Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale weg

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom, in beheer en onderhoud. Als u daarin of daarbij kabels of leidingen wilt (aan)leggen,onderhouden of verwijderen, dan moet u hiervoor een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden, parallelwegen, bermen, taluds en sloten). Als u een werk boven, op, in, onder of langs één van deze wegen wilt plaatsen of werkzaamheden wilt verrichten, heeft u vergunning nodig ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Wat betreft het hebben van kabels, leidingen en buizen hanteert de provincie het principe “liggen om niet, verleggen om niet”. Bij eventuele ruiming of verlegging gebeurt dit op kosten van de vergunninghouder.

Onder “een werk” verstaat de provincie, “alle door menselijk toedoen ontstane of te maken (tijdelijke) constructies met toebehoren”.

Voorbeelden van “werken” zijn: kabels, buizen, leidingen, bouwkundige constructies, beplanting etc. 

Uitwegen
Met betrekking tot het maken, het hebben of het (gebruik ervan te) veranderen van een uitweg dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente: www.omgevingsloket.nl (artikel 2.2 eerste lid Wabo). De gemeente is verplicht de provincie om advies te vragen.

Voorwaarden

U vraagt vergunning aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U wilt werkzaamheden uitvoeren en/of werken aanbrengen binnen de beheergrens van een weg;
  • De weg is in beheer van de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag of zij vergunning verleent. Deze wordt vaak ter beoordeling aangeboden aan de betrokken adviseur(s). Indien er geen reden tot weigeren is, kan vergunning verleend worden. Aan een verleende vergunning worden voorschriften verbonden om de instandhouding en bruikbaarheid van wegen en omtrent de vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer te garanderen.

Overigens wijzen wij u erop dat in sommige gevallen nog andere van overheidswege te verstrekken ontheffingen/vergunningen en dergelijke, benodigd zijn van bijvoorbeeld het waterschap en gemeente(n). U dient dit bij de desbetreffende instantie aan te vragen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg

Naast de vergunning of ontheffing die u aanvraagt voor werkzaamheden of een evenement, dient u afzonderlijk toestemming aan te vragen als hierbij tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Uw toestemmingsaanvraag wordt getoetst op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient uw melding of aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie via het Omgevingsloket.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.