Inspraak en meedenken

Heeft de provincie een plan waarover u een mening heeft? Worstelt u met een probleem waarbij de provincie een rol speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het provinciaal beleid? Dan heeft u een aantal mogelijkheden.

Contact met Statenleden

Als u een idee of probleem wilt voorleggen aan een van de Statenleden, neem dan contact op met Provinciale Staten. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp bespreken in hun fractie en eventueel op de agenda van een Statencommissie of Provinciale Staten plaatsen.

Vergadering bijwonen of volgen

U kunt vergaderingen van Statencommissies en Provinciale Staten bijwonen. Die van Provinciale Staten kunt u ook live via internet volgen. Wilt u achteraf nalezen wie wat waarover heeft gezegd, dan kunt u de vastgestelde verslagen raadplegen.

Inspreken bij commissievergadering

Inwoners van Noord-Holland kunnen inspreken bij onderwerpen die op de agenda van de commissievergadering staan en inhoudelijk worden besproken. Voor beleidsonderwerpen die niet op de commissieagenda staan, maar wel betrekking hebben op het beleid van de Statencommissie, kunt u terecht tijdens het inloophalfuur. U kunt zich tot een werkdag van tevoren aanmelden bij de Staten- en commissieadviseur van de commissie waar u wilt inspreken.

Burgerinitiatief organiseren

Met een burgerinitiatief kunt u onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten plaatsen. Dat initiatief moet worden ondersteund door minstens 5.000 handtekeningen van kiesgerechtigde Noord-Hollanders. In de verordening Burgerinitiatief (pdf, 118 kB) leest u onder welke voorwaarden een initiatiefvoorstel op de agenda geplaatst kan worden.

Referendum

Een referendum is een volksstemming onder de kiezers van Noord-Holland over een besluit van Provinciale Staten. De uitslag van de stemming wordt berekend op basis van een gekwalificeerde meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen. In de Referendumverordening Noord-Holland staat beschreven aan welke voorwaarden het referendum moet voldoen.

Zienswijze indienen

Geef uw mening op een ontwerpbesluit dat ter inzage ligt. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen; soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wanneer dat het geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit. Bekijk alle actuele terinzageleggingen.

Burgerparticipatie

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen invloed uitoefenen op de ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van beleid via burgerparticipatie. Het gaat meestal om 1 thema dat zich op korte termijn in de directe leefomgeving afspeelt. De provincie nodigt betrokkenen dan uit om mee te denken. Met vragen of opmerkingen over participatietrajecten kunt u mailen naar burgerparticipatie@noord-holland.nl.