Natuurbeleid

Bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Noord-Holland heeft veel verschillende natuur- en cultuurlandschappen. Deze zijn van internationale betekenis. De provincie heeft maar liefst 19 Europees beschermde natuurgebieden en 4 werelderfgoederen. Alle reden dus om de waarden van deze gebieden veilig te stellen en te vergroten.

In 25 gebieden, die onder druk staan door onder andere stikstofneerslag, wordt de natuur sterker gemaakt. De biodiversiteit neemt daardoor toe. In het programma natuurnetwerk 2024 (pdf, 54 MB) staat beschreven hoe de provincie dat doet. In Noord-Holland is ruim 56.000 hectare begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Minder dan 5.000 hectare, verspreid over de hele provincie, staat nog niet te boek als natuur.

In elk gebied is een projectleider aan de slag om de laatste hectares om te vormen. In gebieden waar andere organisaties, zoals gemeenten, verantwoordelijk zijn voor het afronden van het natuurnetwerk, kijkt een gebiedsregisseur van de provincie mee.

Op deze manier worden grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners bij de plannen betrokken. De provinciemedewerkers richten zich naast het afmaken van het natuurnetwerk ook op andere uitdagingen. Denk hierbij aan de stikstofaanpak en het tegengaan van bodemdaling. Hoe dat er uit gaat zien, is voor elk gebied anders. Kijk op de pagina Natuurversterking en stikstof voor meer informatie over de gebiedsprocessen.

Videostill projecten van het Naardermeer
Bekijk de video over de projecten van het Naardermeer

Biodiversiteit

Natuur- en landschapswaarden staan wereldwijd, ook in Noord-Holland, onder druk. Dit komt door:

  • Een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten
  • Versnippering door verstedelijking en infrastructuur en door milieuproblemen zoals onvoldoende waterkwaliteit
  • Verdroging
  • Hoge fosfaat- en stikstofemissies door verkeer, industrie en landbouw

Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is ingezet, zijn vruchten af te werpen. Om nauwkeurig te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld, is er een monitoringsprogramma ontwikkeld. Lees meer in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland (pdf, 8 Mb). De gegevens die gebruikt zijn in het rapport zijn gebaseerd op de beschikbare, gevalideerde data van 1990 tot en met 2014.

Samenwerking met partners

Een groene leefomgeving maak je samen. Bij de ontwikkeling en de uitvoering van haar beleid en projecten werkt de provincie samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In Noord-Holland zijn duizenden vrijwilligers actief in het beheer van natuur en landschap, milieu- en natuureducatie of in lokale of regionale initiatieven. De betrokkenheid ideeën en kennis van deze ‘partners in het veld’ is van grote betekenis voor de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit en landschappen in Noord-Holland.

De nationale parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn de visitekaartjes van de Noord-Hollandse natuur. Via het programma Betrekken bij Groen worden vrijwilligers ondersteund. De provincie wil graag nieuwe samenwerking aangaan om in elk gebied passende oplossingen te vinden. Daarom is de provincie geïnteresseerd in nieuwe ideeën om het groen te versterken. Vanuit die gedachte is de aanpak Groen Kapitaal ontstaan.

Meer informatie

Neem bij vragen over het provinciale natuurbeleid contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.