Regionale bestuurskracht Alkmaar

De regio Alkmaar bestaat uit 6 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Regio Alkmaar
Vergroot kaart regio Alkmaar (pdf, 2 Mb)

Stand van zaken

De 6 gemeenten werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het Regiobeeld 2025 te behalen. De regio heeft ook een Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. In 2019 stemden de 7 gemeenteraden in met de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. De regio versterkt de samenwerking en richt zich met deze agenda op de thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie. Dit is het resultaat van een proces dat begon tijdens een bezoek van het college van de Gedeputeerde Staten (GS) aan de colleges van de regio Alkmaar in de zomer van 2017. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u kijken op Regio Alkmaar.

BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Castricum en Heiloo hebben in 2013 hun colleges gevraagd om de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking te verkennen. De gemeente Uitgeest, onderdeel van de regio IJmond, deed ook mee met deze verkenning. Uitgeest heeft een zorgvuldige vergelijking gemaakt van de mogelijke opties samen met Bergen, Castricum en Heiloo en de mogelijke opties binnen de regio IJmond om hun bestuurskracht te versterken. Begin 2014 hebben de 4 gemeenten besloten een intensieve ambtelijke samenwerking aan te gaan. Eind 2014 hebben de 4 colleges uitgesproken om per 1-1-2017 tot een ambtelijke fusie te komen. Per 1 januari 2017 is deze ambtelijke fusie, de werkorganisatie De BUCH, een feit. In 2020 hebben de 4 gemeenten de BUCH laten evalueren. 

Evaluatie herindeling gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard bestaat sinds 1 januari 2022 en is ontstaan door een fusie van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Daarvoor hebben de Tweede en Eerste Kamer een wet vastgesteld. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is een motie aangenomen om de herindeling te evalueren en te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en Koedijk een grenscorrectie met Alkmaar een duurzame oplossing is. De minister heeft daarop de provincie Noord-Holland verzocht dit onderzoek te doen.

Aangezien de herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard van onderop tot stand is gekomen, heeft de provincie het onderzoek voor de evaluatie samen met de gemeente Dijk en Waard opgepakt. Op 15 november 2023 is de begeleidingsgroep van het onderzoek ingesteld. Deze bestaat uit de portefeuillehouder bestuur van de provincie Noord-Holland, de portefeuillehouder bestuur van de gemeente Dijk en Waard, 2 ambtenaren van de gemeente Dijk en Waard en 1 ambtenaar van de provincie Noord-Holland. De begeleidingsgroep komt regelmatig bijeen. Na elke begeleidingsgroep volgt een bestuurlijk afstemmingsoverleg tussen de provincie, Dijk en Waard en Alkmaar. 
 
Voor de offerteaanvraag voor het onderzoeksbureau hechtte de begeleidingsgroep veel belang aan een participatieonderzoek. Daarnaast gaat het om een evaluatie van de doorwerking van de herindeling. De toenmalige partners Langedijk en Heerhugowaard hadden toen redenen om samen verder te gaan en niet zelfstandig te blijven. 

Het doel van de herindeling was een gemeente waar overheidsnabijheid, betrokkenheid van inwoners, dorps- en kernenbeleid op een goede wijze en met een menselijke maat kon worden vormgegeven. Een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van dienstverlening, die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden belegd. De identiteit van de dorpen en wijken blijft in de nieuwe gemeente behouden.

Uit de evaluatie moet duidelijk worden of het beoogde van de herindeling behaald is, met name voor de dorpen Sint Pancras en Koedijk, en welke lessen eruit getrokken kunnen worden voor de gehele gemeente Dijk en Waard. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van dit jaar het rapport opgeleverd. 

De agenda en stukken van de begeleidingsgroep (pdf, 20,14 MB) staat in de rechterkolom op deze pagina. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Caroline Smook, telefoon: 023 - 514 45 06, e-mailadres: smookc@noord-holland.nl.