Bezwaar en klachten

Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking van de provincie, of wilt u een klacht indienen? Hier vindt u hoe en waar u dat kunt doen.

Klacht over provinciale subsidies

Neem contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.

Klacht over onderhoud/beheer provinciale (vaar)wegen

Neem contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.

Klacht over provinciale vergunningen

Neem contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland. Zie: vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

Klacht zwemwater

Met klachten over de kwaliteit van het zwemwater kunt u terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Milieuklacht (stankhinder, geluids- en stofoverlast, bodem- en/of waterverontreiniging)

Milieuklachten kunt u indienen via de regionale uitvoeringsdienst of omgevingsdienst in uw regio. Zie: vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.
Kijk voor een overzicht van deze diensten bij Omgevingsdiensten

Milieuklachten zware industrie

Klachten over stank, geluid of stof ten gevolge van zware industrie, zoals Tata Steel, kunt u indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Klacht over gedrag van een ambtenaar of bestuurder

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop u bent behandeld door provinciale ambtenaar of bestuurder? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Klachten.

Klacht over een Noord-Hollands bedrijf of overheidsinstantie

Heeft u een klacht over een bedrijf of overheidsinstantie in de provincie? Dan kunt u het klachtenformulier Bedrijven en Overheidsinstanties invullen.

Klachten over Schiphol

Zie: Verkeer & Vervoer / Luchtvaart / Schiphol

Klachten over aanbesteding

Heeft u een klacht over een aanbesteding waarbij u direct belang hebt, bijvoorbeeld als ondernemer die direct belang heeft bij het verwerven van een overheidsopdracht; gegadigden, (potentiële) inschrijvers, onderaannemers van (potentiële) inschrijvers, brancheorganisaties en klachtenloketten van ondernemers? Dan kunt u een klacht indienen met het formulier klachten aanbesteden.

Zie ook: Klachtenregeling aanbestedingen (pdf, 100kB)

Klachtenprocedure

Klachten worden bekeken door een interne, onafhankelijke commissie die adviseert aan de aanbestedende dienst. De provincie óf belanghebbenden kunenn een klacht doorverwijzen naar de externe Commissie van Aanbestedingsexperts.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure, zie: klachtenregeling aanbesteden (pdf, 100,03 kb)

Klacht gemeentelijk bestuur

Op het moment dat u vermoedt dat de gemeente in strijd handelt met het recht of het algemeen belang en/of u vermoedt dat een gemeente nalaat een wettelijke taak uit te voeren, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt Noord-Holland. De klacht, het incident of het bemiddelingsverzoek kunt u melden via het formulier Interbestuurlijk toezicht 

Bezwaar maken tegen een provinciaal besluit

Bent u het niet eens met een besluit van het provinciebestuur waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken? Dan kunt u (onder voorwaarden) een bezwaarschrift indienen.

Schadeclaim

U kunt in geval van schade waarvoor volgens u de provincie aansprakelijk is, om schadevergoeding verzoeken met het digitale schadeclaimformulier. Voor meer informatie over de procedure en het formulier zie: Uitleg schadeclaimformulier (pdf, 227 kb).

Uitgelicht

Servicepunt Noord-Holland

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl
Facebook of Twitter: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00.

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)

Omgevingsdiensten

Omgevingsvergunningen voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Waterwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Aardkundige monumenten, gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden (grondwaterkwaliteit), sportmotoren, Provinciale Milieuverordening (PMV): Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Vuurwerkbesluit: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Regeling Burger- en Militaire Luchtvaart: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  (OD NZKG)

 • Ontgrondingenwet: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Zorgplicht rioleringen: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Natuurbeschermingswet, Flora & Faunawet, Boswet, Natuurschoonwet: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Stiltegebieden / Provinciale Milieuverordening (PMV): Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Toezicht en handhaving wegen en vaarwegen: Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

 • Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit per regio

Zie: Producten en diensten van de provincie Noord-Holland.

Centraal Meldpunt Klachten (CMK)

Het Centraal Meldpunt Klachten behandelt klachten over gedrag van ambtenaren of bestuurders.
U kunt uw klacht op 2 manieren indienen: