Regionale bestuurskracht Alkmaar

De regio Alkmaar bestaat uit 7 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Bestuurlijke indeling regio Alkmaar
Vergroot kaart regio Alkmaar (pdf, 2,53 Mb)

Stand van zaken

De 7 gemeenten werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het Regiobeeld 2025 te behalen. De regio heeft ook een Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. In 2019 stemden de 7 gemeenteraden in met de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. De regio versterkt de samenwerking en richt zich met deze agenda op de thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie. Dit is het resultaat van een proces dat begon tijdens een bezoek van het college van de Gedeputeerde Staten (GS) aan de colleges van de regio Alkmaar in de zomer van 2017. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u kijken op Regio Alkmaar. Noord-Holland blijft deze ontwikkelingen met belangstelling volgen en wil graag met de regio in gesprek blijven om te bekijken wat de provincie voor de regio kan betekenen.

BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Castricum en Heiloo hebben in 2013 hun colleges gevraagd om de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking te verkennen. De gemeente Uitgeest, onderdeel van de regio IJmond, deed ook mee met deze verkenning. Uitgeest heeft een zorgvuldige vergelijking gemaakt van de mogelijke opties samen met Bergen, Castricum en Heiloo en de mogelijke opties binnen de regio IJmond om hun bestuurskracht te versterken. Begin 2014 hebben de 4 gemeenten besloten een intensieve ambtelijke samenwerking aan te gaan. Eind 2014 hebben de 4 colleges uitgesproken om per 1-1-2017 tot een ambtelijke fusie te komen. Per 1 januari 2017 is deze ambtelijke fusie, de werkorganisatie De BUCH, een feit. In 2020 hebben de 4 gemeenten de BUCH laten evalueren. 

Langedijk en Heerhugowaard

De gemeente Langedijk bezint zich sinds 2012 op de bestuurlijke toekomst. Er zijn meerdere onderzoeken waaruit is gebleken dat Langedijk bestuurskrachtproblemen heeft en niets doen geen optie is. Langedijk werkt op een aantal terreinen al nauw samen met Heerhugowaard. Na een intensief voortraject met onderzoeken en overleggen hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard op 26 februari 2019 besloten dat zij bestuurlijk gaan fuseren, nadat zij eerder al gekozen hadden voor een ambtelijke fusie. Deze ambtelijke fusie is per 1 januari 2020 van start gegaan. Beide gemeenten werken op dit moment toe naar een bestuurlijke fusie per 2022.

Herindelingsprocedure

Op dinsdag 8 oktober 2019 hebben beide gemeenteraden ingestemd met het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp lag tot en met 12 december 2019 ter inzage: iedereen (inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten) had de mogelijkheid om daarop te reageren door een zienswijze in te dienen. De gemeenten hebben vervolgens op basis van de binnengekomen reacties op het herindelingsontwerp het herindelingsadvies Dijk en Waard opgesteld, dat op 11 maart 2020 door beide gemeenteraden is vastgesteld. Gedeputeerde Staten stelden op 11 mei 2020 een concept-zienswijze op het herindelingsadvies Dijk en Waard vast, dat op 15 juni 2020 is besproken in de commissie EFB. Vervolgens hebben GS op 30 juni 2020 een definitieve zienswijze vastgesteld en samen met het herindelingsadvies Dijk en Waard opgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt van het advies een wetsontwerp dat behandeld wordt in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling.

Bekijk voor meer informatie ook de website van de gemeente Langedijk.

Nieuwe gemeente Alkmaar per 1-1-2015

De gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar zijn per 1-1-2015 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alkmaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: (023) 514 42 51, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.