Werkwijze

De provincie ontvangt op grond van de informatieverordening, de Gemeentewet, wettelijke regelingen of andere afspraken informatie over de taakuitvoering van de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen op de 4 risicodomeinen, in de meeste domeinen elk jaar vóór 15 juli. Binnen het domein huisvesting van verblijfsgerechtigden wordt periodiek informatie van het COA ontvangen.

Voor waterschappen geldt de Informatieverordening (pdf, 241 kB) alleen binnen het domein Informatiebeheer. Informatie over het overige toezicht op de waterschappen kunt u vinden in het onderdeel Water & Bodem van deze website.

Beoordeling

Op basis van de aangeleverde informatie beoordeelt de provincie of de wettelijke taken naar behoren uitgevoerd worden, de financiële positie gezond is en of het informatiebeheer op orde is. Over het definitieve oordeel wordt het individuele dagelijks bestuur geïnformeerd. Dit proces ziet er schematisch als volgt uit:

Schema werkwijze IBT

Interventie

Wanneer blijkt dat een gemeente of waterschap nalaat besluiten te nemen en/of geen uitvoering geeft aan wettelijke taken, is er sprake van taakverwaarlozing. In dit geval zal de provincie afspraken maken over verbetering. Uiteindelijk kan Gedeputeerde Staten het besluit nemen de taak uit te voeren op kosten van en in plaats van de gemeente of het waterschap. Dit is de zogenaamde indeplaatsstelling (pdf, 233kB) bij taakverwaarlozing.

Wanneer een gemeente een besluit neemt dat in strijd is met het recht of algemeen belang kan dit door de provincie ter schorsing en/of vernietiging (pdf, 74kB) aan de Kroon (Koning en ministers) worden voorgedragen. Dit gebeurt alleen na overleg met de gemeente.

Het financieel Toezicht kent eigen middelen om in te grijpen.