Paula, 'Vrije slaven'

Paula, 'Vrije' slaven
A.F. Paula, ‘Vrije slaven’; een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863. Zutphen: Walburg Pers, 1993.

‘Vrije slaven’ is een contradictio in terminis; een slaaf is immers niet vrij. Toch heeft een aantal slaven zich vrij gedragen. In 1848 deed zich op het half Franse, half Nederlandse eiland Sint Maarten een merkwaardig fenomeen voor. Alleen in het Franse gedeelte werd de slavernij afgeschaft, terwijl pas in 1863 het Nederlandse deel volgde. 15 jaar lang werden op het Nederlandse deel van Sint Maarten de meesters door hun slaven gechanteerd. Zij dreigden naar de Franse kant over te lopen als zij niet onmiddellijk uit hun slavernij werden bevrijd. Slavernij en vrijheid lagen zo wel erg dicht bij elkaar. Behalve dat deze bijzondere verhouding uitvoerig wordt beschreven, worden ook de andere Caribische eilanden belicht.