Bezwaar maken bij de provincie

Bent u het niet eens met een besluit van het provinciebestuur waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Niet alle besluiten staan open voor bezwaar. Het moet gaan om een besluit met rechtsgevolgen. Met andere woorden: er ontstaat een plicht en/of een recht, er gaat een recht te niet of er wijzigt een verplichting. Tegen een beleidsregel en een algemeen verbindend voorschrift staat geen bezwaar open. Ook tegen de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding hiervan kunt u geen bezwaar maken. Een weigering een besluit op aanvraag te nemen wordt gelijkgesteld met een besluit.

Maakt u bezwaar namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting? Dan moet het bezwaarschrift ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon bevoegd zijn.

Dien uw bezwaarschrift in voor afloop van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en start in de meeste gevallen op de dag nadat het provinciebestuur het besluit heeft verzonden. Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen.

Aanpak

Uw bezwaarschrift kunt u digitaal of per post indienen.

Digitaal

U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met het digitale bezwaarschrift. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een bezwaarschrift indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

U kunt niet per e-mail indienen; bezwaren ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen. Wanneer u digitaal bezwaar wilt indienen, maakt u gebruik van onderstaande formulieren:

Digitale formulieren overige bezwaren:

Digitale formulieren bezwaren belastingen, heffingen en leges: 

Per post

Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • De datum (dagtekening)
  • Het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Zie ook: voorbeeld bezwaarschrift (pdf, 71,4 kb)

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de belastingen, heffingen en leges kunt u uw bezwaarschrift, binnen 6 weken na dagtekening beschikking en voorzien van een natte handtekening, richten aan:

Provincie Noord- Holland
t.a.v. De Inspecteur der provinciale belastingen
Directie Concernzaken, sector Financiën 
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt uw bezwaarschrift voor alle overige bezwaren, voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening, richten aan:

Provincie Noord-Holland
t.a.v de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Ook kunt u het bezwaarschrift afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Voorlopige voorziening aanvragen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de rechter. Dit heet een 'verzoek om een voorlopige voorziening'. Dit verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.

Behandeling bezwaarschrift

Het provinciebestuur wil bezwaren graag informeel behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor een informele behandeling, wordt binnen 2 weken contact opgenomen om de wijze van behandeling met u te bespreken.

In geval van een informele behandeling krijgt u een uitnodiging voor een gesprek over uw bezwaar. Dit gesprek wordt begeleid door een onafhankelijke gespreksleider van de sector Juridische Dienstverlening. Bij het gesprek zijn ook de ambtenaren aanwezig die het besluit hebben voorbereid. Het gesprek kan ertoe leiden dat u uw bezwaar intrekt, dat het provinciebestuur een nieuw besluit neemt of dat uw bezwaar alsnog formeel wordt behandeld.

In geval van een formele behandeling krijgt u een uitnodiging voor een openbare hoorzitting. Tijdens de hoorzitting worden u, de betrokken ambtenaren en eventuele andere belanghebbenden gehoord door leden uit een onafhankelijke commissie, de Hoor- en adviescommissie (HAC). De HAC adviseert over de bezwaarschriften.  Ze vergadert in principe iedere week.

Soms wordt er geen hoorzitting gehouden, bijvoorbeeld als uw bezwaarschrift zonder goede reden te laat is ingediend of als u niet in uw belang wordt geraakt door het besluit.

Advies Hoor- en adviescommissie (HAC)

De HAC brengt advies over uw bezwaar uit aan het provinciebestuur. Het provinciebestuur neemt vervolgens een besluit op uw bezwaar. Dit moet gebeuren binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Deze beslistermijn wordt verlengd met de tijd die u is gegeven voor het aanvullen van uw bezwaar of met de tijd die nodig was voor een informele behandeling. De beslistermijn kan ook door het provinciebestuur eenmaal met 6 weken worden verlengd.

Zie ook: Archief Hoor- en adviescommissie (HAC)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de HAC, telefoon: (023)  514 41 41.