Regionale bestuurskracht Amsterdam

De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen 1 van de 8 regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

Uiteraard werkt deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is van één af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.

De gemeenten Amsterdam en Weesp zijn per 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan. Vervolgens is een bestuurlijke fusie voor per 2022 voorbereid. Hiervoor stelden de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp in februari 2020 een herindelingsontwerp vast. Gedurende 8 weken kon iedereen (inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten) een zienswijze indienen. De gemeenten hebben vervolgens op basis van de binnengekomen reacties op het herindelingsontwerp, het herindelingsadvies vastgesteld in mei 2020. Gedeputeerde Staten (GS) stelden hun visie vast na bespreking in de commissie EFB op 15 juni 2020. De zienswijze van GS op het herindelingsadvies is naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden voor de uiterlijke datum van 1 juli 2020. Na de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer in 2021 is de fusie per 24 maart 2022 een feit. Voor de herindelingsverkiezingen wordt in dit geval aangesloten bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Amsterdam regio-indeling
Vergroot kaart regio Amsterdam (pdf, 2,64 Mb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl
Debby van Egmond, telefoon: (023) 5143083, e-mailadres: egmondd@noord-holland.nl
  

 

 

Uitgelicht