Digitale Kennisgeving Omgevingsverordening NH2022 en partiële herziening van de Omgevingsverordening NH2020

Aanleiding

Stichting Windalarm heeft bij de provincie aangegeven een verzoek te willen doen tot het houden van een referendum over de afstandsnorm inzake wind op land. In de Referendumverordening Noord-Holland 2018 is bepaald dat een referendumverzoek alleen ingediend kan worden als het gaat om een besluit van Provinciale Staten.
De Stichting Windalarm kiest ervoor om 2 referendumverzoeken in te dienen betreffende 2 besluiten van Provinciale Staten, namelijk het besluit inzake de vaststelling van de Omgevingsverordening NH2022 en het besluit inzake de vaststelling van de eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening NH2020. Beide besluiten raken namelijk (al dan niet deels) aan voorgenoemde afstandsnorm.
Provinciale Staten besluiten hierover in hun vergadering van 7 maart 2022.

Digitale kennisgeving ondertekenen

De eerste stap in de richting van een referendum is de kennisgeving: het verzamelen van 500 handtekeningen van kiesgerechtigden in de provincie Noord-Holland. 
Daartoe staat deze digitale voorziening open.

Steunt u beide initiatieven? Dan dient u het formulier 2 keer apart te ondertekenen. Voor elk besluit één keer.

U kunt hier de digitale kennisgeving ondertekenen.
 
Dit is mogelijk tot woensdag 2 maart 2022, 10.00 uur.

Toelichting op de besluiten

De provincie stelt de Omgevingsverordening NH2022 (OV NH2022) vast om te voldoen aan de Omgevingswet. Nu de Omgevingswet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van de OV NH2022 ook uitgesteld.
Om de voortgang van de Regionale Energiestrategieën 1.0 (RES’en) te waarborgen, en duidelijkheid te scheppen voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over mogelijkheden voor wind op land, wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OV NH2020) herzien op het onderwerp Wind op Land. Hiermee wordt de regelgeving rondom Wind op Land, die al voorzien is de OV NH2022, verwerkt in de huidige Omgevingsverordening. De nu geldende bovenwettelijke maatregelen voor wind op land komen daarmee in beide verordeningen te vervallen.

De belangrijkste verplichtingen die komen te vervallen, zijn:

  • de 600 meter afstandseis tot gevoelige bestemmingen,
  • de drie op een lijn eis, en
  • de maximale ashoogte van 120 meter. 

Ook het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen. Daarvoor in de plaats komt een ‘instructieregel’ waarmee gemeenten in hun bestemmingsplannen/omgevingsplannen in de RES-zoekgebieden 1.0 wind en wind + zon mogelijk kunnen maken. Voorwaarde is dat windturbines zorgvuldig in het landschap worden ingepast en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling om advies wordt gevraagd. Buiten de RES-zoekgebieden zijn kleine windturbines (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd.

Ook het verbod op zon en wind in Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde in de OV NH2020 is komen te vervallen (behalve in De Beemster). In plaats daarvan is het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies opgenomen. Hierin is onderzocht waar en onder welke voorwaarden windturbines en/of opstellingen voor zonne-energie eventueel mogelijk zijn zonder de kernkwaliteiten te schaden. Dit Afwegingskader bevat een nadere uitwerking van de impact op de kernkwaliteiten voor deze werelderfgoederen specifiek voor wind en zon. Aan de hand van dit afwegingskader kunnen gemeenten beoordelen of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor wind en zon passen binnen de kernkwaliteiten. Met de aanpassing van de OV NH2020 op dit punt zijn de mogelijkheden voor gemeenten om ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van wind en zon toe te staan, verruimd.

Daarnaast wordt in de toelichting van de OV NH2020 het groot openbaar belang bij Bijzonder Provinciaal Landschap en Natuurnetwerk Nederland (NNN) in relatie tot windturbines verder uitgewerkt, zodat duidelijk is wanneer hiervan sprake is.

Tot slot is de saldobenadering in NNN vervangen door de meerwaardebepaling. Hiermee wordt bereikt dat de regels duidelijker zijn omschreven en dat ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in het NNN zolang er een behoorlijke aantoonbare meerwaarde plaatsvindt voor het NNN. Net zoals bij de saldobenadering mag bij de meerwaardebepaling het NNN niet kleiner worden en mag de samenhang ervan niet verminderen.

Vragen

Heeft u vragen over het referendum? 
Neem dan contact op met statengriffie@noord-holland.nl.

Meer weten

Hier vindt u meer informatie over het referendum en de andere provinciale instrumenten voor burgerparticipatie.