Regionale bestuurskracht IJmond

De regio IJmond bestaat uit de gemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Bestuurlijke regio indeling IJmond
Vergroot kaart regio IJmond (pdf, 1,83 Mb)

Stand van zaken

In de zomer van 2013 is het Kansenonderzoek samenwerking IJmond opgeleverd. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden en kansen van intensivering van de samenwerking in de regio verkend. Als opvolging van het onderzoek hebben de gemeente besloten om te gaan werken aan een betere samenwerking. Onderdeel daarvan was het instellen van een gezamenlijke IJmondcommissie, die regiobrede onderwerpen voorbereidt voor de afzonderlijke gemeenteraden. Op 25 juni 2015 hebben de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen een Strategische IJmond Agenda toegezonden aan de raden en de IJmondraad. Inhoudelijke sluit de Agenda aan bij de thema’s die als maatschappelijke opgaven naar voren kwamen uit het Kansenonderzoek. De gemeenten willen met de strategische agenda de samenwerking versterken en versnellen. Eind oktober 2015 is de Strategische IJmond Agenda in de raden aangenomen.

In de Strategische Agenda verklaren de gemeenten ook aandacht te willen geven aan de cultuur en de structuur van de bestuurlijke samenwerking. In 2017 zou een richting moeten worden bepaald voor de structuur van de samenwerking in de IJmond, waarover de raden vervolgens besluiten. 

De IJmondcommissie (van de gezamenlijke raden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk)  besprak 18 april 2017 een voorstel om een aantal stappen te nemen voor intensievere samenwerking, een participatie traject met de bevolking te starten en een onderzoek te doen naar voors en tegens van fusie, dat na de verkiezingen van maart 2018 klaar moest zijn voor het maken van een nadere keuze.

Het onderzoek naar de voors en tegens van fusie is bekostigd door de gemeenten Velsen en Beverwijk. Het onderzoeksrapport is in februari 2018 gepresenteerd met de bedoeling de bespreking ervan te kunnen laten plaatsvinden na de verkiezingen van maart 2018.

Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen de ingezette koers van de gemeenten en zullen bestuurlijk overleg voeren met de gemeenten om de Strategische Agenda respectievelijk de voortgang in de regionale samenwerking te bespreken. Uitgangspunt van GS is dat een constructieve niet vrijblijvende samenwerking in de regio essentieel is.

Uitgeest heeft na een zorgvuldige vergelijking van opties in januari 2014 besloten om haar oriëntatie te verleggen naar de regio Alkmaar. Uitgeest zet een intensieve ambtelijke samenwerking op samen met Bergen, Castricum en Heiloo. Tegelijkertijd is Uitgeest haar samenwerking binnen de IJmond aan het afbouwen.

Eindrapportage Kansenonderzoek IJmond d.d. 16 mei 2013 (pdf - 174,01 kb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen van der Wal, telefoon: (023) 514 34 65, e-mailadres: walj@noord-holland.nl.