Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een systematische en thematisch wijze met maatwerk voor de doelgroep.

In het beleid IBT 2022-2025 staat een toelichting op de werkwijze van de provincie als interbestuurlijk toezichthouder. Wat de belangrijkste risicodomeinen zijn, hoe het instrumentarium wordt toegepast en hoe we dat uitvoeren staat in het werkprogramma 2022. Meer over de werkwijze

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Bekijk de resultaten over 2023 op een interactieve kaart.

Wilt u een korte uitleg over interbestuurlijk toezicht? Bekijk dan onderstaande animatie:

animatie ibt

Toezichtsdomeinen

Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 risicodomeinen:

1. Financiën
Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Informatiebeheer
Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten.

De informatie aan de provincie voor deze 3 domeinen kan via dit formulier worden geüpload.

4. Omgevingsrecht
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
De informatie aan de provincie voor Omgeving en veiligheid kan via dit formulier worden geüpload.

Incidentgericht toezicht

Op andere terreinen houdt de provincie alleen toezicht naar aanleiding van incidenten of klachten. Incidenten of klachten kunnen worden gemeld bij het Servicepunt via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Thematisch toezicht

Jaarlijks houdt de provincie, naast het systematisch toezicht, thematisch toezicht op specifieke onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die actueel zijn of een bepaald risico inhouden.