delen van kennis in Europa.
 
In de strategie staan 2 overkoepelende thema's centraal: gezonde leefomgeving (met nadruk op klimaat & biodiversiteit) en duurzame economie. Deze thema’s bepalen waar de provincie zich op richt op het gebied van beïnvloeding van beleid en het uitwisselen van kennis met Europese partners. Denk hierbij aan energietransitie, land- en tuinbouw, circulaire economie, en slimme, schone en veilige mobiliteit. De provincie wil niet alleen op de hoogte blijven van Europese ontwikkelingen, maar ook bijdragen aan beleidsvorming en het benutten van Europese samenwerkings- en financieringskansen.

Europese Subsidies

De provincie speelt een rol in 3 decentrale Europese subsidies: Interreg North Sea Region en North West Europe, Kansen voor West 3 en Just Transition Fund-IJmond. Deze programma's richten zich op het stimuleren van innovatie, het bevorderen van de groene en digitale transitie en het versterken van samenwerking tussen regio's uit verschillende Europese landen.

Interreg

Interreg is onderdeel van het Europese Cohesiebeleid en bevordert de samenwerking tussen Europese regio's. Op deze manier willen de regio’s regionale ontwikkeling stimuleren en economische verschillen verminderen. Partners uit verschillende landen werken samen binnen Interreg-projecten. Deze gaan vaak over klimaatverandering, digitale transitie en sociale inclusie. De provincie doet soms ook mee aan een Interreg-project.

Kansen voor West 3

Kansen voor West 3 (KvW) geeft een innovatieve impuls aan de regionale economie in het westen van Nederland, met als doel een circulaire en klimaatneutrale economie. De provincie speelt een belangrijke rol in het halen van mijlpalen als 55% CO2-reductie en 50% circulaire economie in 2030. Kansen voor West heeft een steunpunt waar belangstellenden uit Noord-Holland terecht hun projectideeën kunnen bespreken.

Just Transition Fund-IJmond

Het Just Transition Fund (JTF) ondersteunt regio's bij de overgang naar een duurzame en koolstofarme economie. Het fonds richt zich op gebieden die sterk afhankelijk zijn van traditionele industrieën en wil daar de sociale en economische uitdagingen tijdens de groene transitie aanpakken. Binnen de provincie is de regio IJmond aangewezen voor het JTF-programma en JFT-gelden.

Meer informatie

Meer informatie over de beschikbare Europese fondsen in de provincie Noord-Holland staat op de EU-fondsenwijzer van het Kenniscentrum Europa Decentraal. Mail voor specifieke vragen over EU-financieringsmogelijkheden of het bespreken van projectideeën voor Noord-Holland naar europesesubsidies@noord-holland.nl.

Europese Samenwerkingsverbanden

Noord-Holland is aangesloten bij diverse Europese netwerken. Door deze samenwerking kan de provincie de Noord-Hollandse belangen beter behartigen en kennis uitwisselen met andere Europese decentrale overheden.

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) is het samenwerkingsverband tussen de 12 Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Brussel. Het doel van het HNP is om de belangen van de Nederlandse provincies te ondersteunen bij de Europese Unie. Provincies werken bij het HNP samen en bundelen de krachten om hun standpunten en belangen over te brengen bij EU-instellingen. Binnen het HNP werkt de provincie Noord-Holland in de Randstadsamenwerking nauw samen met Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Sinds juni 2023 heeft de MRA een vertegenwoordiging in Brussel die zich inzet voor de uitdagingen in de MRA.

Europees Comité van de Regio's

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Het adviseert over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden. Ongeveer 70% van alle EU-wetgeving raakt lokale en regionale gebieden. Het CvdR zorgt dat de belangen van Europese steden en regio’s meegenomen worden in het Europese beleid.

Conference of Peripheral Maritime Regions en North Sea Commission

Noord-Holland is nauw betrokken bij de Conference of Peripheral Maritime Regions(CPMR) en de North Sea Commission (NSC). In de CPMR zijn 150 maritieme regio's uit 24 landen aangesloten. Door deze omvang en kennis is de organisatie een belangrijke speler in Brussel.
 
De NSC is een geografische commissie binnen de CPMR, gericht op samenwerking tussen regio's aan de Noordzee. In dit platform bespreekt Noord-Holland kwesties in de maritieme regio's, zoals klimaat(adaptatie), blauwe economie en de rol van de havens en de zee in Europese ontwikkelingen zoals de energietransitie.

POLIS

POLIS is een netwerk voor Europese regio's en steden op het gebied van innovatieve technologieën en beleid voor lokaal transport en duurzame mobiliteit. De POLIS-leden delen kennis en praktijkervaringen werken samen aan duurzame mobiliteitsprojecten.

European regions for innovation in Agriculture, Food and Forestry

In de European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) werkt Noord-Holland samen met 52 andere regio's op het gebied van landbouw, voedsel en bossen. In dit netwerk delen regio's praktijkvoorbeelden en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Ook ontwikkelen ze innovatieve oplossingen voor de agrarische sector, voedselproductie en bosbeheer.

Kenniscentrum Europa Decentraal

Het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) is opgericht in 2002 en adviseert decentrale overheden bij vragen over het recht en beleid van de Europese Unie. Het geeft juridisch advies, organiseert trainingen en biedt praktische informatie over EU-wetgeving. Op deze manier zorgt KED dat overheden Europese keuzes en beleid op lokaal en regionaal niveau beter begrijpen. Hierdoor maken zij beter gebruik van Europese kansen en blijven ze voldoen aan EU-regelgeving.