Regionale bestuurskracht West-Friesland

De regio West-Friesland bestaat uit 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De regio zet zichzelf op de kaart als regio Westfriesland en werkt op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling en het Pact van Westfriesland samen.

West-Friesland
Vergroot kaart regio West-Friesland (pdf, 1 Mb)

Stand van zaken

De 7 gemeenteraden hebben in 2013 een Pact van Westfriesland opgesteld. In dit pact staat de ambitie van de 7 gemeenten om binnen 5 jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Met dit pact willen de gemeenten met ondersteuning van de provincie de regio versterken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

De heer Wim Dijkstra heeft in de periode van eind 2017 tot begin 2018 in opdracht van Gedeputeerde Staten en de West-Friese gemeenten een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen, resultaten en toegevoegde waarde van 5 jaar het Pact van Westfriesland. Dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Westfriesland Pact Door’ van maart/april 2018. In dit rapport komt naar voren dat het Pact voortgezet moet worden met meer focus op de opgaven en de ambities.

De colleges en raden van de zeven Westfriese gemeenten hebben eind 2018 een intentieverklaring getekend om het Pact door te ontwikkelen naar een Pact 2.0 samen met de provincie, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. De lessen uit de evaluatie en de ambities voor verdere samenwerking resulteren in een nieuw Pact 7.1 (7 gemeenten, 1 doel). De regio wil gezamenlijk aan regionale opgaven werken, waarbij voor elke opgave de ambities centraal staan. De zes thema’s zijn: Wonen, Leefbaarheid & Bereikbaarheid, Energietransitie & Klimaatadaptie, Ondernemen & Economie, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Vrije tijd en Sociaal domein. In november 2020 heeft de regio Westfriesland dit Pact aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken ambtelijk samen in een ambtelijke fusie, de SED-organisatie. Deze ambtelijke fusie is per 1 januari 2015 gerealiseerd. De SED-organisatie moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, het verminderen van de kwetsbaarheid, het realiseren van efficiencyvoordelen en het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio. Zie ook de website van de SED-organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Anne Weike Noorman, telefoon: 023 - 514 31 04, e-mailadres: noormana@noord-holland.nl.