Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016-2021, subsidie

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor 4 agrarische leefgebieden en voor de categorie water. De vier leefgebieden komen overeen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering.

 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de subsidieverordening (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond (agrarisch collectief met een certificaat natuurbeheer).

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied.

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie is aangevraagd, al op grond van deze of enige andere regeling een subsidie is verstrekt met betrekking agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer voor een met de aanvraag overlappend tijdvak.

Voorwaarden

Voor aanvragers, aan wie al in 2016 een subsidie voor agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van SVNL 2016-2021 worden voor de periode 2018-2021, de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor agrarisch natuurbeheer door een collectief in leefgebieden met de aanduiding:

a. open grasland, open akkerland, droge dooradering of natte dooradering: € 165.000,- per kalenderjaar, of € 660.000 totaal;

b. agrarisch water: € 42.000,- per kalenderjaar, of € 168.000,- totaal.

Voor aanvragers, aan wie al in 2016 een subsidie voor agrarisch natuurbeheer is verleend op grond van SVNL 2016-2021 worden voor de periode 2018-2021, de volgende extra subsidieplafond vastgesteld voor agrarisch natuurbeheer door een collectief, voor weide- en akkervogels in de leefgebieden met de aanduiding:

- open grasland, open akkerland, droge dooradering: € 430.000,- per kalenderjaar, of € 1.720.000,- totaal.

Aanpak

De regeling is opengesteld vanaf de dag van publicatie in het provinciaal blad tot 15 december 2017.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 15 december 2017 door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Indienen subsidieaanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Het kaartmateriaal dat bij de subsidieaanvraag hoort, stuurt u, samen met een kopie van het aanvraagformulier, onder vermelding van “bijlage subsidieaanvraag SVNL-A ” naar ANLB2016-2021@noord-holland.nl. U kunt hiervoor gebruik maken van WeTransfer.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, http://www.noord-holland.nl/, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website http://www.noord-holland.nl/ vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl