Thematisch toezicht

De provincie houdt ook praktijktoetsen en thematische onderzoeken. Om zo zicht te krijgen op de uitvoering.

Vanaf 2018 onderzoekt de provincie de volgende onderwerpen binnen het domein Omgevingsrecht:

  • Het illegaal gebruik van recreatieparken om zo een beeld te vormen van de omvang van het illegaal gebruik en hoe gemeenten hiermee om moeten gaan. 
  • Het gebruik van roestvast staal in zwembaden, zodat alle zwembaden in Noord-Holland zo snel mogelijk voldoen aan het Bouwbesluit.
  • Brandveiligheid in zorginstellingen, om inzicht te krijgen in de uitvoering door gemeente van hun eigen beleid, programma’s en protocollen bij het toezicht op zorginstellingen en het resultaat hiervan.
  • Het illegaal gebruik van agrarische opstallen, om inzichtelijk te maken in hoeverre vrijkomende agrarische (op)stallen in beeld zijn bij de gemeente. En in hoeverre gemeenten maatregelen nemen om illegaal gebruik te voorkomen of aan te pakken.