Regionale bestuurskracht Amsterdam

De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen 1 van de 8 regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

Uiteraard werkt deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is van een af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.

Per 24 maart 2022 is gemeente Weesp bij gemeente Amsterdam gevoegd. Voorafgaand aan deze herindeling zijn de gemeenten op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan om vervolgens de bestuurlijke fusie voor te bereiden. Het herindelingsontwerp werd in februari 2020 vastgesteld, waarna inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten een zienswijze konden indienen. Op basis van de binnengekomen reacties is het herindelingsadvies vastgesteld door beide gemeenten in mei 2020. Gedeputeerde Staten (GS) stelden hun visie vast na bespreking in de commissie EFB op 15 juni 2020. De zienswijze van GS op het herindelingsadvies is naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden ten behoeve van de parlementaire behandeling van het herindelingsadvies in de Tweede en Eerste Kamer in 2021. Voor de herindelingsverkiezingen is afgeweken van de reguliere datum in november en is geval aangesloten bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Bestuurlijke regio indeling Amsterdam 2022
Vergroot kaart regio Amsterdam

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Riekje Wiersma, telefoon: 023- 5143623, e-mailadres: wiersmah@noord-holland.nl.