Regionale bestuurskracht Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit 8 gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Bestuurlijke Regio indeling Zaanstreek-Waterland
Vergroot kaart Zaanstreek-Waterland (pdf, 3,7 Mb)

Stand van zaken

In de regio Zaanstreek-Waterland wordt al enige jaren discussie gevoerd over de bestuurlijke toekomst. In 2016 is de nieuwe gemeente Edam-Volendam ontstaan. De gemeenten Wormerland en Oostzaan werken sinds 2010 als OVER-gemeenten samen. De afgelopen jaren hebben zij partners gezocht om hun samenwerkingsvorm robuuster te maken. Tot op heden nog zonder resultaat. Uit rapporten is gebleken dat Landsmeer en Waterland bestuurskrachtversterking nodig hebben. Een poging om als vijf gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland in de zogenaamde G5 nauwer te gaan samenwerken, is in 2017 gestrand.
De provincie vindt het van belang dat de gemeenten hun keuzes voor samenwerking en bestuurskrachtversterking beschouwen in een regionale context. De ontwikkelingen moeten elkaar immers niet in de weg zitten, maar bijdragen aan bestuurskrachtigere gemeenten en een sterkere regio. Restproblematiek moet worden voorkomen. De provincie zal de gemeenten daarom blijven stimuleren om in hun processen de regionale context in ogenschouw te houden.
Op 23 en 30 mei 2018 heeft de provincie bijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk de colleges en gemeenteraden van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. De opbrengst van beide bijeenkomsten is verwoord in een brief die is verstuurd naar de vijf colleges en raden. In het voorjaar van 2019 vonden gesprekken plaats met de gemeenteraden van Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam over de stand van zaken. Over deze gesprekken stuurden GS deze brief.

De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 23 mei 2019 besloten een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Indien een bestuurlijke fusie niet haalbaar blijkt te zijn, is onder voorwaarden een ambtelijke fusie voor de raad bespreekbaar. Meer informatie over het proces van de gemeente Landsmeer.

In de gemeente Waterland wordt in drie fases toegewerkt naar een raadsbesluit eind 2019. Er zijn op dit moment nog twee scenario’s in beeld: zelfstandig blijven of bestuurlijk fuseren. Het college van B&W gaat zich in de zomerperiode beraden op een standpunt over de bestuurlijke toekomst. Daarbij worden de uitkomsten van de bijeenkomsten in de diverse kernen en de online peilingen betrokken. Over dit concept besluit gaat het college na de vakantieperiode weer in gesprek met bewoners. Al deze bevindingen worden verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. Meer informatie over het proces van de gemeente Waterland.

De gemeenten Oostzaan en Wormerland laten op dit moment een evaluatie uitvoeren van hun samenwerking. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de intensivering van de samenwerking van de OVER-0gemeenten voldoende is voor een duurzame zelfstandige toekomst van Oostzaan en Wormerland. Dit najaar worden de uitkomsten verwacht.

Beemster-Purmerend

Sinds 2014 werken de gemeenten Beemster en Purmerend intensief samen; Beemster heeft sinds 2014 al haar ambtenaren ondergebracht bij Purmerend. Purmerend heeft circa 700 fte, Beemster nu nog slechts enkele fte als secretariaat. Op 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten dat zij een bestuurlijke fusie met Purmerend wil realiseren in de raadsperiode 2018-2022. Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van Purmerend ingestemd met de intentie om te fuseren met de gemeente Beemster per 1 januari 2022. Op 25 juni 2019 hebben de colleges van de gemeente Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsontwerp. De beide gemeenteraden besluit op 26 september over het herindelingsontwerp. Daarna wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd. Meer informatie over dit fusieproces.

Zie ook

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: (023) 514 42 51, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.