Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Kennisgeving procedure luchtruimherziening

    (10 september 2019) De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatsecretaris van Defensie hebben het voornemen de indeling van het Nederlandse luchtruim te herzien. Ten behoeve van de besluitvorming wordt een Plan-MER (milieueffectrapport) voorbereid met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 kunt u over deze notitie een zienswijze geven. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.
  • Kennisgeving Rijksoverheid ontwerp Nationale Omgevingsvisie

    (23 augustus 2019) Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
  • Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (wijziging omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg)

    (12 augustus 2019) De directeur Beleid van de provincie Noord-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.

Uitgelicht