Inspraak en meedenken

Noord-Hollanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe breng je jouw idee, mening of probleem zo goed mogelijk onder de aandacht? Alle inspraakmogelijkheden op een rij.

1. Contact opnemen met Statenleden

Simpel en snel. Contact opnemen met de leden van Provinciale Staten (PS) is de kortste weg naar inspraak. Dit gaat gewoon via telefoon of e-mail. Inwoners die een plan of probleem willen voorleggen, kunnen rechtstreeks schakelen met Statenleden. Zij verwijzen door, bespreken het onderwerp in hun fractie of zetten het op de agenda van een Statencommissie of van PS. 

Infographic inspraak

2. Inspreken bij een vergadering van een Statencommissie

Zelf het woord nemen kan ook altijd. Inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie of bedrijf kunnen inspreken bij commissievergaderingen. Dan moet het onderwerp wel op de agenda staan en inhoudelijk besproken worden. Insprekers kunnen kiezen of zij fysiek in Haarlem of online vanuit huis inspreken bij een commissievergadering. Dit maakt het voor inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijker om in te spreken en betrokken te zijn bij de provinciale politiek.

Insprekers melden zich dan 1 werkdag van tevoren vóór 15.00 uur aan bij de commissieadviseur van de Statencommissie. Ze krijgen maximaal 5 minuten spreektijd. Inwoners met opmerkingen over een onderwerp rond de beleidsvelden van een commissie kunnen 3 minuten inspreken tijdens het inspreekhalfuur.

Meer weten? Lees het interview over inspreken

3. Zienswijze indienen 

Betrokkenen mogen hun mening geven op voorgenomen provinciebesluiten. Dit doen ze met een zienswijze. Soms geeft de provincie ook anderen de kans om een visie in te dienen. Als dat zo is, staat het bij het ontwerpbesluit. Bekijk alle actuele terinzageleggingen.

Meer weten? Lees het interview over zienswijze indienen

4. Meedoen met inwonersparticipatie

Via inwonersparticipatie praten inwoners mee over een project of kunnen ze invloed uitoefenen op provinciaal beleid. De provincie nodigt Noord-Hollanders, bedrijven en organisaties dan uit om mee te denken over een thema dat binnenkort speelt in de leefomgeving. Vragen of opmerkingen over participatietrajecten kunt u mailen naar communicatie@noord-holland.nl.

Uitgangspunten voor inwonersparticipatie

De Statenwerkgroep Participatie bracht in kaart wat nodig is voor goede participatie, wat de provincie belangrijk vindt en stelde naar aanleiding daarvan uitgangspunten voor participatie op. Provinciale Staten (PS) stelden deze uitgangspunten maandag 19 september 2022 unaniem vast.

Meer weten? Lees het interview over inwonersparticipatie

5. Burgerinitiatief organiseren

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een onderwerp op de agenda zetten van Provinciale Staten (PS). In de verordening Burgerinitiatief (pdf, 118 kB) staat aan welke voorwaarden je moet voldoen. Het burgerinitiatief moet gaan over een onderwerp waarbij PS een bevoegdheid hebben. Minimaal 5.000 kiesgerechtigde Noord-Hollanders moeten het initiatief ondersteunen met een geldige handtekening. Ook moet duidelijk zijn waarvoor zij tekenen.

Meer weten? Lees het interview over burgerinitiatief organiseren

6. Referendum organiseren

Update 14 mei 2024: Provincie Noord-Holland heeft de Referendumverordening Noord-Holland tijdelijk buiten werking gesteld, omdat de huidige referendumverordening moeilijk uitvoerbaar is. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Noord-Holland biedt inwoners sinds 1995 de mogelijkheid van een correctief raadgevend referendum. Minimaal 45.000 inwoners moeten een referendumverzoek steunen. Dit kan ook digitaal met ondertekening via DigiD. Correctief betekent dat Noord-Hollandse kiesgerechtigden zich kunnen uitspreken over een al door PS genomen besluit, om dat bijvoorbeeld tegen te houden. Raadplegend betekent dat de uitslag voor PS niet bindend is en dat PS de uitslag kunnen beschouwen als een advies. 
In de Referendumverordening Noord-Holland staat waaraan je allemaal precies moet voldoen. 

Vergadering volgen of bijwonen?

De PS-vergaderingen en Statencommissies zijn openbaar. De vergaderingen worden live uitgezonden op internet. Wil je teruglezen wie, wat waarover heeft gezegd? Raadpleeg dan de vastgestelde verslagen of kijk de vergadering terug