Regionale bestuurskracht

Gemeenten moeten over voldoende bestuurskracht beschikken om de taken voor hun inwoners goed te kunnen uitvoeren. Veel gemeentelijke taken hebben een regionaal karakter. Daarom zullen gemeenten steeds meer moeten samenwerken om deze gemeentegrensoverschrijdende opgaven goed op te kunnen pakken.

Het past bij de rol van een provincie om vooral het regionaal belang te behartigen en in te zetten op versterking van de regionale bestuurskracht. Bovendien sluit dit goed aan bij de rol die het Rijk verwacht van provincies ten aanzien van gemeentelijke samenwerking en gemeentelijke herindeling: stimuleren dat er in regionaal verband zorgvuldig wordt gekeken naar verschillende varianten om bestuurskracht te versterken. In het beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ wordt uiteengezet op welke manier de provincie gemeenten kan helpen. 

In Noord-Holland kent de provincie de volgende regio's:

Verkenning Sterke gemeenten, sterke regio's

Om effectief de huidige en toekomstige taken, opgaven en ambities vorm te kunnen geven zijn sterke gemeenten en regio's nodig. De opgaven zijn en worden omvangrijker en complexer. Gemeenten ondervinden daarbij al problemen, zo onderstreept ook de VNG. De kwaliteit van het openbaar bestuur, zowel lokaal als regionaal, is bepalend voor de uitvoering van de taken en opgaven. Daarnaast is het van invloed op de uitvoering van de provinciale ambities waar de gemeenten een belangrijke partner zijn, maar vooral ook op onze inwoners.  

De provincie is bereid om de gemeenten en regio's te helpen. De verkenning 'Sterke gemeenten, sterke regio's’ geeft antwoord op vragen als “wat hebben gemeenten nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren en regionaal goed samen te werken?” en “wat kan dat voor onze rol als provincie betekenen?” De verkenning bestond uit verschillende onderdelen zoals een (ambtelijke) expertmeeting en een enquête onder gemeenten. Met de bestuurlijke conferentie op 26 oktober 2022 werd de verkenning afgesloten. 

Provinciale Staten zijn over de verkenning de uitkomsten geïnformeerd en er zijn enkele denkrichtingen voor de nieuwe collegeperiode meegegeven. De brief aan Provinciale Staten en de documenten van de Verkenning staan als download op deze pagina. 

Voor meer informatie neemt u contact op met Martine van der Klugt, telefoon: (023) 514 33 91, e-mail: asperenm@noord-holland.nl.