Uitgangspunten voor participatie

De provincie Noord-Holland vindt participatie belangrijk. Daarom zorgen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie ervoor dat zij voldoen aan de volgende uitgangspunten bij alle participatie die Noord-Holland mogelijk maakt.

Participatie is wel altijd maatwerk. Per participatietraject of participatievorm kan de invulling dus verschillen. Maar met deze  uitgangspunten zorgen we voor een evenwichtig proces en kwalitatief goed participatietraject. 

De uitgangspunten zijn het provinciale participatiebeleid zoals dat wordt bedoeld in de Omgevingswet en het daarop gebaseerde Omgevingsbesluit. De uitgangspunten gelden ook voor andere besluitvorming buiten het kader van de Omgevingswet. De uitgangspunten voor participatie zijn een aanvulling op de wettelijke verplichte inspraak zoals die is geregeld in de Inspraakverordening Noord-Holland 2005.

  • De komende jaren staat Nederland voor grote opgaven die gaan over hoe het land is ingericht. Die opgaven hebben gevolgen voor de leefomgeving van inwoners. Daarom willen we weten wat er speelt in de samenleving.

Het doel van participatie

  • De provincie betrekt inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden bij het maken en uitvoeren van beleid en andere besluitvorming omdat kennis en ervaring van hun leefomgeving zorgen voor betere resultaten.

De ruimte voor invloed

  • De provincie maakt participatie pas mogelijk na een zorgvuldige afweging over de toegevoegde waarde van participatie. Er moet ruimte zijn voor invloed. Aan de hand daarvan bepalen we welke vraag of vragen we willen stellen.

De opzet van het participatietraject

  • De provincie zorgt voor helderheid en duidelijkheid tijdens het hele participatietraject. Daarom besteden we aandacht aan vraagstukken die bij elk traject terugkomen. Waarover gaat de participatie en waarover niet? Wat zijn de belangen en wie zijn de belanghebbenden? Wat wordt er met de uitkomsten gedaan in de besluitvorming? Wanneer wordt er gecommuniceerd?
  • Als de provincie (externe) deskundigen betrekt, maken we vooraf duidelijk hoe de rol van deze deskundigen zich verhoudt tot de inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties.

Informatie en communicatie

  • De provincie communiceert duidelijk waar het participatietraject over gaat. We informeren op tijd en zo volledig mogelijk en koppelen terug in elke fase. 
  • De provincie streeft naar een inclusieve en representatieve bijdrage. We gaan actief op zoek naar verschillende kennis en ervaring. Daarbij doen we aantoonbaar ons best om NoordHollanders te betrekken voor wie het minder vanzelfsprekend of makkelijk is om mee te doen, zoals jongeren, laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond.

De rol van de politiek en het bestuur bij participatie

  • Na een participatietraject besluit meestal het bestuur of de politiek. De verkiezingen zijn het moment om op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging invloed uit te oefenen.
  • De provincie weegt de belangen van alles en iedereen mee. Participatie betekent dus niet per se dat iedereen die meedoet gelijk kan krijgen. We zorgen daarom voor duidelijkheid over hoe de belangenafweging plaatsvindt.

Leren en evalueren

  • De provincie wil weten wat goed werkt en wat beter kan bij participatietrajecten. Daarom evalueren we actief en leren we van opgedane ervaring om het in de toekomst nog beter te doen.