Indienen ruimtelijke plannen

Onder de Omgevingswet moeten de bestuursorganen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving als 1 overheid (vroeg)tijdig afstemmen.

Om goed te voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet is het belangrijk dat de provincie zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij gemeentelijke visievorming en de opstartfase van omgevingsplannen. Hierdoor kunnen visies en belangen op tijd op elkaar afgestemd worden. Zo kan de provincie zorgen voor doorwerking van de principes uit de provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in de visievorming. 

De provincie adviseert gemeenten over ruimtelijke plannen als het provinciaal beleid onduidelijk is of als er mogelijk strijdigheid is met het beleid van de provincie. 

In de Omgevingsverordening NH2022 staan instructieregels voor gemeenten voor het opstellen van ruimtelijke plannen. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf beoordeelt of het ruimtelijke plan voldoet aan de instructieregels uit de Omgevingsverordening NH2022. 

De verschillende werkingsgebieden zijn te bekijken in de legenda van de viewer van de Omgevingsverordening NH2022. Bij het aanvinken van de werkingsgebieden wordt zichtbaar of het plan binnen 1 of meerdere werkingsgebieden is gelegen of niet. 

Voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en Stiltegebieden is een aparte viewer beschikbaar: viewer NNN, BPL en Stiltegebieden. Voor plannen in het NNN moet vóór de vergunningaanvraag worden aangetoond dat het plan de natuur niet aantast en/of dat deze voldoet aan de voorwaarden voor natuurcompensatie, door middel van een natuurcompensatieplan en overeenkomst met de provincie. Meer informatie over dit proces staat op de wegwijzer NNN.

Gemeentelijke omgevingstafel

Als gemeente doorloopt u een proces om te verkennen of een initiatief planologisch mogelijk en dus vergunbaar is, binnen de kaders van de regelgeving. De provincie voert graag tijdig het gesprek over complexe ruimtelijke initiatieven. De provincie kijkt dan naar de samenhang tussen ontwikkelingen en de gezamenlijke belangen. De provincie neemt hieraan schriftelijk of fysiek deel, als er blijkt dat wij ook kansen zien om het initiatief haalbaar te maken of als de gemeente ons advies nodig heeft. 

Formulier toezenden ruimtelijk plan of visie

De gemeente wordt gevraagd om bij het toezenden van een (omgevings)plan of (omgevings)visie gebruik te maken van het provinciaal digitaal formulier.