Bezwaar maken bij de provincie

Bent u het niet eens met een besluit van het provinciebestuur waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Niet alle besluiten staan open voor bezwaar. Het moet gaan om een besluit met rechtsgevolgen. Met andere woorden: er ontstaat een plicht en/of een recht, er gaat een recht te niet of er wijzigt een verplichting. Tegen een beleidsregel en een algemeen verbindend voorschrift staat geen bezwaar open. Ook tegen de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding hiervan kunt u geen bezwaar maken. Een weigering een besluit op aanvraag te nemen wordt gelijkgesteld met een besluit.

Maakt u bezwaar namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting? Dan moet het bezwaarschrift ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon bevoegd zijn.

Dien uw bezwaarschrift in voor afloop van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en start in de meeste gevallen op de dag nadat het provinciebestuur het besluit heeft verzonden. Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen.

Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum (dagtekening)
  • het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

U kunt ervoor kiezen uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk in te dienen. Om het bezwaar digitaal in te dienen doorloopt u het webformulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD account indien u als particulier bezwaar maakt, of uw eHerkenning account indien u namens een organisatie bezwaar maakt.

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met het invullen van het formulier. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Nodig:
•E-Herkenning
•Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
•Beveiligingsniveau: EH2+

Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Let op! Dit proces is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Wanneer u het bezwaar digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. U kunt niet per e-mail indienen; bezwaren ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Digitale formulieren

U kunt het bezwaar ook per post indienen.
Wanneer u het bezwaar per post indient, stuurt u uw bezwaarschrift naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Zie ook: voorbeeld bezwaarschrift (pdf, 71,4 kb)

Voorlopige voorziening aanvragen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de rechter. Dit heet een 'verzoek om een voorlopige voorziening'. Dit verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.

Behandeling bezwaarschrift

Het provinciebestuur wil bezwaren graag informeel behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor een informele behandeling, wordt binnen 2 weken contact opgenomen om de wijze van behandeling met u te bespreken.

In geval van een informele behandeling krijgt u een uitnodiging voor een gesprek over uw bezwaar. Dit gesprek wordt begeleid door een onafhankelijke gespreksleider van de sector Juridische Dienstverlening. Bij het gesprek zijn ook de ambtenaren aanwezig die het besluit hebben voorbereid. Het gesprek kan ertoe leiden dat u uw bezwaar intrekt, dat het provinciebestuur een nieuw besluit neemt of dat uw bezwaar alsnog formeel wordt behandeld.

In geval van een formele behandeling krijgt u een uitnodiging voor een openbare hoorzitting. Tijdens de hoorzitting worden u, de betrokken ambtenaren en eventuele andere belanghebbenden gehoord door leden uit een onafhankelijke commissie, de Hoor- en adviescommissie (HAC). De HAC adviseert over de bezwaarschriften.  Ze vergadert in principe iedere week.

Soms wordt er geen hoorzitting gehouden, bijvoorbeeld als uw bezwaarschrift zonder goede reden te laat is ingediend of als u niet in uw belang wordt geraakt door het besluit.

Advies Hoor- en adviescommissie (HAC)

De HAC brengt advies over uw bezwaar uit aan het provinciebestuur. Het provinciebestuur neemt vervolgens een besluit op uw bezwaar. Dit moet gebeuren binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Deze beslistermijn wordt verlengd met de tijd die u is gegeven voor het aanvullen van uw bezwaar of met de tijd die nodig was voor een informele behandeling. De beslistermijn kan ook door het provinciebestuur eenmaal met 6 weken worden verlengd.

Zie ook: Archief Hoor- en adviescommissie (HAC)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de HAC, telefoon: (023)  514 41 41.