Bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg Noord-Holland, vervallen

Deze regeling is per 31 juli 2019 vervallen.

De uitvoeringsregeling heeft als doel: de verbetering van de agrarische structuur ten behoeve van de kwaliteit van het landschap.

De regeling treedt in werking op 22 november 2016 en vervalt op 31 juli 2019. 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Subsidie wordt verstrekt voor bedrijfsverplaatsing van landbouwbedrijven die gelegen zijn in het Groene Uitweggebied.

 Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwbedrijven.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor bedrijfsverplaatsing.

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • de subsidie minder bedraagt dan € 5.000,-;

 • de uitvoering van de activiteit al gestart is voordat de aanvraag is ontvangen;

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vind u alle relevante voorwaarden. De subsidieaanvraag moet in elk geval voldoen aan de onderstaande punten.

 • Het project vindt plaats in het Groene Uitweggebied;

 • De bedrijfsverplaatsing betreft een landbouwbedrijf;

 • De aanvrager is een MKB-onderneming*;

*De Landbouwvrijstellingsverordening en in het bijzonder artikel 16 zijn van toepassing op de uvr bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg N-H 2016. Als gevolg hiervan dient de aanvrager een MKB-verklaring te overhandigen. Meer informatie over deze verklaring vindt u op de website van de Europese Commissie vindt u ook een handreiking inclusief duidelijke voorbeelden voor het bepalen van de MKB-status van uw onderneming, genaamd “The new SME definition”.

http://ec.europa.eu/growt/smes/business-friendlyenvironment/sme-definition/index_en.htm

Het te gebruiken format vindt u op dit loket onder formulieren.

 

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 1. Voorbereidingskosten voor zover deze rechtstreeks en direct verbonden zijn met de subsidiabele activiteit. 100 % van de subsidiabele kosten, tot totaal maximum van € 400.000,-

 2. Kosten van het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties en faciliteiten. 100 % van de subsidiabele kosten, tot totaal maximum van € 400.000,-

 3. Kosten van modernisering van de voorzieningen als bedoeld in artikel 16, vierde lid van de Landbouwvrijstellingsverordening (berekend door waardestijging van de voorzieningen na de verplaatsing) 40% van de subsidiabele kosten, indien sprake is van modernisering, tot totaal maximum van € 400.000,-

 4. Kosten van verhoging van productiecapaciteit van de voorzieningen als bedoeld in artikel 16, vierde lid van de Landbouwvrijstellingsverordening (berekend op de met die verhoging gepaard gaande uitgaven, waarbij de kosten van grond subsidiabel zijn tot maximaal 10% van de totale subsidiabele kosten). 40% van de subsidiabele kosten, indien sprake is van verhoging van de productiecapaciteit, tot totaal maximum van € 400.000,-

   

  Subsidieplafond

  Voor deze regeling is in 2018 totaal maximaal € 400.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Formulieren