Inspraak en meedenken

Meepraten, uw mening geven of meedenken met de provincie? U heeft verschillende mogelijkheden tot inspraak op provinciaal beleid. Van inspreken tot een raadplegend referendum, van laagdrempelig tot zwaar.

1. Contact opnemen met Statenleden

Als u een idee of probleem wilt voorleggen aan een Statenlid, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Provinciale Staten. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp in hun fractie bespreken of het op de agenda van een Statencommissie of van Provinciale Staten zetten.

2. Inspreken bij een vergadering van een Statencommissie

U kunt als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of bedrijf inspreken bij een onderwerp dat op de agenda van een commissievergadering staat, als dat inhoudelijk wordt besproken. Als u wilt inspreken dan moet u zich een werkdag van tevoren en vóór 15.00 uur aanmelden bij de commissieadviseur van de Statencommissie. U mag maximaal vijf minuten inspreken. Als u vragen wilt stellen of uw mening wilt geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat maar dat wel bij de beleidsvelden van een commissie thuishoort, kan dat tijdens het ‘inspreekhalfuur’. Dat is het eerste halfuur van de commissievergadering. U krijgt maximaal drie minuten spreektijd. Statenleden kunnen eventueel kort reageren op uw verhaal. Commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt deze vergaderingen live volgen en terugkijken.

3. Zienswijze indienen 

Met een zienswijze geeft u uw mening op een ontwerpbesluit dat ter inzage ligt. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Als dat het geval is, wordt dat vermeld bij het ontwerpbesluit. Bekijk alle actuele terinzageleggingen.

4. Meedoen met burgerparticipatie

Burgerparticipatie biedt inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid mee te praten over een project of invloed uit te oefenen op provinciebeleid. Het gaat meestal om een project of thema dat op korte termijn speelt in de directe leefomgeving. De provincie nodigt belanghebbenden dan uit om mee te denken. Vragen of opmerkingen over participatietrajecten kunt u mailen naar burgerparticipatie@noord-holland.nl.

5. Burgerinitiatief organiseren

Met een burgerinitiatief kunt u onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten plaatsen. In de verordening Burgerinitiatief (pdf, 118 kB) leest u onder welke voorwaarden dat kan. Een belangrijke voorwaarde is dat het burgerinitiatief over een onderwerp gaat waarbij Provinciale Staten een bevoegdheid hebben. Ook moeten minimaal 5.000 kiesgerechtigde Noord-Hollanders het initiatief ondersteunen met een geldige handtekening en moet het voor hen duidelijk zijn waarvoor zij tekenden. Na een toets aan de voorwaarden van de verordening Burgerinitiatief stuurt de Statengriffie een Voordracht (advies) aan Provinciale Staten over de geldigheid. Als Provinciale Staten vaststellen dat het burgerinitiatief geldig is, agenderen zij het voor hun eerstvolgende vergadering. Daaraan voorafgaand wordt het burgerinitiatief besproken in de betreffende Statencommissie.

6. Referendum organiseren

In Noord-Holland bestaat de mogelijkheid van een raadgevend correctief referendum over een besluit van Provinciale Staten. De uitslag van dat referendum is een geldige raadgevende uitspraak, als een meerderheid zich daarvoor uitspreekt die minimaal 30 procent bedraagt van het totale aantal Noord-Hollandse kiesgerechtigden. Het referendum wordt georganiseerd als ten minste 45.000 kiesgerechtigden daarom vragen. De voorwaarden voor een referendum staan in de Referendumverordening Noord-Holland

Vergadering volgen of bijwonen?

De vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies zijn openbaar. De vergaderingen worden live uitgezonden op internet (door de coronamaatregelen kunt u de vergaderingen tijdelijk niet bijwonen). Wilt u teruglezen wie, wat waarover heeft gezegd? Raadpleeg dan de vastgestelde verslagen of kijk de vergadering terug