Toezicht op omgevingsrecht

In het omgevingsrecht zijn er regels die overheden moeten uitvoeren. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens, natuur en cultuurhistorie te beschermen en rechtszekerheid te bieden.

De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen  en milieu. De provincie beoordeelt gemeenten jaarlijks op de procescriteria uit het omgevingsrecht. Dit houdt in dat er op wordt toegezien dat gemeenten hun beleid en de jaarstukken voor het uitvoeren van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht hebben opgesteld en ingericht. De basis voor het toezicht is de informatie die gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aanleveren op grond van artikel 2 en 3 van de Provinciale Informatieverordening (pdf, 241kB).
De procescriteria bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8 cyclus. Op de poster Verschillen en overeenkomsten vergunningverlening en toezicht/handhaving in BIG-8 (pdf, 217 kB) wordt duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving in de BIG-8.