Indienen ruimtelijke plannen

De provincie adviseert gemeenten over ruimtelijke plannen als het provinciaal beleid onduidelijk is of als er mogelijk strijdigheid is met het beleid van de provincie.

In de Omgevingsverordening NH2020 staan instructieregels voor gemeenten voor het opstellen van ruimtelijke plannen. Uitgangspunt is dat de gemeente zelf beoordeelt of het ruimtelijke plan voldoet aan de instructieregels uit de Omgevingsverordening NH2020. 

Onder een ruimtelijk plan wordt verstaan:

  • Een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 
  • Een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening. 
  • Een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of van de beheersverordening wordt afgeweken, voor zover het betreft de planologische gebruiksactiviteiten als genoemd in artikel 4, onderdelen 9 en 11, van bijlage II bij het Besluit ruimtelijke ordening.
  • Een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of van de beheersverordening wordt afgeweken. 
  • Een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet.

De verschillende werkingsgebieden zijn te bekijken in de legenda van de viewer van de Omgevingsverordening NH2020. Bij het aanvinken van de werkingsgebieden wordt zichtbaar of het plan binnen één of meerdere werkingsgebieden is gelegen of niet. 

Ligt het ruimtelijk plan binnen werkingsgebied Landelijk Gebied? Dan is altijd sprake van een provinciaal belang. Gemeenten worden verzocht om plannen in dit werkingsgebied met de provincie te delen. Is een ander werkingsgebied van toepassing of heeft het plan betrekking op detailhandel? Ook dan is sprake van een provinciaal belang en wenst de provincie in het proces te worden betrokken.

De gemeente wordt gevraagd om bij het toezenden van een ruimtelijke plan gebruik te maken van het provinciaal digitaal formulier.

Ontvangstbevestiging

Na indiening ontvangt de gemeente een ontvangstbevestiging. Mocht dit onverhoopt langer duren dan 1 dag, dan kan de gemeente contact opnemen met RO-info@noord-holland.nl.

De provincie streeft ernaar om de gemeente binnen 4 weken een reactie toe te sturen.

Uitgelicht