Bedrijfsverplaatsing en Kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland, subsidie

De uitvoeringsregeling heeft als doel: de verbetering van de agrarische structuur ten behoeve van de kwaliteit van het landschap. De uitvoeringsregeling bestaat uit twee onderdelen:

 • Paragraaf 2: Bedrijfsverplaatsing
 • Paragraaf 3: Kavelruil

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.


§ 2 Bedrijfsverplaatsing

Subsidiabele activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor een verplaatsing van een landbouwbedrijf, waarbij:

 • de aanvrager een MKB-onderneming is
 • alle grondgebonden agrarische activiteiten op de gronden die worden achtergelaten binnen het NNN betrokken worden in de bedrijfsverplaatsing.

De subsidieontvanger draagt de eigendom van alle gronden (vrij van enig beperkend of bezwarende recht) rechtsgeldig over aan de provincie Noord-Holland. Wanneer de gronden niet worden overgedragen aan de Provincie dan dient geborgd te worden dat deze gronden binnen vijf jaar in gebruik genomen worden als natuurgrond.


Subsidie aangevraagd voor bedrijfsverplaatsing wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 • Voorbereidingskosten voor zover deze rechtstreeks en direct verbonden zijn met de subsidiabele activiteit
 • Kosten van het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties en faciliteiten
 • Kosten van modernisering van de voorzieningen
 • Kosten van verhoging van productiecapaciteit van de voorzieningen.

Verdere informatie over de hoogte van de subsidiabele kosten vindt u in de uitvoeringsregeling.


§ 3 Kavelruil

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor kavelruil, waarbij:

 • de aanvrager een MKB-onderneming is, óf
 • een natuurlijk persoon is (particulier zonder ondernemingsactiviteiten)
 • en de kavelruil leidt tot het substantieel vrijmaken van agrarische gronden voor de realisatie van NNN in Noord-Holland


Subsidie aangevraagd voor kavelruil wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 • Juridische kosten: 90% van de subsidiabele kosten, tot totaal maximum van €12.500,-
 • Administratieve kosten en opmetingskosten van de kavelruil: 90% van de subsidiabele kosten, tot totaal maximum van €12.500,-


Subsidieplafond
Voor deze regeling zijn in 2020 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • € 500.000,- voor bedrijfsverplaatsing als bedoeld in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling
 • € 37.500,- voor kavelruil als bedoeld in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling


Weigeringsgronden voor beide onderdelen
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • De subsidie minder bedraagt dan € 5.000,-
 • De uitvoering van de activiteit al gestart is voordat de aanvraag is ontvangen

(In de uitvoeringsregeling vindt u meer informatie over weigeringsgronden)


Specifieke weigeringsgrond m.b.t. bedrijfsverplaatsing (§2)
Wanneer aanvrager voor de gronden die worden achtergelaten een volledig schadeloosstelling ontvangt in het kader van onteigening, wordt subsidie geweigerd. 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

Specifiek Paragraaf 2, Bedrijfsverplaatsing
De Landbouwvrijstellingsverordening en in het bijzonder artikel 15 en artikel 16 zijn van toepassing op de uitvoeringsregeling bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk NH 2017.

Als gevolg hiervan dient de aanvrager een MKB-verklaring te overhandigen.
Het te gebruiken format MKB-verklaring om mee te zenden met uw subsidieaanvraag vindt u op deze informatiepagina onder het kopje formulieren.

Meer informatie over deze verklaring vindt u op de website van de Europese Commissie en daar vindt u ook een handreiking inclusief duidelijke voorbeelden voor het bepalen van de MKB-status van uw onderneming, genaamd “The new SME definition". De link naar deze website is: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 31 december 2020, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.