Declaraties

De declaraties van gedeputeerden worden elk kwartaal gepubliceerd op de website. Onder Gedeputeerde Staten Algemeen vindt u declaraties die voor het college als geheel zijn gedaan.

Vergoedingen

Gedeputeerden krijgen een vaste vergoeding voor onkosten, naast hun vaste salaris. Dit salaris is de hoogste periodiek van schaal 17 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren (Bbra). Ook hebben gedeputeerden recht op een eindejaarsuitkering en een vakantie-uitkering, die gelijk is aan die van rijksambtenaren.

Meer informatie

De voor nu geldende regelingen voor de leden van het College van Gedeputeerde Staten staan op de website van de Rijksoverheid.

De regels die gelden voor declaraties staan in de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019.

Administratie

De uitgaven/declaraties zijn op de volgende 3 manieren in de administratie van de provincie Noord-Holland vastgelegd.

  1. De declaraties via de salarisstroken van de gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Hierop staan de bedragen vermeld die de bestuurders hebben voorgeschoten en gedeclareerd. Ze krijgen die bedragen via het salaris uitbetaald.
  2. De facturen. Hierop staan bedragen die aan leveranciers zijn betaald voor diensten aan bestuurders.
  3. De afrekeningen van de creditcards van bestuurders.

Op deze 3 manieren declareren gedeputeerden en de commissaris van de Koning onder meer de reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in Nederland en in het buitenland, diners en lunches met medewerkers en/of externen, lidmaatschappen, enzovoort.