Regionale bestuurskracht Alkmaar

De regio Alkmaar bestaat uit 6 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Regio Alkmaar
Vergroot kaart regio Alkmaar (pdf, 2 Mb)

Stand van zaken

De 6 gemeenten werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het Regiobeeld 2025 te behalen. De regio heeft ook een Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. In 2019 stemden de 7 gemeenteraden in met de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. De regio versterkt de samenwerking en richt zich met deze agenda op de thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie. Dit is het resultaat van een proces dat begon tijdens een bezoek van het college van de Gedeputeerde Staten (GS) aan de colleges van de regio Alkmaar in de zomer van 2017. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u kijken op Regio Alkmaar.

BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Castricum en Heiloo hebben in 2013 hun colleges gevraagd om de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking te verkennen. De gemeente Uitgeest, onderdeel van de regio IJmond, deed ook mee met deze verkenning. Uitgeest heeft een zorgvuldige vergelijking gemaakt van de mogelijke opties samen met Bergen, Castricum en Heiloo en de mogelijke opties binnen de regio IJmond om hun bestuurskracht te versterken. Begin 2014 hebben de 4 gemeenten besloten een intensieve ambtelijke samenwerking aan te gaan. Eind 2014 hebben de 4 colleges uitgesproken om per 1-1-2017 tot een ambtelijke fusie te komen. Per 1 januari 2017 is deze ambtelijke fusie, de werkorganisatie De BUCH, een feit. In 2020 hebben de 4 gemeenten de BUCH laten evalueren. 

Nieuwe gemeente Dijk en Waard

De voormalige gemeente Langedijk dacht sinds 2012 na over haar bestuurlijke toekomst. Er zijn meerdere onderzoeken waaruit is gebleken dat Langedijk bestuurskrachtproblemen had en niets doen geen optie was. Langedijk werkte op een aantal terreinen al nauw samen met Heerhugowaard. Na een intensief voortraject met onderzoeken en overleggen hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard op 26 februari 2019 besloten dat zij bestuurlijk wilden fuseren, nadat zij eerder al gekozen hadden voor een ambtelijke fusie. De ambtelijke fusie ontstond per 1 januari 2020. Beide gemeenten werkten toe naar een bestuurlijke fusie. Per 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard van start gegaan.

Herindelingsprocedure voorafgaand aan de fusie

Op dinsdag 8 oktober 2019 hebben beide gemeenteraden ingestemd met het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp lag tot en met 12 december 2019 ter inzage: iedereen (inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten) had de mogelijkheid om daarop te reageren door een zienswijze in te dienen. De gemeenten hebben vervolgens op basis van de binnengekomen reacties op het herindelingsontwerp het herindelingsadvies Dijk en Waard opgesteld, dat op 11 maart 2020 door beide gemeenteraden is vastgesteld. Gedeputeerde Staten stelden op 11 mei 2020 een concept-zienswijze op het herindelingsadvies Dijk en Waard vast, dat op 15 juni 2020 is besproken in de commissie EFB. Vervolgens hebben GS op 30 juni 2020 een definitieve zienswijze vastgesteld en samen met het herindelingsadvies Dijk en Waard opgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakte van het advies een wetsontwerp dat behandeld is in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Na de parlementaire behandeling is de fusie tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022 een feit.

Nieuwe gemeente Alkmaar per 1-1-2015

De gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar zijn per 1-1-2015 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alkmaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Caroline Smook, telefoon: 023 - 514 45 06, e-mailadres: smookc@noord-holland.nl.