Natuurbeleid

Bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Noord-Holland heeft veel verschillende natuur- en cultuurlandschappen. Deze zijn van internationale betekenis. De provincie heeft maar liefst 19 Europees beschermde natuurgebieden en 4 werelderfgoederen. Alle reden dus om de waarden van deze gebieden veilig te stellen en te vergroten.

De provinciale Omgevingsvisie bevat het beleid voor de bescherming van natuur en landschap. Dit beleid is uitgewerkt in het Programma Natuurontwikkeling (PNO). In het PNO staan alle groene projecten en subsidieregelingen voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden en landschappen opgenomen.

Wijzigingen Natuurbeheerplan

Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Dit ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 heeft van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage gelegen. Van alle ingediende zienswijzen wordt een Nota van Beantwoording gemaakt. Eind september stellen Gedeputeerde Staten deze nota vast. De wijzigingen worden opgenomen in het PNO, waar het natuurbeheerplan deel van uitmaakt. Het nieuwe PNO 2021-2025 wordt in november door Provinciale Staten vastgesteld.

Op de viewer staan de kaarten van het ontwerp-wijzigingsbesluit. Hier staat ook het Natuurbeheerplan 2020.

Biodiversiteit

Natuur- en landschapswaarden staan wereldwijd, ook in Noord-Holland, onder druk. Dit komt door:

  • Een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten
  • Versnippering door verstedelijking en infrastructuur en door milieuproblemen zoals onvoldoende waterkwaliteit
  • Verdroging
  • Hoge fosfaat- en stikstofemissies door verkeer, industrie en landbouw

Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is ingezet, zijn vruchten af te werpen. Om nauwkeurig te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld, is er een monitoringsprogramma ontwikkeld. Lees meer in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland (pdf, 8 Mb). De gegevens die gebruikt zijn in het rapport zijn gebaseerd op de beschikbare, gevalideerde data van 1990 tot en met 2014.

Samenwerking met partners

Een groene leefomgeving maak je samen. Bij de ontwikkeling en de uitvoering van haar beleid en projecten werkt de provincie samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In Noord-Holland zijn duizenden vrijwilligers actief in het beheer van natuur en landschap, milieu- en natuureducatie of in lokale of regionale initiatieven. De betrokkenheid ideeën en kennis van deze ‘partners in het veld’ is van grote betekenis voor de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit en landschappen in Noord-Holland.

De nationale parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn de visitekaartjes van de Noord-Hollandse natuur. Via het programma Betrekken bij Groen worden vrijwilligers ondersteund. De provincie wil graag nieuwe samenwerking aangaan om in elk gebied passende oplossingen te vinden. Daarom is de provincie geïnteresseerd in nieuwe ideeën om het groen te versterken. Vanuit die gedachte is de aanpak Groen Kapitaal ontstaan.

Meer informatie

Neem voor vragen over het provinciale natuurbeleid contact op met Saskia Klitsie via (023) 514 45 69 of klitsies@noord-holland.nl. Neem ook contact op als u een goed idee heeft om groen in de provincie te versterken.