Statencommissies

Statencommissies bereiden voorstellen en voorgenomen besluiten van Provinciale Staten (PS) voor. De commissieleden vergaderen maandelijks. De commissies adviseren over ingebrachte stukken en voorstellen. PS nemen besluiten op basis van deze adviezen.

Commissie Landelijk Gebied

Thema’s: Coördinatie PPLG, Landbouw en visserij, Natuur en landschap, Water en bodem inclusief bodemdaling, Faunabeheer en dierenwelzijn, Cultureel erfgoed.

Commissie Ruimte

Thema’s: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Mobiliteit inclucief luchtvaart, OV Knooppunten (integrale ontwikkeling inclusief wonen).

Commissie Bestuur

Thema’s: Financiën, Economie (incl. arbeidsmarkt en onderwijs) en circulaire economie, (Zee)havens, Bestuur, Recreatie & toerisme inclusief recreatieschappen, Grondzaken, Personeel en organisatie, Inkoop, JZ communicatie, Concern Control, huisvesting Provincie N-H, Subsidies, Europa, MRA, ICT & Data, IPO Bestuur.

Commissie Leefomgeving

Thema’s: Klimaat & Klimaat adaptatie, Energie & RES, Gezonde leefomgeving & Milieu, VTH-taken & opdrachtgever Omgevingsdiensten, Leefbaarheid (voorzieningen, bibliotheken, sport, evenementen, cultuur).

Rekeningencommissie:

Commissievergaderingen bijwonen

Belangstellenden kunnen de vergaderingen van Statencommissies online volgen of later terugkijken. Ook kunnen zij deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. De vergaderkalender laat zien hoe laat de verschillende commissievergaderingen plaatsvinden.

Inspreken bij een Statencommissie

Insprekers kunnen kiezen of zij fysiek in Haarlem of online vanuit huis inspreken bij een commissievergadering. Dit maakt het voor inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijker om in te spreken en betrokken te zijn bij de provinciale politiek.

Aanmelden om in te spreken

Inspreken kan bij de punten op A-agenda en B-agenda, of tijdens het inspreekhalfuur. U mag dan 5 minuten inspreken. Inspreken over andere onderwerpen die onder een commissie vallen kan tijdens het ‘inspreekhalfuur’, aan het begin van de vergadering. U krijgt 3 minuten spreektijd. Meld u vooraf aan bij de commissieadviseur van de commissie waarbij u wilt inspreken. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag. De contactgegevens van de commissieadviseurs vindt u bij de agenda van de commissie. U kunt bij de commissieadviseur ook een schriftelijke bijdrage aanleveren. Meer informatie over alle inspraakmogelijkheden staat bij ‘Inspraak en meedenken’

Signaleringsmail(s) ontvangen

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de commissies en/of Provinciale Staten kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een signaleringsmail. U ontvangt dan een mail zodra de agenda en vergaderstukken van de betreffende commissie(s) en/of Provinciale Staten zijn gepubliceerd. Stuur een mail naar: statengriffie@noord-holland.nl. Vermeld hierin uw naam en emailadres en de commissie(s)/PS waarvan u de signaleringsmail wilt ontvangen.

Commissievergaderingen zijn openbaar

Commissievergaderingen worden live uitgezonden via internet. Namen en adressen van inwoners die inspreken worden niet bij de agenda van een Statencommissie op internet gepubliceerd. Namen van rechtspersonen, zoals verenigingen en bedrijven, die gebruik maken van inspraakmogelijkheden kunnen daar wel vermeld worden. In bijzondere gevallen kan een vergadering van een Statencommissie besloten zijn. Van een commissievergadering wordt een verslag gepubliceerd. Namen van insprekers worden daarin vermeld. Als alternatief voor inspreken bij een commissie kunt u ook vooraf een schriftelijke reactie aanleveren via de commissieadviseur.