Toezicht op huisvesting verblijfsgerechtigden

In 2014 bleek uit de gegevens van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dat de tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten ver achterbleef bij de door het Rijk opgelegde taakstelling. Daarom is het toezicht hierop als extra risicodomein benoemd.

Toezicht op taakstelling Huisvesting Verblijfsgerechtigden

Verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hebben recht op reguliere huisvesting. Het is van belang dat zij woonruimte krijgen om een snelle start te kunnen maken in het inburgeringsproces. Gemeenten zijn daarom wettelijk verplicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten, de zogenoemde taakstelling. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt per gemeente de taakstelling. Deze hangt af van het aantal inwoners van een gemeente en het verwachte aantal verblijfsgerechtigden. Het COA bemiddelt bij het zoeken van een eerste woonruimte, door verblijfsgerechtigden aan gemeenten te koppelen. De provincie ziet erop toe dat gemeenten voldoende verblijfsgerechtigden huisvesten en daarmee hun taakstelling realiseren. Als een gemeente onvoldoende verblijfsgerechtigden gehuisvest heeft, voeren Gedeputeerde Staten overleg met Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Er worden dan afspraken gemaakt over hoe de gemeente alsnog aan de verplichting kan voldoen. Bij in gebreke blijven van de gemeente kan de provincie ingrijpen.

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Vragen en informatie

Heeft u een vraag? Vul dan ons contactformulier in.