Natuurbeleid

Bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Noord-Holland heeft veel verschillende natuur- en cultuurlandschappen. Deze zijn van internationale betekenis. De provincie heeft maar liefst 19 Europees beschermde natuurgebieden en 4 werelderfgoederen. Alle reden dus om de waarden van deze gebieden veilig te stellen en te vergroten.

De provinciale Omgevingsvisie bevat het beleid voor de bescherming van natuur en landschap. Dit beleid is uitgewerkt in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) (pdf, 12MB). In het PNO staan alle groene projecten en subsidieregelingen voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden en landschappen opgenomen.

Programma Natuurontwikkeling versterkt natuur met 55 projecten

De provincie voert de komende jaren zo’n 55 natuurprojecten uit voor het herstellen en versterken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er is jaarlijks zo’n € 50 miljoen beschikbaar voor de projecten, verzameld in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 (pdf, 12MB). Hiermee worden projecten van Texel tot ’t Gooi uitgevoerd. De lijst van projecten wordt in het najaar aan Provinciale Staten aangeboden. Kijk naar de verkorte publieksversie (pdf, 2MB) of bekijk hieronder de video over de projecten van het Naardermeer.

Videostill projecten van het Naardermeer
Bekijk de video over de projecten van het Naardermeer

Biodiversiteit

Natuur- en landschapswaarden staan wereldwijd, ook in Noord-Holland, onder druk. Dit komt door:

  • Een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten
  • Versnippering door verstedelijking en infrastructuur en door milieuproblemen zoals onvoldoende waterkwaliteit
  • Verdroging
  • Hoge fosfaat- en stikstofemissies door verkeer, industrie en landbouw

Gelukkig begint het beleid voor herstel van de biodiversiteit, dat enkele decennia geleden is ingezet, zijn vruchten af te werpen. Om nauwkeurig te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld, is er een monitoringsprogramma ontwikkeld. Lees meer in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland (pdf, 8 Mb). De gegevens die gebruikt zijn in het rapport zijn gebaseerd op de beschikbare, gevalideerde data van 1990 tot en met 2014.

Samenwerking met partners

Een groene leefomgeving maak je samen. Bij de ontwikkeling en de uitvoering van haar beleid en projecten werkt de provincie samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. In Noord-Holland zijn duizenden vrijwilligers actief in het beheer van natuur en landschap, milieu- en natuureducatie of in lokale of regionale initiatieven. De betrokkenheid ideeën en kennis van deze ‘partners in het veld’ is van grote betekenis voor de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit en landschappen in Noord-Holland.

De nationale parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland zijn de visitekaartjes van de Noord-Hollandse natuur. Via het programma Betrekken bij Groen worden vrijwilligers ondersteund. De provincie wil graag nieuwe samenwerking aangaan om in elk gebied passende oplossingen te vinden. Daarom is de provincie geïnteresseerd in nieuwe ideeën om het groen te versterken. Vanuit die gedachte is de aanpak Groen Kapitaal ontstaan.

Meer informatie

Neem bij vragen over het provinciale natuurbeleid contact op met het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.